Europa moet op eigen benen staan

Europa moet zelfvoorzienend worden! Het is belangrijk dat Europa minder afhankelijk wordt van importen. We moeten meer zelf produceren en investeren in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit maakt ons sterker en minder afhankelijk.

De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn door afhankelijkheid van Russisch gas. Door te investeren in duurzame energie binnen de EU kunnen we deze afhankelijkheid verminderen en onze energiezekerheid vergroten. Europese samenwerking helpt ons om de energieprijzen beter te beheersen en te profiteren van Deense wind en Franse kernenergie.

Nauwere Europese samenwerking is cruciaal

Ook op defensiegebied moeten we minder afhankelijk worden. Samen met onze Europese bondgenoten kunnen we efficiënter werken en onze nationale veiligheid waarborgen door beter samen te werken en de defensiecapaciteit te controleren.

 

Europa op Eigen Benen

Zelfvoorzienend Europa:

 • Meer zelf produceren in Europa
 • Investeren in hernieuwbare energie
 • Meer voedselproductie binnen Europa
 • Samenwerken voor een veilig Europa

Samen voor een veilig Europa

Veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Nederland en Europa moeten samenwerken om onze veiligheid te beschermen. Verschillende wapensystemen maken ons kwetsbaar. Meer samenwerking binnen de NAVO is essentieel. We moeten samen oefenen en investeren in de Europese defensie-industrie.

Ik wil geen zelfstandig Europees leger, maar wel een sterkere samenwerking binnen de NAVO. Door bijvoorbeeld samen wapens en voertuigen te kopen, kunnen we efficiënter werken en kosten verlagen. Dit zorgt voor een sterkere defensiemacht die beter kan reageren op dreigingen. Bijvoorbeeld, door gezamenlijke aankopen kunnen we beter onderhandelen en goedkoper wapens en uitrusting aanschaffen. We moeten ook investeren in moderne technologieën en gezamenlijke oefeningen om onze troepen goed voorbereid te houden. Beter samenwerken maakt ons weerbaarder tegen cyberdreigingen en terrorisme. Het delen van informatie en technologie en betere inlichtingenuitwisseling tussen politiediensten zijn cruciaal.

 

Veiligheid door samenwerking

Veiligheid door samenwerking:

 • Betere coördinatie van defensie
 • Gezamenlijke aanschaf van wapens en voertuigen
 • Sterkere samenwerking binnen de NAVO
 • Investeren in cyberveiligheid en technologie
 • Gezamenlijke oefeningen en training

Evenwicht tussen Hart en Verstand

Migratie vraagt om een aanpak die zowel empathie als realisme combineert. We moeten onze grenzen effectief controleren en asielzoekers eerlijk verdelen over de Europese landen. Dagelijks zie ik de uitdagingen van migratie en pleit voor snellere procedures en betere integratieprojecten. Europese samenwerking is de sleutel tot een consistent en effectief beleid.

hoe wil ik dat doen?

 • Strikte grenscontroles: Strengere grenscontroles om illegale migratie te voorkomen en veiligheid te waarborgen.
 • Gelijke verdeling van asielzoekers: Eerlijke verdeling over alle EU-landen.
 • Versnelde asielprocedures: Snellere en efficiëntere asielprocedures.
 • Ondersteuning bij integratie: Investeren in taalonderwijs, werkgelegenheidsprogramma's en sociale initiatieven.
 • Gecoördineerd Europees migratiebeleid: Uniform migratiebeleid door samenwerking.

Gezondheid is een recht

Gezondheid is geen luxe, maar een fundamenteel recht voor iedereen. Ik geloof sterk dat we gezondheid en schone lucht boven economische belangen moeten stellen, zowel lokaal als op Europees niveau. Door samen te werken kunnen we zorgen voor een schonere lucht en een eerlijkere economie. Laten we ons inzetten voor een toekomst waarin gezondheid voor iedereen een zekerheid is.

Hoe wil ik dat doen?

 • Universeel recht op gezondheid: Gezondheid moet centraal staan als een fundamenteel recht voor alle Europeanen. Dit betekent gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht achtergrond of inkomen.
 • Schone lucht boven alles: We moeten strengere maatregelen nemen tegen luchtvervuiling door industriële emissies te reguleren en meer groene ruimten creëren. Dit omvat het bevorderen van schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.
 • Gezamenlijke Europese initiatieven: Door gezamenlijk te investeren in grensoverschrijdend gezondheidsonderzoek en innovatie kunnen we betere zorg bieden. Samenwerking op dit gebied kan leiden tot baanbrekende medische doorbraken.
 • Gezamenlijke inspanningen voor een gezonde toekomst: We moeten een gezonde levensstijl bevorderen, zorgen voor preventieve gezondheidszorg en educatie om de algehele gezondheid te verbeteren. Dit omvat campagnes voor gezonde voeding en voldoende beweging.

Groener en beter vervoer

Toegankelijk en duurzaam vervoer is essentieel voor een betere toekomst. Ik pleit voor investeringen in groener en efficiënter vervoer om iedereen gelijke kansen te geven voor werk en onderwijs. We moeten prioriteit geven aan betere spoorverbindingen en een eenvoudig ticketsysteem voor internationale reizen. Daarnaast zijn investeringen in fietspaden en duurzame infrastructuur cruciaal om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.

Hoe wil ik dat doen?

 • Groene en efficiënte vervoersopties: We moeten investeren in elektrische bussen en treinen om de CO2-uitstoot te verminderen en een schoner milieu te bevorderen.
 • Uitbreiding van spoorlijnen: Door nieuwe en verbeterde spoorverbindingen zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn te realiseren, kunnen we betere regionale toegang en economische groei bevorderen.
 • Uniform ticketsysteem: Ik pleit voor een enkel ticketsysteem voor internationale treinreizen om reizen door Europa makkelijker en aantrekkelijker te maken.
 • Veilige en uitgebreide fietspaden: We moeten veilige, goed ontworpen fietspaden bouwen om fietsen te promoten als duurzaam vervoermiddel.
 • Duurzame infrastructuur: Investeren in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en verbeterde openbaar vervoersnetwerken is essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen te halen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.