09 juli 2021

Algemene Beschouwingen 2021

Voorzitter. Vandaag behandelen we kaderbrief 2022. Geen kadernota maar een document waarin nog veel onzeker is. Nu de basis leggen voor de begroting 2022 en de jaren daarna is daarom niet te doen. Tussen nu en de behandeling van de begroting in november gaat veel wijzigen. Hopelijk beschikken we dan over meer informatie waarop we wél gefundeerde keuzes kunnen maken.

Voorzitter… Het CDA staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen. Het CDA wil de samenbindende kracht van Voorschoten versterken. Daarom begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. We geven inwoners de kans de gemeente uit te dagen. In het kader van Veiligheid garandeert de gemeente onder andere een basis van sociale zekerheid en bescherming waarbij de persoonlijke factor voelbaar moet zijn.

Het college heeft zich verbonden aan de uitvoering van het coalitieakkoord Duurzaam vooruitstrevend, Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten 2018-2022. Dat u zelf tevreden bent, begrijpen wij uit de pers. Maar het CDA maakt zich echter grote zorgen over het ‘kapitaal’ van Voorschoten:

  • het afnemend draagvlak en steun onder onze inwoners, adviesorganen, verenigingen en bedrijven wat mede veroorzaakt wordt door slechte informatievoorziening
  • de slechte staat van gemeentelijke gebouwen
  • het ontbreken van gedegen beheerplannen en grote onzekerheid over de financiën

Over het laatste punt dient het CDA een motie in om het achterstallig onderhoud aan het beheer openbare ruimte op te nemen in de begroting 2022 en de jaren daarna.

Ik noemde ook de slechte informatievoorziening. Dit geldt zowel naar de inwoners als naar de raad. Voorbeelden zijn de situatie bij de Jan Wagtendonkstraat, de Leidseweg Noord, het restwaardeverhaal en al eerder bij de perikelen rond de verkoop van het Ambacht- en Baljuwhuis. De 1e keer is per ongeluk, een 2e keer is slordig, een 3e keer is het bewust of onbewust onbekwaam en een 4de keer moet je de vraag stellen wat hier structureel mis is. Die vraag stel ik nu dan ook aan het college. Wat is hier structureel mis?

Bij begrotingsbehandelingen sprak ik steeds over de noodzaak van een gezonde begroting, transparant en duidelijk. Niet rond, maar gezond!  In ieder geval was de integrale toepassing van de restwaarde van gemeentelijk vastgoed niet duurzaam. Het college heeft dat moeten terugdraaien. Behalve een structureel en reëel evenwicht in de begroting is ook de ontwikkeling van de schuld van groot belang. Als de kapitaalmarktrente op termijn weer stijgt, beperkt dat de ruimte voor uitgaven in de toekomst. Het is daarom belangrijk strak vast te houden aan de nota schuldbeheersing. Zuinigheid is namelijk een groot inkomen!

Voorzitter. Het CDA vraagt zich af of alle noodzakelijke investeringen voor de komende jaren goed in beeld zijn: Ik noem wat voorbeelden: de sporthal, het gemeentehuis, de scholen?
Met onze 2e motie, die ik nu indien, vraagt het CDA om een vooruitkijk naar 2030 voor investeringen, kapitaalslasten en liquide middelen. Wij willen dat u in de begroting 2022 een tienjarige prognose van mogelijke vervangingsinvesteringen en de effecten ervan op de liquiditeitspositie van Voorschoten opneemt. Dit om als bestuur van Voorschoten beter in control te komen.

Ruimte voor nieuw beleid is er gezien de structurele problemen met liquide middelen bijna niet. Ondanks deze constatering doet u wél voorstellen voor nieuw beleid en extra structurele inzet van personeel. Hoe denkt het college deze extra capaciteit in te zetten en daadwerkelijk de bedrijfsvoering te verbeteren? Wat is het resultaat wat onze inwoners zullen zien?

In dit kader dien ik een 3e motie in met de vraag te onderzoeken of aanvullende dekking voor uitvoering van bestaande taken op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling kan worden gevonden in een meer efficiënte uitvoering van andere taken.

Meer dan ooit voorzitter moeten we ervoor zorgen dat onze voorzieningen in stand blijven, de buurt goed onderhouden wordt en dat Voorschoten de uitstraling behoudt waarmee het een mooie reputatie heeft opgebouwd. U weet dat de CDA-fractie grote voorkeur heeft voor een echte Multifunctionele accommodatie. Dit in combinatie met een integrale aanpak van afstoten gemeentelijke accommodaties en nieuwbouw van een gemeentekantoor. Daarom voorzitter met de kracht van de herhaling: Het CDA is voor een brede MFA, inclusief werkplekken voor onze medewerkers. Een combi van gemeentekantoor en bibliotheek zoals in veel gemeenten. Op een slimme locatie waarbij we de dienstverlening van bibliotheek en gemeente verbinden. Dit biedt een structurele oplossing voor de knelpunten in de huisvesting van onze medewerkers en het opknappen van het bestuurlijk centrum en biedt echt kansen voor een slimme oplossing in ons centrum. Grijp deze kans!

