Samenleving aan zet

In een samenleving waarin inwoners en ondernemers aan zet zijn, moet participatie echte participatie zijn. Dit betekent dat inwoners mee moeten kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng moeten kunnen leveren aan bijvoorbeeld beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners en niet andersom.

✔ Benutten van aanwezige kennis binnen de gemeente
De denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners moet maximaal benut worden. Dit kan onder andere via gemeentelijke netwerken en lokale ondernemersverenigingen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners – vooral degenen die minder in staat zijn om wat van zichzelf te laten horen – te bereiken. In onze gemeente wonen ongetwijfeld veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Om het draagvlak in de samenleving voor ingrijpende besluiten te vergroten, willen we dat de gemeente deze lokale kennis benut door expertpanels in te zetten rondom specifieke onderwerpen.

✔ Bewonersparticipatie in de wijk
Het CDA Zwijndrecht is trots op de Dorpsraad Heerjansdam en bewonersparticipatie in de wijken van Zwijndrecht, naast de Dorpsraad zijn een er aantal wijkplatforms en andere participatievormen actief die bestaan uit groepen actieve en betrokken inwoners die zich inzetten voor een fijne buurt en samenleving. Vanuit eigen budget en gebruikmakend van andere leefbaarheidsbudgetten - zoals PakAan - worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Daarnaast kan de Dorpsraad of het wijkplatform ook fungeren als gesprekspartner vanuit de wijk met de professionele partners, zoals de gemeente, politie, wijkpreventie, woningbouwcoöperaties en jongerenorganisaties om zo de samenleving te versterken. Het CDA Zwijndrecht pleit voor een duidelijke rol vanuit de gemeente voor de wijkplatforms en andere initiatieven. Geef deze initiatieven de ruimte, samen kunnen we meer!

✔ Dienstverlening met een persoonlijk gezicht
De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij haar inwoners staat. Daarnaast wordt de gemeente het meest geconfronteerd met datgene waar haar inwoners last van hebben. Bij dienstverlening is het daarom belangrijk dat iedere inwoner weet met wie hij/zij contact heeft. Het CDA Zwijndrecht wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden. Waar mogelijk digitaal, waar nodig door middel van maatwerk.

✔ Initiatief uit de samenleving en het uitdaag- recht (‘Right to challenge’)
Het benutten van initiatieven uit de samenleving moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Hierom is het CDA Zwijndrecht voor het uitdaagrecht en de gemeente moet dit verder stimuleren. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.

✔ Overleg in de verschillende fases van projecten
Wij willen dat in de verschillende fases die projecten in onze gemeente doorlopen omwonenden en betrokken burgers blijvend de gelegenheid krijgen om mee te denken. Dit doen we door goede ideeën te verzamelen, zodat bezwaarprocedures minder nodig zijn. Van idee tot oplevering moeten inwoners betrokken worden, zoals eerder ook het geval was bij participatietrajecten en klankbordgroepen in Wijk Noord, Kort Ambacht en Veerplein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.