14 november 2023

CDA vraagt aandacht voor sportaccommodaties en voor monumentale bank in Berkhoutpark

Op donderdag 9 november vond de begrotingsraad van de gemeente plaats. De CDA-fractie vroeg aandacht voor sportaccommodaties, een goede begrijpelijke begroting en voor de monumentale stenen bank in het Burgemeester Berkhoutpark. Hieronder is de inbreng van fractievoorzitter Patricia Kortekaas.

 

Voorzitter,
Wij willen aan het eerst even stil staan bij de ‘Week van de Mantelzorg”. Vele inwoners van
ons dorp voorzien in informele zorg voor hun dierbare of naaste. Hun inzet is onbetaalbaar
en daarom willen wij hiervoor onze grote waardering uitspreken.

Voorzitter,
Voor ons ligt een begroting met een “zilveren randje”. Om te beginnen, onze welgemeende
complimenten aan het college hiervoor! In het bijzonder aan de WH van Financiën, de
ambtelijke medewerkers en hele organisatie. Een meerjarig positief resultaat die onder
andere ontstaat door een positief uitvallende september-circulaire.
De begroting 2024 bevat vele plannen uit ons coalitieakkoord en de daartoe benodigde
budgetten.

Voorzitter, onze gemeente bezit meerdere waardevolle voorzieningen die onmisbaar
bijdragen aan het welzijn van onze inwoners, zoals een sporthal en een zwembad. Deze
plekken kenmerken zich naast sportief bewegen evenzeer als gewaardeerde
ontmoetingsplekken!

Sport- en ook culturele verenigingen hebben een preventieve invloed op gezondheid- en
eenzaamheidsklachten. En bevorderen daarmee vitaliteit. Voor jongeren is sport verder
(karakter)vormend, ontwikkelend en uitdagend. Kortom: “het beste uit je zelf halend!”
Naast contact geeft dit de mogelijkheid je in te zetten voor je medesporters en voor
vrijwilligers een belangrijke leerschool. Behoud van onze waardevolle voorzieningen ligt ten
grondslag aan dit alles. Een nog te voeren discussie over ons zwembad Het WEDDE kan
alleen plaats vinden wanneer de optie om het inderdaad open te houden, echt mogelijk is;
hiertoe zijn reserves nodig. Een positieve begroting biedt deze ruimte!
Daarom hebben wij samen met GroenLinks een amendement hierover voorbereid.

Amendement nr..... Bestemmingsreserve zwembad ’t Wedde.

De begroting kondigt aan dat, naast het inzetten van SPUK gelden voor een Vitaliteits-
akkoord - gericht op versterking van het fundament in de sport - de gemeente ons

2
sportaanbod wil verbreden. En wel langs de weg van medewerking aan een initiatief vanuit
de Voorschotense samenleving, de IJsclub zelf: namelijk realisatie van een Combibaan. Zo
creëer je een groter bereik van inwoners en het versterkt tevens de maatschappelijke
waarde van sport en bewegen

Een Combibaan waar, volgens de IJsclub. in de wintermaanden veel eerder op geschaatst
kan worden en men alle andere maanden op kan skeeleren. Maar waar ook nieuwe
activiteiten plaats kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld lessen scoot-mobiel rijden of met
radiografische autootjes rijden. Zoveel activiteiten die nog geen plek hebben in de
openbare ruimte! Ook onze scholen kunnen die ruimte beter benutten. Waar het
ijsbaanterrein nu door vroegtijdig betreden na een winter onder water te hebben gestaan tot
een knollenveld is geworden, zal men bij droog weer vaker buitensportactiviteiten kunnen
ontwikkelen.

Voorzitter, punt van aandacht hierbij is het onderzoek dat op dezelfde locatie plaats vindt
naar de mogelijkheid van realisatie van Flex-woningen. Wij roepen het college op om beide
vraagstukken in samenhang te bekijken en niet afzonderlijk van elkaar.
Wij horen graag of het college hiertoe bereid is?

Een onderwerp waar wij ook aandacht voor willen vragen is de leesbaarheid van onze
begroting. Wanneer een begroting, eveneens een raadsvoorstel, vele vragen oproept dan
is de logische vraag : “hoe komt dit?”
Voorzitter, wij hoeven “het wiel” niet opnieuw uit te vinden want er zijn al diverse
gemeentes die hebben ingezet op het creëren van een leesbare en daarmee beter
begrijpbare begroting. Dit helpt niet alleen de raad maar evenzeer onze inwoners. Wij
hebben daarom een motie voorbereid die wij hierbij indienen.
Motie nr. 308 Transparante, kortere en beeldender Programmabegroting gemeente
Voorschoten.

Voorzitter, ondernemende Voorschotenaren geven aanleiding om Bed en Breakfast-beleid
op te stellen. Promotie hiervan en van alle andere voor bezoekers en toeristen belangrijke
informatie hebben wij de laatste jaren belegd bij Stichting VoorWaar oftewel Marketing
Wassenaar Voorschoten.

