Investeren in bereukbaarheid

✔ Bereikbaarheid bij ontwikkelingen
Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Wij vinden het van belang om bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen, expliciet aandacht te besteden aan de bereikbaarheid. Het is belangrijk dat er ruimte is voor deze nieuwe verkeersstromen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor veiligheid en milieu. Het autoluw maken van buurten, het schrappen of toevoegen van parkeerplaatsen of opheffen van wegen kan alleen wanneer er voldoende realistische alternatieven zijn.

✔ Fietsnetwerken
Voor korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoersmiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Met de elektrische fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. Wij zetten in op veilige (snel-)fietspaden in en tussen Zwijndrecht en Heerjansdam.

✔ Bereikbaarheid openbare voorzieningen Openbare voorzieningen zoals winkelcentra, sportaccommodaties, zorgcentra, scholen, bedrijfsterreinen en het station dienen goed en veilig bereikbaar te zijn.

✔ (Elektrische) auto’s De auto blijft voor veel inwoners een onmisbaar vervoermiddel. We willen inwoners wel zoveel mogelijk aanmoedigen te kiezen voor duurzamere opties. We zetten ons daarom in voor de realisatie van een fijnmazig netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s. Het aanvragen van een laadpaal dient eenvoudig te zijn, de gemeente heeft daar een faciliterende rol in.

✔ Vrachtverkeer
De verkeersontsluiting in Zwijndrecht en het vrachtverkeer dient in goede banen geleid te worden; hierbij staat veiligheid voor de inwoners voorop.

✔ Ondertunneling A16 en goederenspoorlijn
De A16 splijt Zwijndrecht in tweeën en is een bron van geluids- en fijnstofoverlast. Om deze reden maakt het CDA Zwijndrecht zich al geruime tijd sterk voor een mogelijke ondertunneling van de A16. De afgelopen raadsperiode heeft de gemeente samen met Dordrecht onderzoek gedaan naar een mogelijke ondertunneling van de A16, in combinatie met een aparte goederenlijn die dan ook ondertunneld zou worden. De resultaten van dat onderzoek zien er veelbelovend uit en bieden, zij het op lange termijn, perspectief op een oplossing. De gemeente moet hier vol op blijven inzetten. Op lange termijn kan het leiden tot een geheel nieuw hart van Zwijndrecht, waar auto's en goederentreinen onderdoor razen. Daarnaast biedt het een perfecte gelegenheid om een eerder verloren stuk Zwijndrecht te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld wonen, recreatie en buitensport. Ook zal het vergroenen van deze verkeersader de biodiversiteit ten goede komen. De afgelopen periode is er veel werk verzet naar het verkennen van de mogelijkheden tot ondertunnelingen van de A16. Hier zijn wij uiteraard blij mee, maar er is nog veel werk te doen. De komende jaren willen wij belangrijke keuzes gaan maken voor wat betreft de invulling en voortgang van dit project.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.