Publieke gerechtigheid – een betrouwbare overheid

Het CDA staat voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA streeft naar een gemeentelijke overheid die vertrouwen uitstraalt, betrouwbaar is, de veiligheid van inwoners bevordert en daarnaar handelt. Daarbij dient democratische controle gewaarborgd te zijn en dient samengewerkt te worden met andere organisaties en inwoners.

A. Veiligheid

Veiligheid in het dorp

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor kwetsbaren groepen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Het CDA Ridderkerk richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning[1] en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. Daarnaast verdient de jeugd ook een plek om samen te kunnen verblijven, te denken valt aan een soos.

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken blijven door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dat geldt ook voor de samenwerking met Buurtpreventie, boa’s en de wijkagenten.
 

Het CDA Ridderkerk pleit ervoor dat elke wijk in Ridderkerk minimaal 1 wijkagent moet hebben. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor de professionalisering en de inzet van boa’s. Wanneer er in de avond meer overlast wordt ervaren, zullen de boa’s ook vaker in de avond moeten worden ingezet. De laatste jaren zijn er ook veel klachten over drugsgebruik in Ridderkerk. Het CDA wil inzetten op strengere controle op het dealen van drugs. Ook is het CDA Ridderkerk tegen het toelaten van coffeeshops in Ridderkerk.

Speerpunten:

 1. Uitvoering Actieplan veiligheid 2021  
 2. Geen coffeeshops in Ridderkerk
 3. Handhaven lachgasverbod
 4. Inzet van mobiel cameratoezicht en/of slimme mosquito’s[2] op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties

 

[1] De Mosquito is een geluidsapparaat dat tonen uitzendt van een hoge frequentie die vrijwel alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen horen. Over het algemeen worden deze tonen door de mensen die het kunnen horen als vervelend ervaren. Het apparaat wordt in veel Nederlandse plaatsen gebruikt als middel om hangjongeren van bepaalde plaatsen te verjagen.

[2] Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning.

 

Messenhype

De afgelopen jaren is het bezit van messen en wapens onder Nederlandse jongeren toegenomen, zo ook in Ridderkerk. Dit wordt de zogenoemde ‘Messenhype’ genoemd en Ridderkerk is de afgelopen jaren meerdere keren opgeschrikt vanwege steekincidenten. Deze ‘hype’ zorgt ervoor dat de veiligheid in Ridderkerk onder druk staat, in het bijzonder voor jongeren. Onder meer bij middelbare scholen, speeltuinen en voetbalvelden levert dit gevaarlijke situaties op. Dit baart het CDA grote zorgen. Dit kan en mag niet getolereerd worden en hier zal, in samenwerking met de politie, jongerenwerk, gemeente, scholen en alle andere partners op het gebied van veiligheid en jeugdzorg effectief tegen opgetreden moeten worden.

Speerpunten:

 • Een “Jaarlijkse week” om wapens, messen en munitie anoniem in te leveren bij de Politie.
 • In samenwerking met scholen en politie, kluisjes controles op alle middelbare scholen in Ridderkerk
 • Preventief fouilleren bij en rondom middelbare scholen, hangplekken op het bezit van messen of andere wapens wanneer gemeente, politie en officier van justitie daarvoor aanleiding zien.
 • Meer ‘vaste’ camerabewaking op plekken waar met regelmaat overlast wordt ervaren.
 • Aanschaf van een tweede Mobiele Camera Unit (MCU)

Digitale veiligheid

De afgelopen jaren is digitale veiligheid een steeds belangrijker thema geworden binnen de landelijke overheid en gemeentes. De hack in de Gemeente Hof van Twente heeft laten zien hoe digitaal kwetsbaar een gemeente kan zijn. Het CDA Ridderkerk zet zich in voor een sterke ICT binnen Ridderkerk en in BAR-verband. Want de persoonsgegevens van onze inwoners moeten te allen tijde goed worden beschermd. Daarnaast wil het CDA Ridderkerk dat er geld vrijgemaakt wordt voor de inzet van zogeheten ethische hackers. Zodat zij kunnen testen hoe veilig de digitale omgeving van de gemeente Ridderkerk is.

