Welkom in ons verkiezingsprogramma!

Het CDA is een brede landelijke volkspartij met gemeentelijke afdelingen waaronder die van Ridderkerk. De Bijbel wordt gehanteerd als grondslag en inspiratiebron voor het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. In de statuten van de partij is deze grondslag vastgelegd. In het Program van Uitgangspunten vormen vier kernbegrippen de leidraad: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze 4 kernbegrippen vormen de vier hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen en de raadsperiode 2022 - 2026.

We wensen u veel leesplezier en hopen op uw stem op 16 maart 2022!

1. Publieke gerechtigheid en betrouwbare overheid

Een betrouwbare en duidelijke overheid die waardevast een hoog niveau van publieke dienstverlening (o.a. zorg, onderwijs en veiligheid) aanbiedt en die haar eigen kerntaken uitvoert. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden en moet rechtvaardig zijn. Gelijke gevallen gelijk behandelen. Zorg voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn behoort tot de kerntaken van de (gemeentelijke) overheid.
 

2. Gespreide verantwoordelijkheid

Mensen en organisaties dragen ieder een eigen maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel de mens als de gemeenschap te laten floreren. Het centrum van de politiek is niet de overheid maar de samenleving. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal. Betrokken inwoners die met elkaar samen leven, werken en bouwen aan een gemeenschap. De (gemeentelijke) overheid helpt door initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken.
 

3. Solidariteit

Solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. Solidariteit overstijgt grenzen, zowel van de eigen sociale groep als van de eigen woonplaats. De overheid garandeert de basis in de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en (maatschappelijke) organisaties om (mee) te werken aan maatschappelijke ontplooiing van iedereen. Voor het CDA Ridderkerk staat een solidaire samenleving centraal. Belangrijk hierin zijn familie, gezin, buurt, vereniging, geloofsgemeenschappen of andere gemeenschapsvormen. Inwoners zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen vormt dat de samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld is.

4. Rentmeesterschap

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties is zorg voor natuur en cultuur van belang. Dat vraagt dat verder gekeken moet worden dan het eigen belang en de eigen tijd. Beschermen wat van waarde is en wat doorgegeven moet worden aan komende generaties. Daarom vindt het CDA Ridderkerk het belangrijk dat er meer aandacht moet komen voor leefbaarheid en vergroening, cultureel erfgoed, gezonde gemeentefinancien, doordacht afvalbeleid, goed natuurbeleid en een toekomstbestending klimaat- en energiebeleid.

In dit verkiezingsprogramma staan de speerpunten van het CDA Ridderkerk voor de komende jaren waarin de vier kernbegrippen de leidraad zijn. Voor een dorp waarin mensen samen sterk staan, nu en in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.