22 januari 2018

Zorg over droge voeten

Terwijl in de Vlietwijk steeds meer zichtbaar wordt dat waterberging niet zomaar op orde is spraak de politiek over het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC); “Onderhoud en vervanging rioleringen”

Cees Bremmer: “Een gezond en leefbaar Voorschoten met zo gezegd “droge voeten” kan niet zonder een kwaliteitsvol rioolstelsel. Water- en rioleringstaken zijn wettelijk verankerd in de Wet Milieubeheer met de zorgplicht voor afvalwater. En de Waterwet met de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Gemeenten zijn in ons land verantwoordelijk voor rioleringsbeheer en daarmee voor genoemde zorgplichten. Het is daarom niet toevallig dat Rekenkamercommissie onlangs uitvoerig onderzoek deed naar onderhoud en vervanging van rioleringen in Voorschoten. Dat deed zij in een gelijktijdig onderzoek bij gemeenten in de Leidse regio. Het rapport komt na een analyse tot enkele waardevolle conclusies en aanbevelingen voor de aangesloten gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.”

De RKC wil met dit nieuwe rapport een bijdrage leveren om gemeenteraden in staat te stellen een volwassen politiek-bestuurlijke discussie met de eigen Colleges te voeren. Cees Bremmer vindt dat geconstateerd kan worden dat de RKC hierin zeker geslaagd is. Dit kwam dezer dagen naar voren bij een intensieve discussie over genoemd rapport in de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG). Verantwoordelijk wethouder Hans Rasch kreeg een spervuur van politiek-bestuurlijke en technische vragen van CDA tot VVD over zich heen. Hij toonde zich daarbij betrokken en hield zich als portefeuillehouder goed staande.

Cees Bremmer: “Het RKC-rapport maakt o.a. duidelijk dat Voorschoten over een reeks van jaren worstelt met achterstanden in de vervanging van riolering. En voorts dat sprake is van slecht en matig functioneren van afvalwater-systemen in bepaalde wijken. De RKC noemt met name Vlietwijk, Noord Hofland en Adegeest. Op basis van meldingen en klachten was dit ook al te concluderen. In de Vlietwijk is een hel nieuw stelsel inmiddels aangelegd. Daar blijkt dat een nieuw systeem geen garanties biedt voor betere afwatering. Daar komt meer voor kijken dan vele meters nieuwe buizen.”

Hoofdconclusie van de RKC is overigens dat onderhoud en vervanging van riolering in de betreffende gemeenten voldoende adequaat wordt ingevuld. En dan in die zin dat de kwaliteit overall gezien voldoende is en dat er vrijwel geen calamiteiten voorkomen. De gemeente Voorschoten constateert zelf in genoemd RKC-rapport dat de kwaliteit van het stelsel ‘zorgelijk’ is. Het ontbreekt Voorschoten onder meer aan relevante stuurinformatie om op termijn vernieuwingen te kunnen prognosticeren, aldus CDA-er Cees Bremmer in de commissie WRG.

“Dit RKC-rapport maakt duidelijk dat er voor Voorschoten bepaald nog belangrijk huiswerk ligt. Zowel voor het College als voor de gemeenteraad zelf. Periodieke rapportages over voortgang van uitvoering van rioleringsplan en een goede actuele basisinformatie voor een effectieve strategie van onderhoud en vervanging zijn onmisbaar. Dat te bereiken vraagt ook een meer proactieve en betrokken opstelling van de gemeenteraad”, aldus Cees Bremmer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.