17 maart 2020

CDA: College stel realistische doelen

In 2018 trad het ‘duurzaam vooruitstrevende’ college van VVD, D66 en Groen Links aan. De coalitie legde zichzelf hoge duurzaamheidsambities op. Al in 2030 moet Voorschoten energieneutraal zijn, maar liefst 20 jaar eerder dan andere gemeenten in de regio. Duurzame ambities koesteren is natuurlijk zeer prijzenswaardig, mits deze realistisch zijn, zegt CDA-raadslid Mark van Oostrum’.

De coalitie stelde sindsdien twee begrotingen op, samen goed voor ruim 112 miljoen euro. Vervolgt Van Oostrum. ‘Voor nieuw duurzaamheidbeleid in 2019 werd in totaal € 80.000 begroot: € 5.000 voor wijkambassadeurs, € 45.000 voor energiebezuiniging en € 30.000 voor de energietransitie. In de begroting 2020 werd voor nieuw duurzaamheidbeleid € 35.000 geraamd, ditmaal voor het faciliteren van duurzame initiatieven. De budgetten die de coalitie tot nu toe voor nieuw duurzaamheidsbeleid heeft begroot, bedragen 0,1 % van de totale uitgaven van Voorschoten in 2019 en 2020. Duurzame doelstellingen worden daarmee niet bereikt. Voor nieuwe investeringen in een robuust ‘klimaatbestendig’ rioolstelsel was binnen de coalitie onvoldoende draagvlak, deze werden bovendien onbetaalbaar door de keuze om rioleringslasten en andere inkomsten laag te houden.

In 2019 kreeg Voorschoten een boete van € 100.000 omdat beleidsdoelstellingen op het gebied van afvalscheiding niet werden gehaald. Het nieuwe afvalplan, in het coalitieakkoord voorzien in 2019, is in 2020 desondanks niet af. Het onderzoek naar een revolverend duurzaamheidsfonds, waar de coalitiepartijen bij de kadernota in juni 2019 notabene zelf om hebben gevraagd, blijkt in maart 2020 evenmin af. Voorstellen van dien aard hebben de raad nooit bereikt.’ Ontbreekt dan de urgentie, vraagt van Oostrum zich af.

Hij vindt het ook bijzonder dat geld, wat in de begroting eenvoudig vrij te maken is, niet wordt benut. In de reserve Volkshuisvesting zit al jaren een half miljoen euro, en de reserve Duurzaamheid bedraagt circa € 75.000. Samen is dat bijna € 600.000. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, dat lokale overheden ondersteunt bij verduurzaming, kan Voorschoten helpen om dit geld snel, door middel van een duurzaamheidsfonds, in te zetten. ‘Waarom werd het Stimuleringsfonds niet benaderd?‘, vraagt het CDA zich af.

‘Van een overheid en van ons college mag worden verwacht dat zij realistische doelstellingen stelt, en zeker geen ambities uitdraagt die zij zelf niet kan waarmaken, aldus Van Oostrum’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.