Wonen

✔ Woningbouwopgave
De woningnood in Zwijndrecht en Heerjansdam is hoog, het aanbod van zowel koop als huurwoningen is schaars. Het is voor veel mensen bijna onmogelijk geworden om een betaalbare woning te vinden. Met name starters ervaren vanwege de hoge huizenprijzen en hoge huurprijzen grote problemen bij het vinden van een huis. De gemeente Zwijndrecht heeft zich gecommitteerd aan een woningbouwopgave van 3.700 woningen. Hier moeten wij verantwoordelijkheid in nemen.

✔ Eigenbewoningsclausule en een Non- speculatiebeding
Woningen in het starterssegment worden opgekocht door beleggers of investeerders die de woningen vervolgens verhuren tegen forse bedragen per maand. Wij willen ons daarom inzetten op een eigenbewoningsclausule en een non- speculatiebeding bij koopwoningen. Zodat de mensen die deze woning kopen er ook daadwerkelijk in gaan wonen. Ook dienen kaders meegegeven te worden aan projectontwikkelaars om te sturen op een passende ontwikkeling, zoals een maximale koopsom. Het CDA Zwijndrecht heeft dit bijvoorbeeld middels een motie ook geregeld voor de Heer Janstraat in Heerjansdam. We pleiten voor voorrang bij nieuwbouwprojecten voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam.

✔ Oplossingen voor extra woningen
Het invullen van de woningbouwopgave, die we met elkaar geaccepteerd en in te vullen hebben in Zwijndrecht en Heerjansdam, vergt het uiterste in het zoeken naar oplossingen om extra woningen te realiseren en de woningmarkt in beweging te brengen. Eerst moeten we de binnenstedelijke woonmogelijkheden benutten met behoud van groen, en waar mogelijk ook de hoogte in. Het reeds gerealiseerde project en wooncomplex “Koningshof” is hier een goed voorbeeld van. Andere projecten die reeds in ontwikkeling zijn, zoals Spoorzone met o.a. Diztrikt, Noord, Stationskwartier en locatie ’t Hoff, moeten doorgepakt worden samen met inwoners, het CDA Zwijndrecht zet zich hiervoor in. Ook willen wij onderzoeken wat de haalbaarheid is van de eerder gemaakte plannen voor transformatie van industriegebied Gors in Heerjansdam voor woningbouw. In Zwijndrecht is echter maar beperkte ruimte om te bouwen, we moeten creatief kijken naar mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het transformeren van leegstaande gebouwen, al dan niet tijdelijk. Een goed voorbeeld is het leegstaande Postkantoor in Zwijndrecht. Deze locatie is prima geschikt voor transformatie naar wonen of nieuwbouw. Deze projecten zijn echter niet voldoende om de woningbouwopgave in te vullen en woningen beschikbaar te krijgen. Het CDA Zwijndrecht koestert het Buitengebied als groen hart tussen Zwijndrecht en Heerjansdam. In het hart van het Buitengebied wordt niet gebouwd; dit moet ‘natuurlijk’ groen blijven! Het CDA Zwijndrecht wil juist investeren in het Buitengebied door middel van goede fiets- en wandelverbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. Voor wonen ziet het CDA Zwijndrecht wel kansen aan de rand van Zwijndrecht langs de Munnikensteeg tussen de Lindeweg en de Geerweg. Natuurinclusief bouwen heeft hierbij de voorkeur; zo kan dit geïntegreerd worden in het groene landschap. Ook het transformeren van bestaand bedrijventerrein naar wonen langs de Munniken- steeg ziet het CDA als mogelijkheid om bij te dragen aan de woningbouwopgave. De gemeente heeft als eigenaar van de landschapsvisie hier een sturende rol in.

✔ Vitale woningmarkt
Behalve extra woningen moet ook de woningmarkt weer in beweging komen. Door in te zetten op verschillende types woningen kunnen we zorgen voor een gevarieerd aanbod van woningen. Zo willen wij dat er geschikte woonruimte voor senioren beschikbaar komt zodat senioren die nu ‘te groot’ wonen eenvoudiger en betaalbaarder kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een levensloopbestendig appartement of door seniorenhofjes te bouwen. Hierdoor kunnen eengezinswoningen weer vrijkomen voor jongere generaties. Een voorbeeld hiervan hebben we al kunnen bewerkstelligen bij het project ‘De Koningshof’ waar ouderen voorrang hebben gekregen bij het inschrijven op een nieuwbouwappartement. Ook is er behoefte aan woningen in het midden- en hogere segment. Hierdoor komt ook de woningmarkt in beweging en komen er woningen vrij voor starters. Locatie Noordoevers is hiervoor bijvoorbeeld uitermate geschikt. Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt.

✔ Problematiek in kwetsbare buurten We hebben oog voor de problematieken in kwetsbare buurten van Zwijndrecht. Een aantal projecten zijn reeds gestart, maar we zullen met de bewoners van deze buurten in gesprek moeten blijven. Hierdoor pakken we problematiek het beste aan en vergroten we de leefbaarheid in de buurt. Wij willen ons actief inzetten om wijken en buurten samen met de bewoners te revitaliseren en opnieuw in te richten zodat deze beter aansluiten bij de woonbehoefte. Dit doen we middels een actieplan waarmee we de problematieken met maatwerk kunnen gaan aanpakken."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.