Voorzitter. We moeten krachten van burgers, verenigingsleven, ondernemers en overheid verbinden om samen Voorschoten naar de toekomst te loodsen. Samen delen is beter dan te veel uitgeven. De initiatieven zoals de Sporttafel en Sport- en cultuurcoördinator juichen wij dan ook toe. Daarnaast is een gezonde leefstijl, sport en bewegen belangrijk. In het kader van sportstimulatie dient het CDA een 4e motie in voor het weer organiseren van een jaarlijkse sportprijsuitreiking.

In ons contact met sportverenigingen is deze wens naar voren gekomen. In veel gemeenten is het een belangrijk moment van verbinding en waardering. Aan de sportprijzen kun je ook een naam verbinden zoals die van een bekende sporter. De Zoetemelk prijs bijvoorbeeld. Of naar een andere beroemde wielrenner, de Andringa award. En voor de ijssporten kunnen we denken aan de gouden puck van Maassen..  Het zijn maar suggesties voorzitter.

Voorzitter, wij werken op een goede wijze samen met andere gemeenten om het groeiend aantal gemeentelijke taken te kunnen blijven uitvoeren en aan de toenemende eisen te blijven voldoen. Het kan altijd beter. Centraal staat wat het beste is voor onze inwoners. Juist door het bestuur en het beleid dichtbij de Voorschotenaar te houden, voldoe je aan het belangrijkste uitgangspunt van de decentralisaties. We horen de laatste tijd wel weer geluiden van opgewonden bestuurders die denken dat de problemen die zij hebben met de bestuurskracht op te lossen is door de vorming van een grote gemeente. Maar zou het echt wat oplossen? Zou er echt een harmonischer, constructievere en effectievere samenleving ontstaan? Het lijkt mij beter dat risico maar niet te nemen. Laten we met groot verantwoordelijkheidsgevoel doorbouwen aan een sterk en vitaal zelfstandig Voorschoten in een sterke en vitale regio. Daarbij is het wel belangrijk dat de democratische inbedding van Gemeenschappelijke regelingen een nieuwe impuls krijgt. Er komt namelijk nogal wat op ons af. Regionale druk op de omgeving zal de komende tijd veel stof doen opwaaien. Beslissingen over waar windmolens en zonneparken moeten komen en waar gebouwd gaat worden zullen tot energieke discussies leiden. Goede voorlichting over wat ons te wachten staat is essentieel voor draagvlak. We moeten als Voorschoten daarin een heldere koers varen en die communiceren zodat we samen tot gedragen oplossingen komen.

Meer dan ooit is het van belang de mooie verhalen en voorspellingen in de krant om te zetten in daden. Het gaat nu om realisme en bestuurskracht: huizen bouwen en zorgen een gezonde financiële situatie. Het college spreekt in de stukken over Operatie Arendsoog en het behoudend zijn met ambities. Voorzitter, de uitdaging is inderdaad de goede balans te vinden tussen ambities, capaciteit, kwaliteit en geld en regie houden op uitgaven.

We hebben daarom een sterke nieuwe ambtelijke organisatie nodig. Die ook de volledige regie heeft over uitvoeringstaken. Projecten met een grote impact zoals de Leidseweg Noord vragen goede voorbereiding, dagelijks toezicht en uitvoeringskracht. Inwoners moeten kunnen rekenen op een goed functionerende gemeente. Gemeente en gemeenschap zijn één Voorzitter en… Je werkt niet bij Voorschoten, je bent Voorschoten!

Tot slot voorzitter dien ik nog 2 moties in over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en een motie over de nieuwbouw van de Fortgensschool.

Voorzitter, als ik zo mijn verhaal overzie en kijk naar de financiële situatie van Voorschoten dat kan ik niet anders concluderen dat veel ongewis is. Twee weken geleden zei u in een overleg dat u niet in een glazen bol kunt kijken. Toen al stond deze glazen bol voor mij om aan u cadeau te doen. Zet deze bol midden op tafel bij de collegevergaderingen. Wie weet helpt het.

Kijkend in deze glazen bol dan zie ik in ieder geval voor u, burgemeester, een mooie toekomst in onze prachtige gemeente. Geniet van uw tijd in Voorschoten! Wij genieten met u mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.