Verkeersveiligheid

Een belangrijk onderwerp voor het CDA Ridderkerk is verkeersveiligheid. Iedereen moet zich veilig op straat kunnen bewegen. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers of automobilisten. Waar er sprake is van  onveilige situaties zullen bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen toegepast moeten worden, zoals op de Erasmuslaan in de wijk ’t Zand. Daarnaast zijn er gevaarlijke situaties ontstaan door het gebruik van diverse voorrangsregels op rotondes. Het CDA pleit hierbij voor eenduidige regels, waarbij ook duidelijke verkeersborden staan.

In Rotterdam en Tilburg wordt er getest met mobiele flitscamera’s. Het CDA Ridderkerk wil graag mee doen met deze experimenten en ook in Ridderkerk gebruik maken van mobiele flitscamera’s

In 2020 hebben alle Ridderkerkers, door middel van de actie ‘Prikker op de kaart’, kunnen aangeven welke locaties er in Ridderkerk verkeersonveilig zijn. Daaruit is een top 20 ontstaan van locaties die verkeersonveilig zijn of zo ervaren worden. Het CDA pleit ervoor om tussen 2022-2026 actie te ondernemen voor alle 20 locaties. In 2022 starten we met de top 5, namelijk:

 1. Rotonde Vondellaan –Vlietlaan –Donkerslootweg
 2. Afslag Sportlaan –Kievitsweg –Willemstraat
 3. Willem Dreesstraat–Koningsplein–Schoutstraat
 4. Afslag Ringdijk–Benedenrijweg
 5. Bilderdijklaan–Huygensplantsoen-Van Alphenstraat

Speerpunten:

 • Een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar om alle 30 kilometer wegen ook daadwerkelijk in te richten als 30 kilometerweg
 • Verbetering van fiets- en voetpaden voor begaanbaarheid in Ridderkerk
 • De voet- en fietspaden veilig voor rollators en scootmobiels maken
 • Meer verlichting (lantarenpalen en/of lichtjes op de weg) bij alle zebrapaden om zichtbaarheid en veiligheid te vergroten
 • Zo mogelijk alleen 1 type rotonde (één richting ook voor de fiets) om zo duidelijkheid te scheppen met duidelijke bebording
 • Jaarlijkse lichtcampagne voor fietsers
 • Tussen 2022-2026 de top 20 verkeersonveilige plekken (vanuit Prikker op de kaart) aanpakken

 

B. Bereikbaarheid

Investeren in goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Het CDA Ridderkerk gaat voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk waarbij ook de aansluiting met de omliggende gebieden (o.a. in de metropoolregio en de Drechsteden) belangrijk is. Daarnaast is ook goede bereikbaarheid van de diverse wijken tijdens spitsuren van groot belang voor een goede leefomgeving en de veiligheid die men ervaart. Te allen tijde moeten hulpverleningsvoertuigen alle wijken snel kunnen bereiken. Hierbij maakt het CDA zich zorgen of de bereikbaarheid voor hulpdiensten op de Verbindingsweg in de toekomst gewaarborgd kan blijven.

HOV-visie

Voldoende parkeerplaatsen zijn samen met een goed openbaar vervoer belangrijke pijlers voor een goede bereikbaarheid van het dorp. Daarom zet het CDA Ridderkerk zich in voor verdere uitvoering van de HOV-visie. Daarnaast speelt de buurtbus een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Ridderkerk en daarom zal het CDA Ridderkerk pleiten om hierin te blijven investeren. Het CDA wil hierbij de buurtbus verbinden met de HOV-lijnen in Ridderkerk. Hiermee zorgen we voor sterke en betrouwbare buslijnen naar Zuidplein en Kralingse Zoom. Verder wil het CDA een directe verbinding van en naar station Barendrecht.
Voor het realiseren van deze sterke buslijnen moet Ridderkerk, samen met de MRDH, investeren in wegen en rotondes waarover deze bussen rijden. Hierbij staat voor het CDA centraal dat de verkeersveiligheid van de andere verkeersdeelnemers de hoogste prioriteit heeft.

