Rentmeesterschap - wat we willen doorgeven aan komende generaties


We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Daarnaast is ook het zorgdragen voor en beheren van een leefbare gezonde en groene omgeving van wezenlijk belang. Niet de kop in het zand steken maar zorgen voor een duurzame toekomst!

Leefbaarheid en vergroening

De gemeente dient te zorgen voor een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, (natuur-)speeltuinen, volkstuinen en bankjes voor ontmoeting in de natuur vergroten de leefbaarheid. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie. Het CDA vindt dat openbare groenstroken beter kunnen worden benut. Het houdt het dorp koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor versterking van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld bloemrijk bermbeheer en toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en chemische middelen niet te gebruiken geeft de gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast dient de gemeente groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen te stimuleren. Europese en nationale subsidieregelingen moeten hiervoor zo veel mogelijk worden benut.

De gemeente dient een speelvisie te ontwikkelen. Hiermee dient voldoende speelgelegenheid ontwikkeld te worden die aansluit bij de behoefte van omwonenden.

Speerpunten:

 • Meer zitbankjes in recreatiegebieden zoals langs de rivieroever van de Noord om ontmoeting en recreatie te stimuleren
 • Aanleg van meer minibossen (Tiny Forest)
 • Groene daken stimuleren, hiervoor wordt de subsidie voor het vergroenen van tuinen uitgebreid en voortgezet
 • Ontwikkeling gemeentelijke speelvisie

Ongewenste ontwikkelingen van bestemmingsplannen

Het CDA zet in op het controleren van alle bestemmingsplannen in Ridderkerk om zo inzichtelijk te krijgen waar grote projecten (zoals de komst van een distributiecentrum) mogelijk maar onwenselijk zijn. Waar nodig worden de bestemmingsplannen aangepast, om de leefbaarheid in Ridderkerk te waarborgen.

Speerpunt:

 • Controle bestemmingsplannen op ongewenste ontwikkelingen en zo mogelijk aanpassing

Oosterpark

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om te investeren in het Oosterpark. De aanleiding hiervan was de komst van het geluidscherm langs de A16 en de gewenste uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies. De aankomende 10 jaar zal er in het Oosterpark gewerkt worden aan het geluidsscherm, het versterken van de biodiversiteit, toegankelijke paden en vele extra’s zoals toiletten, hondenstrandje en Jeu de boulesbaan. Voor het CDA is het belangrijkste dat de Ridderkerker zo min mogelijk last heeft van de langdurige werkzaamheden. Voorop staat dat de gemeente de aankomende 10 jaar in goed overleg blijft met de omwonenden. Daarnaast heeft het versterken van de verkeersveiligheid aan het begin van de Oosterparkweg prioriteit, daarom pleiten wij voor het aanleggen van een voetpad aan het begin van de Oosterparkweg tot aan de eerste parkeerplaats in het Oosterpark.

Speerpunt:

 • aanleg van een voetpad aan het begin van de Oosterparkweg tot aan de eerste parkeerplaats in het Oosterpark

Cultureel erfgoed

Het CDA staat voor het respecteren van het cultureel, religieus, agrarisch en historisch erfgoed. Behoud van betekenisvolle en beeldbepalende monumenten is daar onderdeel van. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol (industrieel) cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast vindt het CDA het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het havenverleden van Ridderkerk.

Speerpunten:

 • Het beschikbaar houden van de Oudheidskamer, Huishoudschool en Johannes Postschool voor Ridderkerk als historisch erfgoed
 • Inzet op realisatie van cultuurborden met bewegwijzering van Ridderkerks cultureel
 • erfgoed langs de snel- en ingangswegen van Ridderkerk (A15, A16)
 • Kunstwerk de Beverbol terugplaatsen in Bolnes
 • Verdere uitwerking van de Kerkenvisie Ridderkerk
 • Het openbaar toegankelijk maken van ruïne van ‘Huys te Woude’ en de ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken

Gezonde gemeentefinancien

De gemeente moet als een goede rentmeester met haar geld omgaan en gezond investeren. Het CDA vindt dat duurzaam omgegaan moet worden met de financiële middelen. Uitgangspunten voor het financieel beleid moeten zijn: structurele dekking van de kosten, zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en geen verhoging OZB (behoudens inflatiecorrectie) uitgaande van passende vergoeding voor gedecentraliseerde Rijkstaken.

