06 november 2023

CDA Zoetermeer: Pleidooi voor een geïntegreerde aanpak en financiële verbeteringen

Met de legendarische woorden van Johan Cruijff, "Je gaat het pas zien als je het door hebt," trapte fractievoorzitter Véronique Frinking op maandag 6 november haar betoog af tijdens het Najaarsdebat. Frinking wilde benadrukken dat de begroting en de lange termijnvisie Zoetermeer 2040 nog geen harmonieus geheel vormen.

"Thematiek zoals gezondheid, verenigingen, mobiliteit, wonen en armoede hebben onderlinge (financiële) invloed en zijn dus nauw met elkaar verweven. Dit betekent dat elke gemeentelijke beslissing moet overwegen welke impact één onderwerp heeft op het andere." Frinking benadrukte het belang van integraal denken en handelen, waarbij ze onderstreepte dat diverse onderwerpen met elkaar verweven zijn. Ze betreurde dat de lange termijnvisie "Zoetermeer 2040" pas op pagina 280 van de begroting te vinden is en verzocht het college om de onderlinge samenhang en het effect op Zoetermeer 2040 helder te presenteren in de begroting.

Financiële situatie

Frinking maakte zich zorgen over de financiële situatie van gemeenten en de dreigende tekorten vanaf 2026, wat kan leiden tot bezuinigingen. Ze riep het nieuwe kabinet op om de financiële situatie van gemeenten te verbeteren en benadrukte dat alternatieve scenario's en plannen nodig zijn om eventuele tekorten op te vangen. Frinking vroeg het college: "Is het college van plan om alternatieve plannen te bedenken om voorbereid te zijn op slechtere tijden? En zo ja, hoe wilt u dat gaan doen?"

Samen werken we aan een betere toekomst voor onze stad.

Sociale ontmoetingen en gezondheid

"In 2040 wil Zoetermeer een stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Verenigingen spelen voor het CDA Zoetermeer daarbij een cruciale rol. Ze vormen niet alleen de basis voor sportmogelijkheden, maar ook voor sociale ontmoetingen, die bijdragen aan een gezondere gemeenschap," aldus de fractievoorzitter. Ze pleitte voor de invoering van een 'beweegmakelaar' om ouderen bewust te maken van het belang van bewegen en diende een motie in om dit initiatief te onderzoeken.

Rolmodellen

Frinking sprak over het verminderen van geweld door rolmodellen een rol te laten spelen in de begeleiding en inspiratie van jongeren en diende een motie in om programma's te ontwikkelen en uit te voeren die rolmodellen stimuleren.

Jeugdzorg

In haar betoog sprak fractievoorzitter Véronique Frinking ook over de jeugdzorg en merkte ze op: "Als er één groep is die voortdurende kansen verdient in Zoetermeer, dan is het wel onze jeugd. Helaas hebben heel veel jeugdige inwoners jeugdhulp nodig en dat vindt het CDA Zoetermeer zeer zorgwekkend." Daarnaast benadrukte Frinking de noodzaak van verandering in het jeugdhulpsysteem en gebruikte ze een bekende uitspraak van Johan Cruijff: "Het systeem van jeugdhulp lijkt vast te lopen. We moeten op een andere manier gaan denken en ons systeem herzien."

Innovatie

Frinking ging daarna in op het belang van innovatie: "In 2040 willen we dat Zoetermeer dé stad van toegepaste innovatie is. Onlangs hebben twee ondernemers van Zoetermeer terecht een plek verdiend in de Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel, en we zijn enorm trots op hen."

Afvalbeheerplan en openbaar vervoer

Frinking maakte zich zorgen over de vertraging in het afvalbeheerplan en benadrukte het belang van effectief openbaar vervoer voor een duurzame stad. Ze riep het college op om snel actie te ondernemen om verbeteringen te laten zien en maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van Zoetermeer via de NS te verbeteren. Frinking zei: "Voor een duurzame stad is effectief openbaar vervoer essentieel, zodat inwoners gemakkelijk werk, school, vrienden en voorzieningen kunnen bereiken. De pilot buurtvervoer juichen wij als een innovatieve verbetering van het lokale openbaar vervoer toe."

Aantrekkelijke wijken

Ze sprak ook over de noodzaak om aantrekkelijke wijken te creëren zonder sociaaleconomische verschillen in 2040 en riep op om de vertraging in de Entree te benutten om het plan te verbeteren en het draagvlak te vergroten. Daarnaast drong ze aan op snelle actie met betrekking tot de uitvoeringsagenda van de Woonzorgvisie.

Visie Zoetermeer 2040

Frinking sloot haar toespraak af met de visie van Zoetermeer 2040 en benadrukte het belang van een gezondere en betere stad voor alle inwoners. Ze onderstreepte de noodzaak om de visie en begroting nauw met elkaar te verbinden en bedankte de aanwezigen voor hun aandacht. Frinking zei: "Met onze gezamenlijke langetermijnvisie, Zoetermeer 2040, streven we naar een gezondere, mooiere, en betere stad voor alle inwoners. Samen werken we aan een betere toekomst voor onze stad. Dit alles in het belang van álle inwoners van Zoetermeer. De uitspraak van Johan Cruijff 'Je gaat het pas zien als je het door hebt' ondersteunt dat."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.