Openbaar vervoer over het water

Uniek in onze regio is de waterbus die aanmeert aan de Schans in Slikkerveer. Een mooi vervoersmiddel om Rotterdam, Dordrecht en de gemeenten aan de Maas en Noord te bereiken. Samen met de regio zal de gemeente Ridderkerk hierin moeten blijven investeren. Daarnaast wil het CDA laten onderzoeken of de waterbus ook een halte kan krijgen in Bolnes. Ook ziet het CDA dat de watertaxi een begrip is in Rotterdam maar de dichtstbijzijnde halte voor Ridderkerkers pas in IJsselmonde is. Het CDA is voorstander om de watertaxi ook te laten aanmeren in o.a. Bolnes.

Oeververbinding Bolnes

Het CDA vindt bereikbaarheid voor voetganger, fietser, automobilist en via het OV belangrijk, maar de leefbaarheid moet hierbij niet vergeten worden. Het CDA blijft ook in de toekomst tegen een oeververbinding met Krimpen omdat dit de leefbaarheid voor de wijken Bolnes en Slikkerveer (te) sterk onder druk zet.

Bereikbaarheid Nieuw-Reijerwaard

Het CDA is ten aanzien van de bereikbaarheid van Nieuw Reijerwaard tegen realisatie van een weg door de boomgaard bij de Noldijk in Rijsoord. Dit heeft een te grote impact op de leefbaarheid in Rijsoord. Het CDA is voorstander van een extra ontsluiting vanuit Nieuw Reijerwaard naar de A15.

Deelmobiliteit

De trend van deelmobiliteit is de afgelopen jaren ook overgewaaid naar Ridderkerk. Het CDA Ridderkerk ziet deelmobiliteit (m.n. fiets en auto) als een toevoeging om duurzame mobiliteit te stimuleren. Het CDA zet zich in om ook deelfietsen in Ridderkerk te realiseren. Echter brengt deelmobiliteit ook uitdagingen met zich mee, zoals de overlast die deelscooters en -fietsen op voet- en fietspaden (kunnen) veroorzaken. Met regelmaat worden deze vervoersmiddelen op locaties neergezet waardoor ze o.a. rolstoelers en slechtzienden tot overlast zijn. Het CDA wil daarom realisatie van een aantal plekken waar o.a. deelscooters en -fietsen geconcentreerd neergezet mogen en moeten worden. Tevens wil het CDA dat verhuurders tot handhaving van afspraken gedwongen kunnen worden.  

Speerpunten bereikbaarheid

Speerpunten:

 • Meer parkeerplaatsen bij natuurgebied Crezéepolder aan de Oostmolendijk – nabij Rotterdamseweg
 • De snelfietsroute (de F15) doortrekken naar omliggende gemeenten o.a. naar Rotterdam (Ringdijk)
 • Bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen en het OV via Nieuw Reijerwaard moet gewaarborgd blijven door een extra busbaan op de Verbindingsweg
 • Bevordering van goede voorzieningen voor parkerende vrachtwagens en hun chauffeurs op specifiek aangewezen parkeerterreinen (o.a. Nieuw Reijerwaard)
 • Geen realisatie van een extra ontsluitingsweg van Nieuw Reijerwaard door de boomgaard bij de Noldijk in Rijsoord maar een extra ontsluiting via de A-15
 • Oostendam blijft met de auto ook bereikbaar via de Oostmolendijk
 • Overlast van rondslingerende deelscooters voor o.a. rolstoelers en slechtzienden aanpakken door specifieke parkeervakken aan te wijzen en verhuurders tot handhaving te dwingen
 • Geen Oeververbinding tussen Bolnes en Krimpen

