09 december 2021

CDA Ridderkerk blijft zich inzetten voor meer betaalbare woningen

Een geschikte woning vinden, lijkt soms op voorhand onmogelijk te zijn. Want waar kun je zo snel naar toe als je net gescheiden bent? Of als je als oudere Ridderkerker wilt doorstromen naar een aanleunwoning? Of als je jong bent en je hebt geen rijke ouders die zomaar duizenden euro’s in een hypotheek kunnen investeren.  

Zoals de meesten weten, is er al jarenlang krapte op de woningmarkt. Dit heeft enerzijds te maken met het beleid van de landelijke overheid. Anderzijds zijn de gemeenten ook steeds meer aan zet. Het CDA Ridderkerk wil dat we alles op alles zetten om de woningvoorraad in Ridderkerk uitgebreid te krijgen. Dusdanig dat verschillende doelgroepen een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden.

Het Ridderkerkse  woonbeleid behoort te zijn gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Waarbij het CDA Ridderkerk extra aandacht vraagt voor de moeilijke positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens. Voor deze groepen behoren extra huur- en koopwoningen te worden gebouwd. Ook behoort de gemeente, in samenspraak met de woningcorporaties, ervoor te zorgen dat de woningen beter aansluiten op de wensen van verschillende mensen.  

Zo wil het CDA Ridderkerk het mogelijk maken dat er meer ‘Knarrenhoven’ worden gebouwd in Ridderkerk. Knarrenhoven zijn plekken waar ouderen samenwonen in een leefvorm zoals een hof. Daardoor is er meer oog voor elkaar en zijn er ook meer mogelijkheden voor contact met elkaar. Verder zet het CDA Ridderkerk in op de bouw van meer woningen voor starters in het centrum. Hierbij is de in de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2021 leidend. Ingezet wordt daarbij op het bouwen van bijna 1000 extra woningen in Ridderkerk.  

Het CDA Ridderkerk wil ook dat de doorstroming in Ridderkerk wordt gestimuleerd door in te zetten op het bouwen van tijdelijke huizen en ook meer woningen voor ouderen. Ook willen we dat er een zelfbewoningsplicht komt voor de nieuw te bouwen koopwoningen. Dat betekent dat er contractueel wordt vastgelegd dat de koper van een huis ook echt zelf gaat wonen in het huis. Dat voorkomt dat er sprake is van leegstaande woningen of woningen waarvan het niet duidelijk is wie er allemaal (tijdelijk) verblijft of woningen waarmee wordt gespeculeerd en waarbij de verkoopprijs wordt opgedreven.

Om scheef wonen in huurwoningen tegen te gaan, zet het CDA Ridderkerk zich ervoor in dat in specifieke situaties mensen kunnen verhuizen naar een woning die dezelfde huurprijs heeft als de huidige woning. Verder willen we dat op het Ridderkerkse grondgebied waar ooit gebouwd gaat worden - en waarvan nu duidelijk is dat er de komende tien jaar niet wordt gebouwd - dat er op die plekken tijdelijke woningen worden neergezet. Daardoor vermindert de druk op de woningmarkt in Ridderkerk.

Het voordeel van meer tijdelijke woningen is ook dat er meer woonruimte beschikbaar komt voor  mensen met urgentie, mensen die in hun huidige woning of leefomgeving bedreigd worden en ook voor statushouders. Daardoor worden meer Ridderkerkers sneller geholpen. En wordt voorkomen dat mensen die een verblijfstatus in Nederland hebben gekregen te lang verblijven in asielzoekerscentra.  

Tenslotte, vatten we dit op hoofdlijnen samen in de volgende speerpunten:

  1. Meer seniorenwoningen in bijvoorbeeld Oostendam (dit kan via zogeheten Knarrenhoven);
  2. Leegstaande bedrijfsruimten zo mogelijk om (laten) bouwen tot woningen;
  3. Zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen;
  4. Het nemen van maatregelen tegen ‘verkamering’ van koopwoningen waarbij deze aan allerlei mensen worden verhuurd. We willen voorkomen dat in één koopwoning heel veel mensen in verschillende kamers gaan wonen, waardoor de overlast voor de omliggende buurt kan toenemen;
  5. En we zetten als CDA Ridderkerk graag de lijn uit de Woonvisie 2021 voort. Hierbij is het de bedoeling dat er 1000 extra woningen worden gebouwd voor een brede doelgroep, waarbij er voorrang wordt gegeven aan starters, senioren en hulpbehoevende Ridderkerkers.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.