18 november 2022

Inbreng fractievoorzitter Patricia Kortekaas namens CDA bij de Algemene Beschouwingen 2022

Voorzitter,

Wij zijn als CDA een partij van vaste waarden, maar ook van nieuwe wegen. Daarbij hecht geworteld in de Voorschotense gemeenschap. Vanuit die vaststelling volgt onze bijdrage.

Voor ons ligt een 1e begroting van een nieuwe coalitie, van de VVD, Voorschoten Lokaal en het CDA. Een begroting met als basis onze  coalitieakkoord, Voorschoten in verbinding vooruit.

Gebaseerd op de 3 pijlers: heerlijk wonen, betaalbare woningen,Voorschoten duurzaam en toekomstbestendig.

Het college biedt de raad een structureel en reëel sluitende begroting, waarbij 2026 geldt als een omslagjaar.

De verwachting was dat de septembercirculaire meer duidelijkheid zou geven over de rijksmiddelen vanaf 2026, maar hier vindt alleen maar uitstel van een ravijnjaar plaats en geen structurele oplossing.

Het college stelt daarom voor om de huidige overschotten in de periode 2023-2025 nog niet nader te besteden. Want dit biedt ruimte aan nog niet of niet geheel in deze begroting verwerkte ambities en opgaven en kan deze worden ingezet als buffer bij een verwachte magere jaar.

Voorzitter, in het CDA verkiezingsprogramma staat:

We zorgen voor voldoende reserves voor onverwachte tegenvallers, waarbij we sparen voor gewenste investeringen.

Voorzitter, het CDA is daarom blij met de financiële koers die het college hiermee uitzet.

Bij sparen wordt veelal een varkentje als symbool afgebeeld. Je vraag je af, waarom een spaarvarken?

In mijn jeugd woonde ik met mijn familie in Nieuw Zeeland in “the country” oftewel achteraf in het buitengebied. Hier waren we veelal zelfvoorzienend in onze voedsel. Voor vlees werd er, eveneens door vele anderen,ook een varken gehouden. DAT leefde in een verhoogd hok met rasterbodem en het hele jaar werd er etensresten en overblijfsels uit de groentetuin aan het beest gevoerd. Het groeide er goed van. Door spaarzaamheid en het niet investeren in onderhoud oftewel een nieuw rasterbodem is eens een varken door zijn hok gezakt. Einde varken.

Een spaarpot werk net als het varken dat mensen aan huis hielden. Het hele jaar zet je kleine beetjes geld opzij voor het moment dat je het geld goed kan gebruiken. Daarom wordt een spaarpot  vaak in de vorm van een varken gemaakt.

De moraal van dit verhaal:Sparen is prima maar zo ook investeren in zaken die actueel om aandachtvragen en welk een lange termijn rendement opleveren. Hier kom ik later op terug.

 

Heerlijk wonen in betaalbare woningen.

Het CDA heeft gelezen dat het bouwplan voor het terrein van de oude Vlietschool ter inzage ligt. Een eerste stap op weg naar nieuwe en betaalbare woningen. Een volgende stap zou wat het CDA betreft kunnen zijn om het oude Adegeestschool gebouw te vervangen door betaalbare woningen. College wij horen graag wanneer u denkt dit op te kunnen pakken.

Voorschoten is een rijk dorp. Daarmee doel ik niet op financiële rijkdom maar op onze verenigingsleven. Ons dorp kent vele sport- en cultuur verenigingen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van ons dorp. Maar ook de vele vrijwilligers verbonden aan deze verenigingen zijn een rijkdom welk niet in kapitaal uit te drukken is. Dit alles draagt ook bij aan de gezondheid en welzijn van onze inwoners.

Sport heeft naast verenigingen ook goede accommodaties nodig. Onze sporthal dateert uit de begin jaren 70. Deze is inmiddels afgeschreven en sinds 2021 vindt er minimaal onderhoud plaats. De sporthal faciliteert naast verenigingen ook de leerlingen van onze basisscholen die er hun gymlessen, schooltoernooien en ander bijzondere activiteiten houden.  Sporthal en zalen zijn een  onmisbare onderdeel van onze sportvoorzieningen. In 2023 vindt actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan2024-2038 voor scholen plaats waarbij het CDA ook graag bewegingsonderwijs als onderdeel hiervan meegenomen ziet. Wij horen graag van het college of zij dit ook zo zien.

Om zicht te krijgen op wat bij kan dragen aan een gezonde leefwijze met sport en verbinding als onderdeel van onze 1e pijler - heerlijk wonen met voldoende voorziening - zien wij uit naar een startnotie Visie op sport en bewegen (Sportvisie/agenda 2023-2026) –met daarbij participatie door onze verenigingen. Wij vragen het college of zij bereid zijn om hierin mee te nemen een onderzoek naar de behoefte van het hebben van 1 loket voor alle vragen van verenigingen.

