Gespreide verantwoordelijkheid – voor een levendig Ridderkerk

Het CDA staat voor samenwerking van de (gemeentelijke) overheid met inwoners en organisaties voor gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van ieder voor zich. Een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen en iedereen telt. Waarden en tradities helpen om inwoners zich thuis te laten voelen in een onrustige wereld. Het CDA vindt dat de gemeente initiatieven moet ondersteunen die hier een actieve bijdrage aan leveren op sociaal, cultureel of natuurgebied. Binnen verenigingen, scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken in de breedste zin van het woord, de familie en het gezin en ook gewoon op straat. Samen bereik je meer dan alleen.

De inwoner aan zet

Participatie betekent voor het CDA dat inwoners mee moeten kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. De denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners dient maximaal benut te worden. Het CDA wil hiervoor het “uitdaagrecht” (Right to Challenge) inzetten. Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, dan moet hier ruimte voor worden gegeven. Daarnaast dienen de wijkoverleggen door de gemeente gestimuleerd te blijven.

Speerpunten:

 • Het CDA Ridderkerk is voor het behoud van de kinderburgemeester
 • Het blijven stimuleren van participatie door o.a. de inzet van de Jongerenraad en wijkoverleggen
 • Bij het opstellen van wijkplannen dient de gemeente gebruik te maken van enquêtes

Ontmoeten

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners. De gemeente dient goede ontmoetingsplekken te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of aantrekkelijke locaties in de natuur zoals het Reijerpark.

Met betrekking tot het ontmoeten van de Ridderkerkse jeugd, kijk het CDA uit naar de bouw van de nieuwe Gooth en de Loods.  Het CDA wil dat er voor elke wijk een beschikbare jongerensoos is. Het CDA zet zich in voor het behoud van de BOB-bus voor een veilige reis van en naar Rotterdam, ook in de nacht.

Een sterk en vitaal verenigingsleven

Het CDA wil een sterk en vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leren jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. Verenigingen en clubs moeten door de gemeente gefaciliteerd worden door zo min mogelijk regels en snelle vergunningverlening.

Ook door ruimte te geven aan plannen en initiatieven door waar mogelijk te volstaan met algemene regels of met een melding. Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert of tentoonstelling in een kerk, dient de gemeente soepel om te gaan met evenementenvergunningen. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden).

Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder € 5.000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels. Naast verenigingen speelt Facet Ridderkerk een belangrijke rol met activiteiten voor alle Ridderkerkers.
 

Speerpunten:

 • Facet Ridderkerk in staat (blijven) stellen om veel activiteiten te organiseren
 • Faciliteren van volksfeesten in heel Ridderkerk en voor alle wijken! (zoals Rijsoord-dag / Draai om de Kraai / Paardenmarkt Slikkerveer / intocht Sinterklaas)

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk

Het CDA vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Deze activiteiten dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en het verminderen van eenzaamheid. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van amateurkunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente, waarbij ook de inzet van steunpakket cultuur na corona een aandachtspunt is.

Speerpunten:

 • Het stimuleren en faciliteren van samenwerking van onderwijs en verengingen voor een gevarieerd cultuuraanbod voor jong en oud
 • Stimuleren van zichtbaarheid van verenigingen in de wijken, bijvoorbeeld door deze jaarlijkse wijkconcerten en tentoonstellingen te laten organiseren

Verbeteren van leesvaardigheid

Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Het CDA wil dat de bibliotheek en onderwijsinstellingen voldoende middelen krijgen om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te brengen. De bibliotheek is een kennisvoorziening die er niet alleen is voor jongeren, maar voor iedereen. En deze moet zo toegankelijk mogelijk blijven en daarbij met de tijd meegaan. 11% van de Ridderkerkers is nu laaggeletterd, hier moet een Ridderkerks plan voor komen.

Speerpunten:

 • Opstellen van een actieplan met alle betrokken partners om de leesvaardigheid in Ridderkerk te verbeteren. Hierbij neemt de gemeente het voortouw.

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei waarbij de vitaliteit van buurten en wijken behouden blijft. Het CDA wil dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht, waarbij de gemeente maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert. Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden zo mogelijk gebruikt om startende en kleine ondernemers tijdelijk te huisvesten.

Speerpunten:

 • Met de verdere uitwerking van de Centrum- en Mobiliteitsvisie zet het CDA in op een sterk Ridderkerks centrum
 • Realiseren van een ‘Blauwe zone’ op de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum
 • Behoud van de winkelstrips op Plein Oost en in West
 • De nieuwe inrichting van het Dillenburgplein moet dienstbaar zijn aan omwonenden, bezoekers en winkeliers

Omgevingswet

Na de decentralisaties van het Rijk in het sociaal domein is de volgende decentralisatie alweer aanstaande. Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze stellen de gemeente in staat om daadwerkelijk integraal omgevingsbeleid te gaan voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. Dit was tevens het startsein voor het uitvoeringsprogramma. Uiterlijk 31 december 2029 moet(en) het omgevingsplan / de bestemmingsplannen voor het hele grondgebied van de gemeente regels bevatten met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Wilt u ons hele verkiezingsprogramma downloaden? Klik hieronder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.