Afvalbeleid

Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik van producten op termijn de norm is. Zover is het nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk en ook noodzakelijk. Het CDA kiest voor een duidelijk afvalbeleid waarbij het scheiden van afvalstoffen en hergebruik van grondstoffen voorop staat en inwoners gestimuleerd worden om afval te scheiden. De communicatie met de inwoners is hierbij van groot belang om iedereen mee te krijgen en het belang van deze nieuwe manier van afvalinzameling. Het streven moet zijn:

 1. voorkomen van afval
 2. hergebruik
 3. recycling

Het beleid dient hierbij sterk gericht te zijn op bewustwording en het zo goed mogelijk faciliteren van de inwoners om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en ontwijkgedrag (afvaltoerisme en dumping) tegen te gaan. Het ‘meldpunt woonomgeving’ van de gemeente dient dit in verband actief en met maatwerk te reageren op vragen en meldingen en bijzondere situaties. Bijvoorbeeld bij onvermijdbaar grotere hoeveelheden afval als gevolg van een medische situatie.

Het gemiddelde restafval zal i.v.m. landelijke doelstellingen omlaag moeten en veel inwoners zijn al goed bezig. Het CDA Ridderkerk wil twee jaar na invoering van de tariefdifferentiatie (‘diftar’) een grondige evaluatie door o.a. vergelijking met soortgelijke gemeenten of diftar voldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan dient diftar alsnog heroverwogen te worden.

Speerpunten:

 • Door goede communicatie inwoners goed op de hoogte stellen van het nieuwe afvalbeleid
 • Actieve reactie ‘meldpunt woonomgeving’ gemeente op vragen en meldingen en maatwerk bij bijzondere situaties   
 • Grondige evaluatie twee jaar na invoering naar inzet ‘diftar’ en effecten hiervan op terugdringen restafval, afvaltoerisme en dumping in vergelijking met soortgelijke  gemeenten
 • Door een duidelijk beleid en handhaving worden afvaldumpingen in de gemeente tegen gegaan
 • Alle GFT- afvalbakken in de zomermaanden juni/juli/augustus, reinigen voor het tegengaan van maden en stankoverlast

Natuurbeleid

Binnen de gemeente Ridderkerk ligt een beperkt gebied wat voor agrarische doeleinden gebruikt wordt. Een gedeelte wordt voor akkerbouw en tuinbouw gebruikt, zoals gebied ten zuiden van de Oostmolendijk, het gebied ten noorden van de Pruimendijk en het gebied ten oosten en westen van de A38. En een deel wordt gebruikt voor glastuinbouw, met name ten noorden en ten zuiden van de Verbindingsweg. Veeteelt komt binnen de gemeente praktisch niet voor en daarmee is de stikstofproblematiek in Ridderkerk beperkt.

Het CDA wil een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Daarbij wordt er gefocust op de diverse opgaven op het gebied van klimaat, biodiversiteit, stikstof, bodemgezondheid, water (KRW-doelstellingen) en landschap. Knellende regelgeving moet, voor zover dat in de macht van de gemeente ligt, zoveel mogelijk worden weggenomen. De gemeente moet een agrarische visie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendig agrarisch grondgebruik. Werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie levert ruimte op om te ondernemen. Agrariërs dienen gestimuleerd te worden om ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Het CDA ziet de agrariër als beheerder van het landschap en als onderdeel van rentmeesterschap.

Aan de randen van Ridderkerk zijn diverse natuurgebieden te vinden. Deze wil het CDA als ‘groene buffer’ behouden. Per natuurgebied wordt een onderhoudsplan opgesteld, om zo de biodiversiteit in de Ridderkerkse natuurgebieden optimaal te maken en te behouden.

Speerpunten:

 • Ontwikkelen van agrarische visie (afgestemd op landelijke CDA-visie “Perspectief voor Boeren”)
 • Het CDA is tegen o.a. een zonneweide naast de A38
 • Biodiversiteit bevorderen, door o.a. een aangepast maaibeleid te hanteren

Klimaatbeleid, Energietransitie en Duurzaamheid

De klimaatcrisis wordt wereldwijd steeds duidelijker zichtbaar met overstromingen en op verschillende plekken in de wereld  hitterecords en beelden van verzengende bosbranden. De recente  rapporten van wetenschappelijke instellingen schetsen een somber toekomstbeeld.