Sport en cultuur zijn onderdelen van onze voorzieningen die ook bijdragen aan het voorkomen van sociaal isolement en bevorderen een gezond leven. Onze clubs,  verenigingen maatschappelijke organisaties zijn tijdens Corona, SOMS ZELFS VEEL,  leden en daarmee inkomsten kwijt geraakt. In 2022 zijn zij geconfronteerd met sterk stijgende energieprijzen.In 2023 vindt voor de huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed een huurstijging plaats van 15%.

Het CDA voorziet dat onze verenigingen en clubs gedwongen worden hun contributie te verhogen om de alsmaar stijgende kosten te kunnen dekken. Dit zou wederom consequenties kunnen hebben voor hun ledenaantallen maar ook wat betreft de financieel toegankelijkheid van CLUBS. Dit heeft vervolgens een negatieve uitwerking op datgene wat wij in Voorschoten willen bereiken op het gebied van gezondheid en preventie.

Beleid m.b.t. verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en daarmee de gebouwen van onze verenigingen is nog in wording. Er zijn ook verenigingen met eigen gebouwen. Door de stijgende energiekosten KAN financiële bemiddeling bij verduurzaming van hun gebouwen  wezenlijk BIJDRAGEN  aan het verlagen van deze kosten want niet elke vereniging heeft een spaarpotje– Hiertoe dienen wij mede namens  de VVD en VL motienr. 264 in (Verduurzaming Voorschoten).

Heerlijk wonen is ook veilig wonen. Merk ik hier nog op, mijn collega Bremmer vroeg hier vorige week in de raad nog aandacht voor.

Voorschoten voor Elkaar  heeft in de afgelopen jaren als maar meer taken gekregen om uit te voeren voor de Gemeente Voorschoten. In 2023 wil men samen met VVE en andere maatschappelijk partners verder werken aan het verstevigen van het lokale welzijnsnetwerk waarbij de samenwerkingsafspraken en werkprocessen in de keten voor inwoners van – 100 + jaar worden verder vormgegeven. Daarnaast worden het beleidsplan Sociaal domein, de maatschappelijke agenda en het subsidieplan als zijnde 3 beleidsinstrumenten die samen richting geven aan beleidsontwikkeling, uitvoering, monitoring en sturing binnen het sociaal domein geëvalueerd. In de begroting is hier budget voor opgenomen.  VVE is bij oprichting vooral gericht geweest op Welzijn en Ondersteuning met name in het domein zorg en advies. Inmiddels voert VVE ook flankerend beleid uit inzake buurthuizen, cultuur en sport. Het CDA vindt daarom dat er een meerwaarde is om de aangekondigde evaluatie van VVE in samenspraak te laten plaats vinden met verenigingen, de Cultuurfabriek en de buurthuizen. Wij hopen dat het college hier notie van neemt

en onze oproep deelt.

 

 

Onderwijs is een grondrecht en realisatie van goede huisvesting een wettelijke  taak van gemeentes.

Daarom is het CDA blij met het in de programmabegroting verwerkte storting in een reservering voor onderwijshuisvesting t.b.v. realisatie van nieuwbouw voor de Fortgensschool en ook met het door het college voorgestelde koers m.b.t. bouw van nieuwe scholen zonder kosten voor tijdelijke huisvesting. Wij zien graag zo spoedig mogelijk een voorstel hiertoe.

Voorzitter,

Wanneer men denkt aan afval dan zou men eerst moeten bedenken waar dat allemaal door ontstaat. De keuzes die wij maken als consument leiden tot de grote hoeveelheden afval die nu behoren tot een grondstoffenplan. Er was bij de bespreking hiervan veel discussie met daarbij de vraag als tot welk route tot het beste resultaat zal leiden. Consuminderen is een uitspraak die de komende tijd meer bekendheid zal krijgen. Wij moeten als mensheid keuzes maken willen we nog een toekomst kunnen bieden aan toekomstige generaties. Kiezen we slechts voor economie of kijken we verder bij onze keuzes. Gooien we iets gewoon bij de restaval of kijken we of het misschien iets is voor Repair Café of de Kringloop en in het uiterste geval wegdoen door het in te leveren. Wat het laatste betreft,  van invloed bij de keus van inleveren kan zijn de afstand tot een plek waar je als inwoner je niet meer gewenst of niet meer goed functionerende apparaat maar ook klein chemisch afval in kan leveren. Vóór Corona kon dit op de woensdag- en zaterdagmiddag bij de gemeentewerf. Nu slechts op de woensdag waardoor mensen die werken of kinderen thuis hebben met een vrije middag of sport niet uit kunnen wijken naar een meer geschikte dag en vervolgens  met de auto naar een brenglocatie moeten rijden in Wassenaar. Het CDA ziet vele voordelen in een openstelling van de gemeentewerf op de zaterdag om klein huishoudelijke apparaten of KCA in te leveren. Of dit ’s ochtends of ’s middags is, is om het even. Wij dienen hiertoe een motienr. 263 mede namens alle fracties in de raad in.(Inzameling KCA en meer)

Verduurzaming – oftewel investeringen welk een lange termijn rendement opleveren.     

