27 november 2018

Wekt nieuwe actieplan geluid verkeerde verwachtingen?

Elke vijf jaar maakt de gemeente Voorschoten een actieplan geluid, dat zich richt op de geluidssituatie langs de gemeentelijke wegen. 

Daarnaast wordt er om de vijf jaar een geluidsbelastingkaart vervaardigd, die dan telkens één jaar later wordt opgevolgd door een actieplan. CDA Raadslid Cees Bremmer: “Deze kaart maakt de geluidbelasting inzichtelijk voor woningen en gebouwen door bijvoorbeeld weg- en spoorverkeer. Centraal in het actieplan staat een zogeheten plandrempel. Dat is het maximale geluidniveau voor bijvoorbeeld woningen. Komt dit niveau uit boven de overeengekomen plandrempel, dan kunnen vervolgens maatregelen worden overwogen.”

In het onlangs in de commissie wonen,ruimte en groen(WRG) besproken nieuwe ontwerp actieplan 2018-2023 is voorgesteld de genoemde plandrempel te bepalen op 65 decibel.

In het vorige actieplan 2013-2018 is een plandrempel van 68 dB gehanteerd. “De plandrempel van 68 DB werd in 2013 nergens overschreden en er was toen geen noodzaak om maatregelen te overwegen. Het nieuwe plan is ambitieuzer en legt de lat dus hoger. Het CDA staat, aldus Cees Bremmer, op zich zelf positief tegenover deze nieuwe ambitie, maar de vraag is wel of het College zich voldoende realiseert welke verwachtingen die oproept en of er voldoende geld beschikbaar is voor de volgens de nieuwe norm te nemen maatregelen.” 

Uit de resultaten van de EU-geluidskaart 2016 is gebleken dat er 271 geluidsgevoelige locaties zijn met een geluidbelasting hoger dan 65dB kennen. Het College ziet deze bestemmingen als ‘knelpunt’.Genoemde bestemmingen zijn vooral gesitueerd langs de “Traverse” door Voorschoten en langs de Leidseweg “Noord”. 

Cees Bremmer: “Op vragen van het CDA werd duidelijk dat inwoners van Voorschoten op zich zelf geen rechten kunnen ontlenen aan de kwalificatie ‘knelpunt’. Dit omdat de gemeente vrij is in haar afweging om maatregelen wel of niet toe te passen. Het College heeft duidelijk gemaakt dat de term ‘knelpunt’ in juridische zin geen status heeft. En dat betekent al snel weer dat je erg goed moet oppassen met het wekken van verkeerde verwachtingen. Wat heeft het dan voor zin om de hoogte van de maximale geluidsbelasting naar beneden bij te stellen?”. 

Om in ieder geval de geluidsoverlast van de A4 onder de aandacht te houden heeft het CDA Voorschoten een amendement ingediend op het provinciaal verkiezingsprogramma 2019-2023 van het provinciale CDA voor een pilot duurzame energieopwekking in combinatie met geluidswerende maatregelen langs de A4.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.