Solidariteit - met en voor elkaar

Solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. Solidariteit overstijgt grenzen, zowel van de eigen sociale groep als van de eigen woonplaats. De overheid garandeert de basis in de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en (maatschappelijke) organisaties om (mee) te werken aan maatschappelijke ontplooiing van iedereen. Voor het CDA Ridderkerk staat een solidaire samenleving centraal. Belangrijk hierin zijn familie, gezin, buurt, vereniging, geloofsgemeenschappen of andere gemeenschapsvormen. Inwoners zorgen en werken voor elkaar en met elkaar.

 

Iedereen moet mee kunnen doen

Mensen met een beperking moeten zo volledig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente dient samen met hen te onderzoeken hoe dit mogelijk is. Het VN - verdrag Handicap dient zoveel mogelijk uitgevoerd te worden. Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. Waar mogelijk moeten mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen. Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen dient de gemeente te zorgen voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast is het CDA groot voorstander van een inclusiebeleid waarbij ook mensen met diverse achtergronden en een mogelijke arbeidsbeperking mee moeten kunnen doen. Voor het CDA Ridderkerk is het tegengaan van discriminatie in iedere vorm een belangrijk aandachtspunt.

 

De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat maakt gemeenten verantwoordelijk en vat inburgering breder op dan in de oude definitie. Het moet namelijk niet alleen om inburgering gaan, maar om integratie. Binnen de Participatiewet vindt het CDA dat vrijwilligerswerk gericht moet zijn op meedoen. Vrijwilligerswerk als instrument moet in de eerste plaats gestimuleerd worden voor mensen die nooit meer aan de arbeidsmarkt zullen deelnemen. Door vrijwilligerswerk kunnen zij toch blijven meedoen in de samenleving. Ook wil het CDA Ridderkerk dat meer werkervaringsplekken worden gecreëerd. Social Return On Investment (SROI)[1] van gemeentelijke opdrachten dient te worden nagevolgd door bedrijven en als zij dit niet doen, dienen er sancties te worden opgelegd.

Speerpunten:

 • Manifest ‘Iedereen doet mee’  voor een inclusieve samenleving blijven uitvoeren waarbij er ingezet zal worden op toegankelijkheid voor iedereen voor alle openbare voorzieningen in Ridderkerk
 • De voetpaden die niet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperkingen aanpassen
 • Actief, laagdrempelig en dichtbij aanbieden van taallessen onder andere voor nieuwkomers
 • Zorgen voor meer werkervaringsplaatsen

 

[1] De gemeente bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Dit heet Social Return On Investment (SROI).

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De taak van mantelzorgers is soms zwaar. Er dient extra aandacht geschonken te worden aan jonge mantelzorgers, zij worden vaak over het hoofd gezien. De gemeente Ridderkerk geeft als blijk van waardering alle mantelzorgers ieder jaar een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 75,--. Dit tegoed kan worden besteed bij de diverse Ridderkerkse winkels. Het CDA Ridderkerk vindt dat een goede zaak en dit moet vooral zo blijven. Dagopvang en de respijtzorg in de gemeente moeten op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele training en coaching.

Speerpunten:

 • Mantelzorgers goed blijven bevragen over waar zij behoefte aan hebben
 • Goede behandeling van verzoeken om respijtzorg en zorgen dat dit goed geregeld is

Aandacht en zorg voor eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in de samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor vereenzaming is een verantwoordelijkheid van iedereen. Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Het onderwerp eenzaamheid dient tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te komen. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie in gang worden gezet. Dat geldt in het bijzonder bij het overlijden van een partner.

Er is veel kennis en talent onder mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken. Het CDA Ridderkerk wil dat zij hun talent en kennis in kunnen zetten voor  de Ridderkerkse gemeenschap bijvoorbeeld als coach of inspirator.

Speerpunten:

 • Optimaliseren van ‘keukentafel gesprekken’ met ouderen
 • Inwoners van boven de 75 jaar minimaal ieder jaar bezoeken i.p.v. 1 keer per 5 jaar
 • Een standaard informatiepakket voor nieuwe AOW gerechtigden om zich in te zetten voor de Ridderkerkse samenleving
 • Proactief handelen van de gemeente met aangeven hulpaanbod bij overlijden van een partner
 • Inzetten op lokaliseren en het oplossen van eenzaamheid binnen alle groeperingen van de samenleving
 • Inzetten op scholing/informatievoorziening van vrijwilligers bij het herkennen van signalen van eenzaamheid
 • Zorgen voor zoveel mogelijk passende dagopvang en meer inzetten op buurtcirkels in de wijken

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede, dakloosheid en eenzaamheid. Het CDA Ridderkerk wil dat de (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Voedsel-, kleding- en fietsenbank moeten eigenlijk niet nodig zijn, maar zolang ze er zijn moeten deze vrijwilligersorganisaties goed gefaciliteerd worden.

Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en de samenleving. Risicogroepen moeten zo veel mogelijk preventief bereikt worden om schulden en ellende in de toekomst te voorkomen. Daarnaast pleit het CDA Ridderkerk ook voor actieve opsporing van verborgen dakloosheid. Waarbij bijvoorbeeld ook gezinnen, die door allerlei oorzaken geen huis meer hebben en op de bank bij bekenden moeten slapen, in beeld moeten komen en blijven en ondersteund moeten worden.

Speerpunten:

 • Meer bekendheid en betere toegankelijkheid van gemeentelijke mogelijkheden op het gebied van armoede en daklozenopvang
 • Vroegtijdig en effectief inzetten van (schuld)hulpverleningstrajecten

Preventie en gezonde leefstijl

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor alle Ridderkerkers. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Het CDA wil sportverenigingen zo goed mogelijk faciliteren en ook dat er meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte komen. Waarbij ook goed naar de toekomstbestendigheid van diverse sportverenigingen in Ridderkerk gekeken moet worden en waar mogelijk onderlinge samenwerking gezocht moet worden. 

Daarnaast zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de beschikbaarheid van personen die AED apparatuur in Ridderkerk kunnen bedienen. Dit zou in de vorm van een gemeentelijke campagne meer onder de aandacht gebracht moeten worden, waarbij ook de App die melding maakt van reanimatie in je omgeving een goed hulpmiddel is.

Het CDA staat voor NIX18 en dit moet in heel Ridderkerk worden uitgedragen. Dit draait om het maken van de NIX18-afspraak, zodat wordt voorkomen dat jongeren onder de 18 roken, drinken en drugs gebruiken.

Speerpunten:

 • Meer buiten sportfaciliteiten zoals trimbanen e.d. zonder dat concurrentievervalsing optreedt met sportscholen
 • Korting voor minima (via Ridderkerkpas) op sportverengingen
 • Onderzoeken of programma’s als Lekker Fit! in Ridderkerk ingezet kunnen worden

Jeugdhulp en WMO

In het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) werken de deelnemende gemeenten, waaronder Ridderkerk, samen om specialistische jeugdhulp in te kopen en veiligheid en bescherming te bieden voor de jeugdigen in Rijnmond. Belangrijke reden voor deze samenwerking is het feit dat gemeenten niet vooraf voor alle typen zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten nodig is om deze aan te bieden. Gemeenten willen, en moeten ook volgens de Jeugdwet, wel beschikken over een aanbod dat tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Voor ambulante hulp zijn de wachttijden hoog en stijgen mogelijk nog verder. Dit leidt tot andersoortige en zwaardere problematiek. Er wachten nog te veel jeugdigen veel te lang op noodzakelijke hulp.

Het CDA Ridderkerk wil professionals in de wijkteams die zich meer gaan richten op het voorkomen van (gezondheids-)problemen. Binnen de jeugdhulp ziet het CDA Ridderkerk graag een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. De insteek hierbij is dat door preventief aan de voorkant meer zorg te verstrekken er minder zwaardere zorg ingezet hoeft te worden. In de overgangsfase is het van belang om goed te monitoren dat de zwaardere zorg niet in de verdrukking komt, financiële tekorten zo klein mogelijk zijn en wachtlijsten kunnen worden verminderd. Het CDA wil meer samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs en duidelijke afspraken met jeugdzorg-aanbieders.

Binnen de WMO wil het CDA Ridderkerk dat het jeugd- en leerlingenvervoer beter geregeld gaat worden  Daarnaast is het CDA voor een inkomensafhankelijke bijdrage in de WMO, niet voor het nu vastgestelde abonnementstarief.

Speerpunten:

 • Geen ingewikkelde aanbestedingen maar langdurige contracten in jeugdhulp en WMO
 • Grotere aanwezigheid van wijkteams op scholen om jeugdzorg op die manier preventief in te kunnen schakelen

Verwarde personen

De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar zijn. De gemeente moet hier zorg voor dragen en stelt met politie, GGZ, woningcorporaties en dag- en nachtopvang een ‘actieplan verwarde personen’ op. Dit bevat tevens preventieve maatregelen.

Dementie vriendelijke-gemeente

Nederland is aan het vergrijzen. Er komen steeds meer oudere mensen, waarbij ook mensen met dementie. Er wordt van ouderen gevraagd zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen. Nu kan dit in Nederland gelukkig goed geregeld worden, maar de groei van de problematiek zet door. Er zullen meer en meer demente mensen in het straatbeeld verschijnen. Het CDA is van mening dat Ridderkerk een dementie-vriendelijke gemeente moet zijn. We steunen ieder initiatief om de situatie te verbeteren. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe men met de dementerende medemens om moet gaan.

Speerpunten:

 • De gemeente moet meer bekendheid geven aan het landelijk meldpunt “zorgwekkend gedrag”

Wilt u het hele verkiezingsprogramma downloaden? Klik hieronder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.