Arbeidsmarkt en economie

✔ MKB
Voor het CDA Zwijndrecht is het belangrijk dat de gemeente samen met het midden- en kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt. Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van: (1) duurzaamheidsmaatregelen; (2) investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel; (3) aanstellen van mensen met een beperking; (4) een minimaal aantal stage- en leerplekken; en (5) investeringen in innovatie.

✔ Eén bedrijvencontactpersoon
We willen één aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor overige vragen. Er is één bedrijvencontactpersoon die verder alles uitzet bij de gemeente. We moeten denken in kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze contactpersoon moet ook de bedrijven onderling verbinden. Bij voorkeur komt deze contactpersoon zelf uit het bedrijfsleven zodat deze persoon goed als verbinding kan fungeren tussen gemeente en de ondernemers en tussen ondernemers onderling. De meeste lokale ondernemers zijn niet aangesloten bij de Ondernemersverenigingen van Zwijndrecht en Heerjansdam, deze bedrijvencontactpersoon heeft dus ook een actieve rol in het benaderen van alle ondernemers in de gemeente Zwijndrecht en heeft een actief netwerk in het bedrijfsleven van Zwijndrecht. Ook neemt de bedrijvencontactpersoon deel aan activiteiten van de Werkgeversvereniging Drechtsteden en andere relevante netwerken om op de hoogte te zijn van wat er in de regio speelt.

✔ Ondernemersfonds
Daar waar samenwerking tussen ondernemers niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen via het ondernemersfonds. Ondernemers betalen nu een opslag op hun OZB. Die opslag wordt in het Ondernemersfonds Zwijndrecht gestopt. Vanuit het Ondernemersfonds Zwijndrecht kunnen ondernemers specifieke taken voor hun gebied gezamenlijk betalen. Het Ondernemersfonds draagt ook bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving van Zwijndrecht aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten. Belangrijk is dat het bestuur van het Ondernemersfonds Zwijndrecht affiniteit heeft met Zwijndrecht en de aangesloten ondernemers. Het geld dat de ondernemers betalen dient nuttig in het betreffende gebied besteed te worden voor een collectief doel (bijvoorbeeld Kerstverlichting Veerplein voor de ondernemers uit gebied Centrum).

✔ Flexibiliteit
In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan.

✔ Bedrijven(terreinen)
Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven door belemmeringen die zij ervaren weg te nemen. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV-concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen. Het bedrijventerrein Groote Lindt is momenteel nog niet goed toegankelijk met het OV; hier gaan we ons hard voor maken. Ook kunnen we denken aan een extra waterbushalte bij het bedrijventerrein (bijvoorbeeld bij de nieuw te ontwikkelen ‘Pier’).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.