Wat zou het mooi zijn wanneer Voorschoten middels een dashboard met prestatie indicatoren EN behaalde energiebesparing aan zou kunnen tonen dat we richting 2030 onze doelstellingen halen. Om dit te kunnen moeten we als gemeenschap en gemeente NU hard aan het werk. Isoleren en ventileren van woningen is een eerste vereiste en het gasvrij maken volgt. Om dit mogelijk te maken heeft de raad in 2020 duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren mogelijk gemaakt. Er werd een budgetplafond vastgesteld van 372.000,--. Op dit moment kunnen er geen duurzaamheidsleningen worden aangevraagd omdat er geen budget meer is. Hoe jammer is dit, juist nu mensen gestimuleerd door hoge energieprijzen over willen gaan tot verduurzaming van hun woning.

Wat mogelijk ook een positieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid van middelen voor investering in duurzaamheid via een duurzaamheidslening zou het instellen van een inkomensgrens kunnen zijn. Door woningeigenaren met maximaal een modaal inkomen voorrang te geven tijdens de 1e helft van het jaar en pas in de 2e helft van het jaar leningen beschikbaar te stellen voor woningeigenaren met een hoger inkomen zou een doelmatiger inzet kunnen worden gewaarborgd. Criteria stellen is een college bevoegdheid en daarom laten wij dit aan de wijsheid van het college over.

Wij zijn van mening dat door een bijstorting in het fonds of verhoging van het vastgesteld budgetplafond een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan een MEER duurzaam Voorschoten.

Wij dienen, mede namens de partijen VVD, VL en D66, hiertoe motie  nr. 262 in.         (Verhogen budgetplafond voorDuurzaamheidsleningen voor woningeigenaren Voorschoten)

Energiearmoede en investeren.

Het college heeft ons middels een informatiebrief geïnformeerd over een voorgenomen Plan van Aanpak m.b.t. energiearmoede waarbij men voornemens is om via een energiedashboard, schuldhulproute, samenwerking met woningbouwverenigingen en een klussendienst woningen aan te willen pakken en daarmee energiearmoede. Ook een warme plek willen realiseren eventueel met informerende activiteiten over energiebesparing , een noodfonds voor inwoners die hun primair lasten niet meer kunnen opbrengen en hierdoor in een noodsituatie belanden maar ook een communicatie campagne.

Het CDA is blij met de voorgestelde richting en ziet met spanning uit naar het aangekondigde Plan van Aanpak Energiearmoede.

Voorzitter, tot slot.

Wij staan met z’n allen, zo hoor je vandaag de dag vaak zeggen, op een keerpunt in het bestaan van de mensheid.  De energietransitie en alle veranderingen op het wereldtoneel noppen ons tot keuzes en tot het bewandelen van onbekende en nieuwe wegen.  Ook voor Voorschoten heeft dit alles consequenties waardoor wij soms afkijkend bij de buren maar ook middels eigen  lokale creativiteit de toekomst tegemoet treden. Voorschoten heeft hierbij een groot aantal energiecoaches nodig voor het geven van advies bij de warmtetransitie  maar ook m.b.t.  kleine aanpassingen zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrippen. Wij roepen daarom mensen op om zich aan te melden als vrijwilliger / energiecoach of anders je in te zetten om bij je in je buurt, bij de vereniging, op school en op je werk onderdeel van de oplossing te zijn voor verduurzaming van onze leefomgeving.      We hebben iedereen nodig!

VOORZITTER. VERTROUWEN IS VOOR ONZE FRACTIE EEN SLEUTEL-WOORD.

Vertrouwen naar en van onze inwoners, spreekt nooit vanzelf; dat moet je steeds opnieuw verdienen, als college, maar ook als gemeenteraad. Daarin willen wij de komende jaren met overtuiging in investeren.

==============================================

Voorzitter,

TOT SLOT,  zoals aan het begin van mijn betoog bepleit: Sparen is prima maar zo ook investeren in zaken die actueel om aandacht vragen en welk een lange termijn- rendement opleveren.

Het CDA biedt u een symbool hiervan in de vorm van een klein spaarpotje.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.