Veiligheid (In de buurt)

✔ Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons op veiligheid op straat en op het tegengaan van criminaliteit. Maar ook op thema’s als hangjongeren, verkeersoverlast (zoals maximumsnelheid in woonwijken) en daarbuiten (zoals Kijfhoek).

✔ Veiligheid in de buurt
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. Inwoners, politie, buurtpreventie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. Het CDA Zwijndrecht vindt dat de gemeente de inwoners actief moet informeren over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Het veiligheidsgevoel kan verder vergroot worden - en de criminaliteit verder bestreden - door onder andere de inzet van sociale media (buurtapps).

✔ Wijkagenten en BOA’s
Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Hierbij waarderen we vooral de rol van de wijkagent en BOA in onze gemeente. Wijkagenten en BOA’s moeten de ogen en oren van de buurt zijn alsmede aanwezig en benaderbaar. Het CDA Zwijndrecht zou graag zien dat de wijkagent meedoet met de buurtpreventieteams in de wijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.