Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers

(eerste termijn)

Voorzitter,

Op YouTube zijn verschillende filmpjes over de geschiedenis van de gemeente Ridderkerk te vinden, zoals bijvoorbeeld het promotiefilmpje van onze gemeente uit het jaar 1979. Het filmpje, gemaakt door de gemeente Ridderkerk en stichting oud-Ridderkerk, promoot Ridderkerk door bijvoorbeeld het laten zien van verschillende verengingen, de pinkstermarkt en de vele bedrijven in Ridderkerk zoals de harde en de zachte bakker, maar natuurlijk is er ook volop aandacht voor de scheepswerven langs de rivier die al vele generaties zorgen voor werkgelegenheid.

Nu meer dan 40 jaar later ligt er een gebiedsvisie voor, waarin wordt ingezet op wonen, mobiliteit via het water en recreatie langs onze rivieroevers. Een visie waarin we als CDA-fractie, zeker na overleg met verschillende omwonenden, positieve en negatieve ontwikkelingen zien. Graag lopen we deze punten in onze bijdrage langs.

We beginnen positief, namelijk over de mobiliteit via het water. Als CDA-fractie staan we vanuit rentmeesterschap positief tegenover het inzetten op openbaar vervoer. Deze visie zet in op de mogelijkheden en kansen die we hebben om de mobiliteit via het water te versterken. Doormiddel van een extra ov-hub in Bolnes en extra aanlegplaatsen voor de watertaxi, maken we het voor Ridderkerkers makkelijker om via het water de omliggende gemeenten te bereiken. De vraag is natuurlijk of de aanbieders van de watertaxi, waterbus en de bus openstaan voor deze ontwikkelingen. Zeker nu we vorige week hebben kunnen lezen dat de locatie Bolnes voor de waterbus is afgewezen. Hoe kijkt de wethouder naar deze afwijzing, graag een reactie. Als CDA vinden we de inzet op meer ov langs de rivier in ieder geval een goede richting om de mobiliteit in Ridderkerk te verbeteren.

In de tweede plaats staan we positief tegenover het toegankelijker maken van de rivieroevers. Daarnaast zet deze visie in op een duidelijke route voor fietsers en wandelaars langs de rivier vanaf de creezepolder t/m de Oostdijk in Rotterdam. De terechte opmerking van de natuurvereniging, om het fietspad niet aan te leggen langs het stille meertje, maar door de Gorzen heen, is gelukkig meteen overgenomen. We hopen hierbij dat de gemeente Rotterdam zich ook snel inzet om een fietsroute op de Oostdijk richting de van Brienenoord-brug mogelijk te maken.

In de derde plaatst voorzitter staan we positief tegenover de inzet om te kijken of er meer mogelijkheden voor woningbouw zijn langs de rivieroevers, alleen hierbij zit bij de CDA-fractie meteen wel een groot punt van zorg. Zoals al door meerdere insprekers en omwonenden is aangegeven, worden er bij de voorkeursvariant in het PlanMER zulke grote woningaantallen genoemd, dat wanneer dit gerealiseerd wordt de leefbaarheid langs de rivieroevers sterk onder druk zal komen te staan. Natuurlijk is in de gebiedsvisie duidelijk aangegeven dat deze woningaantallen gebruikt zijn voor onderzoek, maar toch geven deze aantallen een verwachting hoeveel woningen er mogelijkerwijs gebouwd kunnen worden langs de rivier. Als CDA-fractie vinden we de komst van bijvoorbeeld honderden woningen bij de Schiepo locatie en de Schans niet wenselijk en realistisch. De druk op de woningmarkt is groot, maar dit moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de huidige bewoners langs de rivier.

Kritiek op de gebiedsvisie hebben we als CDA-fractie ook. We vinden het een gemiste kans dat de input van bewoners over bijvoorbeeld de Gorzen en de Creezeepolder niet in deze visie zijn opgenomen. Dit heeft ook voor veel onduidelijkheid gezorgd. Als CDA waren we aanwezig bij verschillende binnen-labs en waarbij in de eerste meetings juist de input werd opgehaald, werd in de laatste meeting duidelijk dat veel van deze input niet was verwerkt. Er werd namelijk aangegeven dat deze punten te specifiek waren voor een visie. Een gemiste kans vinden we als CDA, want bijvoorbeeld een onderwerp als de depot in de Gorzen had mooi in deze visie opgenomen kunnen worden.

Daarnaast maken we ons als CDA grote zorgen over de toename van verkeersbewegingen die de uitwerking van deze visie mogelijk met zich meebrengen. De leefbaarheid langs de rivieroevers staat namelijk al onder druk door de mogelijk komst van Panatoni met bijna 1760 vervoersbewegingen per etmaal. Punt 3 van het voorstel geeft gelukkig aan dat er een mobiliteitsstrategie wordt opgesteld met omwonenden en omliggende bedrijven. Deze mobiliteitsstrategie is kaderstellend voor de verdere uitwerking van deze visie en zal ook voor het CDA de basis zijn welke voorstellen we in de toekomst wel en niet zullen steunen. Daarnaast wordt in de visie sterk ingezet op deelmobiliteit, iets wat wij als CDA-fractie niet realistisch vinden.

Als laatste voorzitter de mogelijke komst van Panatoni. Het CDA betreurt dat hiermee de leefbaarheid langs de rivier sterk wordt aangetast. Als gemeente Ridderkerk moeten we hiervan leren, want dit had op voorhand voorkomen kunnen worden en daarom dienen we de motie van GroenLinks ook mede in. Uit antwoorden op onze eerder gestelde vragen blijkt dat er nog meer locaties langs de rivier zijn, waarbij het bestemmingsplan een mogelijke komst van een dc toestaan. We vragen om een toezegging van de wethouder om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden we als gemeente hebben om de mogelijke komst van dc,s op deze twee locaties te voorkomen.

Samenvattend voorzitter, zien we als CDA-fractie mooie ontwikkelingen terugkomen in de gebiedsvisie, maar maken we ons zorgen welke impact de uitwerking van de visie heeft voor de leefbaarheid langs de rivier.

 

(Tweede termijn)

Voorzitter,

We hebben als CDA geworsteld of we dit voorstel wel of niet zouden steunen, dit vanwege het feit dat we ons grote zorgen maken over de impact die deze gebiedsvisie heeft op de leefbaarheid en de verkeersdrukte langs de rivier.

We zullen het voorstel steunen, maar daar maken we wel de volgende drie opmerkingen bij.

In de eerste plaats zien we de noodzaak om extra woningen te bouwen in Ridderkerk vanwege de krapte op de woningmarkt, maar we delen de zorgen met de bewoners dat de komst van vele honderden woningen een te grote impact kan hebben op de leefbaarheid langs de rivier. De woningaantallen staan niet in de visie opgenomen en zullen later worden bepaald, maar hierbij geven we als CDA alvast aan dat de komst van vele honderden woningen, zeker bij de Schans, niet meteen op steun kan rekenen van het CDA.

In de tweede plaats zal de mobiliteitsstrategie voor het CDA de basis zijn om te bepalen welke vervolgstappen we vanuit de gebiedsvisie wel of niet zullen steunen. De verkeersdruk op verschillende wegen langs de rivier is al groot en zal met de mogelijke komst van het distributiecentrum alleen maar toenemen.

Als laatste roepen we het college op om ook aan de slag te gaan met de input van bewoners over bijvoorbeeld de Gorzen en de creezeepolder. Onderwerpen zoals het depot in de Gorzen kunnen naar onze mening eerder opgepakt worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.