06 februari 2019

Besluitvorming op een kruispunt

De gemeenteraadsfractie van het CDA is ingenomen met de toezegging van het College, bij monde van wethouder Cramwinckel, om meer tijd te nemen voor de besluitvorming over de vaststelling van kaders voor de ontwikkeling van de locatie Kruispunt. In de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) vond een intensief debat plaats tussen de verschillende raadsfracties en het College. Dit n.a.v. een recente adviesnota aan de Raad over de toekomst van de locatie Kruispuntkerk. 

Aanleiding tot deze discussie is het besluit van de Protestante Gemeente Voorschoten (PGV) om de Kruispunt af te stoten en de Dorpskerk te gaan gebruiken voor de wekelijkse vieringen en voor de maatschappelijke en culturele activiteiten. Met de verkoop van het Kruispunt wil de PGV de Dorpskerk een flinke opknapbeurt geven en geschikt maken voor de hiervoor genoemde reeks aan activiteiten.

CDA raadslid Cees Bremmer: “Als een ding duidelijk werd tijdens deze commissievergadering is het wel de enorme betrokkenheid vanuit kerkelijk, maatschappelijke en cultureel Voorschoten alsook van direct omwonenden bij deze locatie. En daarmee bij deze centrale plek in het dorp.” Zeven insprekers en een ruim twee uur durende intensieve discussie volgden bij dit agendapunt, zodat de vergadering tot na middernacht duurde.

Ook stelde Bremmer vragen over o.a. de feitelijke situatie van de status van gemeentelijk monument van het kerkgebouw. En over de onderbouwing van plannen tot samenvoeging van bibliotheek en filmzaal, nu het Cultureel Centrum in 2021 gaat sluiten. “De CDA-fractie bepleit een vergelijkend onderzoek van mogelijkheden die zowel het Kruispunt en bibliotheek met aanbouw als eventuele multifunctionele culturele accommodatie kan bieden. Bij de begrotingsbehandeling in november heeft het CDA al een motie ingediend om onderzoek te doen naar beide mogelijkheden. Dit werd toen niet overgenomen door het college. Een onderzoek zal voor het CDA duidelijk moeten maken wat de beste optie is.”

Aan het einde van de discussie stelde Cees Bremmer voor om meer tijd te nemen voor het vervolg op deze discussie. En in elk geval nog niet tot besluitvorming te komen in de eerst komende vergadering van de gemeenteraad maar eerst zorgvuldig de inbreng van de verschillende insprekers alsook die van fracties en de reactie van het College in eigen kring te gaan wegen. De meeste andere fracties sloten zich bij deze suggestie tot een adempauze in de besluitvorming aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.