Het CDA kan vanuit haar kernwaarde rentmeesterschap en haar geloof in de kracht van de samenleving, een voortrekkersrol spelen in het meenemen van de samenleving in de beweging naar een groene en sociale economie. Dit is een grote maatschappelijke opgave die de draagkracht van gemeente (m.n. financieel) te boven gaat. En ook inwoners zullen maar beperkt zelf kunnen bijdragen. Om de gebouwde omgeving daadwerkelijk te verduurzamen zal het Rijk daar financiële middelen voor moeten reserveren en daar prioriteiten aan moeten koppelen. Daarvoor komen naar verwachting ook vanuit de EU extra middelen beschikbaar.

De gemeente Ridderkerk levert haar bijdrage middels de Regionale Energie Strategie (RES regio Rotterdam Den Haag), waar het CDA Ridderkerk volledig achter staat. De RES gaat ondermeer uit van de inzet van restwarmte in de gebouwde omgeving.

Het CDA wil dat inwoners niet gedwongen worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze kunnen maken. Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op het landschap. Het CDA wil dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst opwekking van zon-energie middels zonnepanelen op daken. Agrarische gronden en natuurgebieden worden ontzien. Kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. Bijvoorbeeld het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van windenergie en zon-energie op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen. Er dient ruimte te blijven voor innovatie om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten.

Rentmeesterschap betekent voor het CDA ook dat oog gehouden wordt voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid voor mensen. Daarom zal de impact van duurzame energiebronnen op sommige plekken ook begrensd moeten worden zoals bij windmolens op land.

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Dit geldt voor de eigen inkoopfunctie maar ook dient de gemeente de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief te ondersteunen en te ontzorgen. Inwoners en gebruikers worden voortijdig betrokken bij de planvorming. Bij het verduurzamen van wijken dient de uitzonderingsmogelijkheid voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente mogelijk te blijven. Niet alleen om gas te behouden voor de toekomst maar ook om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet. Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties wil het CDA een afdwingbaar duurzaamheidskader. Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. Voor de inhoud en het gehele proces van de gemeentelijke verduurzamingsopgave dienen actuele wetenschappelijke inzichten de basis te vormen.

Het klimaat verandert en dat betekent dat klimaatadaptatie nodig is. Dat betekent dat steden klimaatbestendig moeten worden. Meer groen, minder tegels. Groene daken, meer groen in wijken in steden en dorpen, een schonere lucht. In het landelijke verkiezingsprogramma heeft het CDA gepleit voor het planten van 17 miljoen bomen. Ook Ridderkerk zou hier een bijdrage aan moeten leveren.

Speerpunten:

 • Een gemeentelijk duurzaamheidsloket waar betrouwbaar advies aan burgers en bedrijven gegeven  kan worden.
 • Het plaatsen van bomen tussen Oostendam en de snelweg A15.
 • Behoudens de maatregelen uit de RES (regio Rotterdam Den Haag), geen nieuwe windmolens in Ridderkerk
 • Knelpunten in de elektriciteitsnetten zijn een belangrijke bottleneck voor de energietransitie. De gemeente Ridderkerk dient zijn rol als aandeelhouder van Stedin te benutten om knelpunten te lokaliseren en aan te pakken, zodat de netten geen belemmering zijn voor de uitrol van duurzame-energie-projecten.
 • Om elektrisch rijden te stimuleren zal er een versnelde vergunningenprocedure ontwikkeld worden door de gemeente voor de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Isolatie van huizen dient vanuit de gemeente gestimuleerd worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het Nationaal Isolatieprogramma.
 • Het CDA wil een verplichting om daken van nieuwe gebouwen geschikt te laten zijn voor zonnepanelen. Hiervoor dient er een standaard bepaling in de omgevingsvergunning te worden opgenomen.
 • De gemeente stelt een jaarlijkse subsidie beschikbaar dat bedrijven kunnen laten onderzoeken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. De gemeente begeleidt de bedrijven vervolgens bij hun aanvraag van subsidie op de zonnepanelen bij de SDE++.

Wilt u ons hele verkiezingprogramma downloaden? Klik dan hieronder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.