3
Een stichting die het gezamenlijke verleden van beide gemeentes, onder andere door de
bewoners van Kasteel Duivenvoorde en de wekelijkse zondagstocht over de Papeweg, met
elkaar verbindt .
Voorzitter wij hebben d.m.v. technische vragen en in de commissie Burger en Bestuur,
n.a.v. programma 3.4. Promotie geïnformeerd, of in dit bedrag van financiering/subsidie
Marketing Wassenaar Voorschoten zit?
Wij kregen als antwoord: Dit bedrag is opgenomen t.b.v. promotionele activiteiten
(recreatief aanbod) voor Voorschoten; voor dat doel kunnen deze gelden besteed worden.
Op ons verder doorvragen als: wat betekent dit dan voor de huidige relatie met Marketing
Wassenaar Voorschoten? antwoordde de WH als volgt. Hij overwoog het contract met de
stichting open te breken, omdat - ik citeer - “we een ander verwachting van resultaten dan
zij laten zien.”
Voorzitter, daarmee rijzen dan vragen als: op basis waarvan?, welke andere
verwachtingen?, welke resultaten, dus welke gegevens? Navraag levert op dat, na de start
van Stichting VoorWaar in 2017, zij als zovelen werden getroffen door de uitwerking van
Covid 19 op de toeristenbranche. En toch laat het aantal bezoekers van hun website een
constante groei zien. Hun Roadmap – een weergave van hun inzet- laat ook vele nieuwe
voorstellen zien, zoals beleid voor expats en promoten van BenB’s.
Voorzitter, graag hoor ik op basis van welke gegevens nu overwogen wordt om het
contract open te breken.

De fractie van het CDA is verder blij om te lezen dat er werk wordt gemaakt van het
achterstallig onderhoud aan de atletiekbaan. Vraag hierbij is wel, wat betekent dit voor het
huidige contract? Is renovatie aanleiding tot het herzien van gemaakte afspraken? Graag
horen wij een reactie van de wethouder.

Voorzitter, wij hebben gelezen dat er met ingang van volgend jaar een Mobiliteitsscan en
rapportageplicht CO2 uitstoot (woon-) werkverkeer ingesteld wordt. Een opmaat naar
duurzame mobiliteit. Hierbij geldt: Wie fietsend of lopend naar werk komt, krijgt een hogere
vergoeding dan wie de auto pakt.

Uit een ‘mobiliteitsscan’ die de gemeente Eindhoven heeft uitgevoerd voor auto- en ov-
reizen, blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van zijn ambtenaren 147 gram per afgelegde

kilometer bedraagt.

4
De rapportageplicht gaat volgend jaar in, maar al sinds mei dit jaar kunnen werkgevers
vrijwillig cijfers doorgeven over de CO2-uitstoot door (woonwerk- verkeer. Dit gebeurt bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Een vraag aan het college:
Is het college bereid om de mobiliteitsscan komend jaar als onderdeel mee te nemen
bij ontwikkeling van de mobiliteitsvisie?

In het toen geldende beheerplan van 2016-2022 telde onze gemeente 11.254 bomen. Om
tot een stijging van 5% te komen in 2050 moeten er jaarlijks 20 bomen bijkomen. Hier zal
motie 288 - Babyboom hopelijk aan bijdragen maar behoud van beschermwaardige bomen
ook.
Kan het college inzicht geven in de stand van zaken anno 2023? Zijn er 20 bomen
bijgekomen?

Voorzitter, bomen maken onderdeel uit van onze, door inwoners, gewaardeerde groene
openbare ruimte. Wij zetten steeds meer Boa’s in om onze openbare ruimte veilig en
ordentelijk te houden.
Op een vraag van het CDA mbt dalende beleidsindicatoren, corona en vernieling en/of
beschadiging werd geantwoord dat dit deels kan worden verklaard door het Corona-effect.
En dat er geen sterke toename is van het aantal vernielingen en beschadigingen. Dat dit
wel zo lijkt komt mede doordat het registreren van vernielingen en/of beschadigingen thans
makkelijker gaat, door een app die nu beschikbaar is.
Voorzitter, een ontwikkeling die bijdraagt aan ons gevoel van veiligheid.
Want wanneer een vernieling zoals van de monumentale stenen bank in het Burg.
Berkhoutpark plaats vindt, zoals vermeld in de Voorschotense Krant van september jl., dan
ervaren bezoekers dit vaak als “onveilig”. Wij beschouwen het artikel daarom als een
melding buiten de app om. Dan is het zaak om hierop te reageren en maatregelen te
nemen door de “daders” te zoeken en aan te spreken maar ook door herstel van de
schade.
Kan het college vertellen wat hiermee gebeurt en of het bankje hersteld wordt?

5
Voorzitter, over de Voorschotense krant gesproken, dit vinden wij een medium dat een
prachtig beeld geeft van de grote variëteit en kleurrijkheid van ons dorp. Daarnaast zijn
lokale en regionale media ook actief in het organiseren van discussies over
maatschappelijk relevante onderwerpen. Ik noem als voorbeelden die m.b.t. het AB-huis en
gisteren nog! een goed bezochte jongerendebat n.a.v. aankomende 2e kamer
verkiezingen. Onze en ook de algemene waardering voor hun werk is groot!

Kruispuntkerk.
Voorzitter, een treintje moet gaan rijden waardoor onze culturele verenigingen een nieuw
plek krijgen in ons dorpscentrum en de Fortgens een nieuw schoolgebouw. Cruciaal is dat
aan de ontwikkeling van en rondom het Kruispuntkerk prioriteit wordt gegeven.
Kan het college bevestigen dat zij dit ook zo zien en dat ze voortvarend aan het werk
zijn?

Voorzitter, tot slot. Ik begon met de week van de Mantelzorger maar het is ook de week
van Respect. Respect voor de inzet van onze mantelzorgers, onze vrijwilligers onze
ondernemers, ons ambtelijk organisatie en alle anderen die zich op wat voor wijze dan ook
inzetten voor de leefbaarheid van ons mooi dorp. En zeker ook respect voor onze naaste.
Allen, dank voor u aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.