Geluidsoverlast

Ridderkerk ligt klem tussen 3 rijkswegen en de druk bevaren rivier de Noord. Veel Ridderkerkers ervaren daardoor geluidsoverlast. Het CDA zet zich waar mogelijk in om de snelheid te verminderen en/of stil asfalt  te gebruiken om zo geluidsoverlast te verminderen en de ambitiewaarde van 59db te halen. Met de komst van de geluidschermen in West en Drievliet langs de A16 en stil asfalt op gedeelten van de Rotterdamseweg, heeft het CDA zich sterk ingezet om geluidsoverlast te verminderen. De bewoners langs de Rotterdamse weg (gedeelte Randweg-Rijnsingel/Dijkje) ervaren nog steeds veel geluidsoverlast en daarom zet het CDA zich in om ook deze overlast de aankomende jaren te verminderen.

Speerpunt:

 • Geluidsoverlast in Ridderkerk verminderen, waaronder de geluidsoverlast veroorzaakt door de Rotterdamseweg

C. Betrouwbare en dienstbare overheid

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast de toenemende digitalisering van onze overheidsvoorzieningen is het belangrijk dat alle inwoners de beschikking houden over de gewenste informatie. Het CDA Ridderkerk vind het belangrijk dat inwoners zonder digitale voorzieningen voldoende ondersteuning en toegang krijgen vanuit het ambtelijk apparaat. Het blijft van groot belang dat de gemeentelijke dienstverlening zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal beschikbaar blijft. Daarnaast kan ook de ontwikkeling van de GemeenteApp nuttig zijn. De afgelopen periode is veel tijd en energie gestoken in de gemeentelijke samenwerking met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Het CDA blijft voorstander van deze samenwerking om als Ridderkerk zelfstandig te kunnen blijven. Wel zal er wat het CDA betreft gewerkt moeten worden aan betere dienstverlening en waar nodig investeren in ambtelijke ondersteuning voor Ridderkerk zelf.

Speerpunten:

 • Verbeteren dienstverlening BAR-organisatie
 • Specifieke (regie-) ambtenaren voor en in dienst van Ridderkerk
 • (online) Wijkdashboard  zodat voor de bewoners duidelijk is wanneer bijvoorbeeld groenonderhoud per wijk zal plaatsvinden.

Wonen

Het gemeentelijk woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Heel Nederland en daarmee ook Ridderkerk heeft te maken met een grote krapte op de woningmarkt.

Het CDA Ridderkerk wil extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Dit betekent dat er voor deze groepen extra gebouwd moet worden en moet de gemeente zorgen dat  woningen beter aansluiten bij de wensen van verschillende doelgroepen. Zo wil het CDA Ridderkerk het bijvoorbeeld mogelijk maken om meer ‘Knarrenhoven’ te bouwen in Ridderkerk en zet het CDA in op meer woningen voor starters in het centrum.

Voor het CDA Ridderkerk is de vastgestelde Woonvisie 2021 leidend. Ingezet wordt hiermee op het bouwen van bijna 1.000 extra woningen voor een brede doelgroep. Het CDA wil de doorstroming in Ridderkerk stimuleren door onder andere in te zetten op het bouwen van tijdelijke – en seniorenwoningen.

Het CDA Ridderkerk wil daarnaast een zelfbewoningsplicht op nieuw te bouwen koopwoningen. Op deze manier wordt o.a. Ridderkerkers meer kans gegeven om een woning te kunnen kopen. Om scheef wonen in bijvoorbeeld  huurwoningen tegen te gaan, zet het CDA Ridderkerk zich in specifieke gevallen in voor ‘verhuizen met behoud van dezelfde huur’. Zodra dit wettelijk mogelijk is dient de gemeente regels op te stellen, die zorgen dat bij betaalbare nieuwbouwkoopwoningen voorrang gegeven wordt aan eigen inwoners of andere specifieke doelgroepen. In de tussentijd dient de gemeente in gesprek te gaan met projectontwikkelaars om in te zetten op voorrang voor Ridderkerkers, bijvoorbeeld via een puntensysteem.

