14 februari 2020

CDA-fractie over Uitvoerend bedrijf Waarom een onderzoek en waarom zo duur?

“Wij missen nog steeds een goede onderbouwing van het door dit College voorgestelde onderzoek naar het functioneren van de organisatie van de afvalinzameling en reiniging. En waarom moet de voorgestelde quick scan € 32.000 kosten?” Die vraag stelde Cees Bremmer,namens de CDA-fractie dezer dagen aan wethouder Lamers in de commissie wonen,ruimte, groen (WRG) bij het bespreken van een recente Informatiebrief hierover van het College.

De bespreking over de huisvesting van de eer gewaardeerde gemeentelijke dienst, was een vervolg op een eerdere discussie begin dit jaar. Het CDA plaatste toen bij monde van Mark van Oostrum, al grote vraagtekens bij dit voorgestelde onderzoek naar de toekomst-bestendigheid van deze dienst. En had ook grote twijfels de hoge kosten ervan. “Eerst beleid vaststellen en dan organisatievorm bepalen”, vindt het CDA.

Wethouder Lamers stelde in antwoord op indringende vragen van Bremmer dat het College met dit voorstel geen “dubbele agenda” beoogt in de zin van andere bedoelingen dan verwoord in het voorstel,namelijk een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van deze dienst. En dus bijvoorbeeld niet met zo’n onderzoek het feitelijk bevestigen van al gemaakte afspraken over uitbesteding of onderbrengen ervan in Leiden. 

Lamers ontkende stellig dat van vooringenomenheid sprake is. De CDA-fractie ziet deze reactie van de wethouder als positief en zal het College daar dan ook aan houden.

Bremmer herhaalde eerdere kritische CDA- vragen bij het door het College bepleitte parallelle proces van beleidsbepaling en organisatie-onderzoek m.b.t. afval en reiniging

Hij vroeg zich verder af, of het echt nodig is dat een quick scan € 32mille moet kosten. Kan de eigen WODV een dergelijke scan niet maken,zoals eerder bij het interne onderzoek naar de hoge leges-kosten in Voorschoten? En zo niet, waarom zou de Rekenkamercommissie (RKC) dan geen quick scan kunnen uitvoeren? De RKC is bovendien een orgaan van de gemeenteraad.

Wethouder Lamers zegde toe deze suggestie van Bremmer met de RKC te bespreken. De CDA-fractie zal het door het College voorgestane beleid inzake afvalinzameling en reiniging nauwlettend blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.