Het CDA wil onderzoek realiseren naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen op grondgebied waar de aankomende 10 jaar nog niet gebouwd zal worden. Door in te zetten op tijdelijke woningen, wordt de druk op de woningmarkt verlaagd. Daarnaast wordt de woningmarkt in Ridderkerk daardoor flexibeler en kunnen spoedgevallen, zoals bij echtscheidingen, bedreigingen en statushouders, makkelijker opgevangen worden.

Speerpunten:

 • Seniorenwoningen in o.a. Oostendam (bijvoorbeeld Knarrenhof)
 • Leegstaande bedrijfsruimten zo mogelijk om (laten) bouwen tot woningen
 • Zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen
 • Maatregelen tegen ‘verkamering’ van koopwoningen met als oogmerk deze individueel te verhuren 
 • De lijn uit de Woonvisie voortzetten. Hierbij  worden 1.000 extra woningen gebouwd voor een brede doelgroep, met nadruk op starters, senioren en hulpbehoevenden.

Werkgelegenheid

Het CDA zet in op duurzame werkgelegenheid. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten zoveel mogelijk perspectief bieden op een vervolg. Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zet het CDA zich maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten worden zoveel mogelijk naar een lokale basisbaan geleid. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan.

Speerpunten:

 • Inwoners met een bijstandsuitkering die onder de AOW-gerechtigde leeftijd zijn en die structureel meer dan 2 dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, wordt een vrijstelling van de sollicitatieplicht gegeven.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. Het CDA wil dat middelbare scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met lokale maatschappelijke organisaties. Zo kunnen jongeren ervaring opdoen en een bijdrage leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.

Speerpunten:

 • Bevorderen maatschappelijke stage scholieren middelbare scholen

Arbeidsmigratie en integratie

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe Wet inburgering (zie ook paragraaf 3.1) krijgen gemeenten vanaf 2022 een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. Het CDA streeft ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Vrouwelijke statushouders en oudkomers (meerderjarige vreemdelingen die al langer dan 12 maanden in het Rijksregister zijn ingeschreven) hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA wil dat wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten van de andere partner moeten kunnen doorgaan. Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Deze begeleiding kan ook gedaan worden door vrijwilligers, denk bijvoorbeeld inzet van mensen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben.

De huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn en zo min mogelijk belastend voor de buurt. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. De gemeente moet ook actief aan de slag om dit te bevorderen. Er dient streng gehandhaafd te worden op het aantal tijdelijke arbeidsmigranten in eengezinswoningen en appartementen. Verkamering dient tegengegaan te worden (zie ook par. 1.6). Bij huisvesting van arbeidsmigranten wordt de buurt in een vroeg stadium geïnformeerd en geraadpleegd. Arbeidsmigranten moeten goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden.
 

Speerpunten:

 • Actieve opstelling van de gemeente voor maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
 • Maatregelen en handhaving voor goede huisvesting arbeidsmigranten ter voorkoming van overlast

Zondagsrust

Het CDA hecht aan waarden en traditie. De zondag is een dag voor rust, bezinning en ontmoeting. Dit kan door bijvoorbeeld een kerkdienst te bezoeken maar ook door tijd met familie en gezin door te brengen, actief te zijn bij de sportvereniging of met vrijwilligerswerk. Het CDA Ridderkerk vindt deze waarden en tradities belangrijk. Het CDA is tegen zondagsopenstelling van winkels in de gemeente.

Wilt u ons hele verkiezingsprogramma downloaden? Klik hieronder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.