07 november 2020

Bijdrage begrotingsvergadering 02-11-2020

Voorzitter.

Wat is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Een hectische begroting 2020, de doorstart van het College, het herstelplan 2020, provinciale controle en een herbenoemde burgemeester. En niet te vergeten dat alles veranderende virus dat vanaf maart jl. ontwrichtend bezig is. Wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn voor ons als gemeente is nog ongewis.

Het CDA is zeer kritisch geweest in de aanloop naar 2020 en de maanden daarna. Het CDA heeft ook laten zien dat, na een akkoord op het herstelplan, constructief wordt meegedacht. Maar wel altijd vanuit een kritische werkhouding.

Dit gezegd hebbende voorzitter dan nu de programmabegroting.
Een sluitende begroting in een onzekere tijd. Met een nog onzekerder toekomst. Die onzekere toekomst mist in de programmabegroting. Ook onzekerheid kan je plannen en begroten. U spreekt van blijven investeren in de stad bij tegenvallers. Met daarbij de ambities vanuit het College akkoord als kern. Maar wat nu als de inkomsten vanuit het rijk tegenvallen. Wij nemen aan dat dan de ambities van het College als eerste worden heroverwogen.

Wonen in Assen.
Bouwen met gezond verstand. Alleen, wiens gezonde verstand? Het CDA sprak in het verkiezingsprogramma 2018-2022 over: bouwen voor starters en ouderen. Op die manier komt een doorstroming op gang. Bovendien moet het accent liggen op aantallen. Genoeg bouwen om in de behoefte te voorzien. Assen heeft behoefte aan snel veel gewone woningen om in te wonen. De wachttijd van Actium en andere verhuurders is domweg te lang. Naar wij hoorden zo’n 8 jaar Is 30% sociale woningbouw niet wat schraal in relatie tot die behoefte?
De pilot aardgasvrije wijk mag wat ons betreft worden gestopt. We investeren daar in een oud technische plan en bovendien groeit het aantal juridische belemmeringen om huiseigenaren te dwingen gestaag.
Project mislukt. Andere weg kiezen. En daar wil het CDA nadrukkelijk in meedenken.

Als we het dan toch hebben over de Energie Transitie en meedoen. Hoe zit het dan met de betaalbaarheid als het College zegt iedereen doet mee. Wat moeten wij ons voorstellen bij dit standpunt?

Kort over de aankondiging van budgetproblemen bij de aanleg van doorfietsroute voorzitter. Het CDA vindt dat er binnen het huidige budget oplossingen moeten worden gevonden. Een nieuw beroep op middelen is wat ons betreft uitgesloten.

Werken in Assen
Goed te lezen dat er met betrekking tot werk stevig wordt ingezet op de jeugd die nog altijd de toekomst heeft. Werkgelegenheid in Assen is kwetsbaar. Denk hierbij aan bijv. Covid en Nam. Welke aanpak heeft het college anders dan de verantwoordelijkheid van de uitvoer bij Werkplein Drentsche Aa te leggen.

In de begroting staat niets over mogelijkheden tot om- en bijscholing. Ook niet in het kader van Levenslang Ontwikkelen. Hoe kijkt het College hier tegenaan?
Economische ontwikkeling en innovatie voorzitter. Stadsmarketing. Welke resultaten heeft het College bereikt met de extra €100.000 waar de Raad mee akkoord is gegaan?
We lezen: “We ontwikkelen actief de Toeristisch Recreatieve Zone van Assen”. In dit geval horen we dat al meerdere jaren. Wat gebeurt er werkelijk? Wie zijn de partijen waar mee gepraat wordt, wat willen deze partijen en welke afspraken zijn er gemaakt?

Meedoen In Assen
U weet voorzitter dat het CDA voorstander is van Assen als mbo-stad, fantastische werkgevers en onderwijsinstellingen. Lezend door de programma’s krijgen we steeds meer het beeld van HBOlisering.
Deze visie heeft een keerzijde. Maak keuzes die voor Assen goed zijn voor de lange termijn. Laten we hier ook niet een te grote broek aantrekken zoals bij de binnenstad. Assen is geen HBO-stad en zal dat alleen zijn voor forensen, maar dan om te wonen. Er moet ook nog gewerkt worden. We kunnen ons onderscheiden in de regio en ver daarbuiten door dit samen te brengen. Onderwijs en bedrijfsleven vragen om vakmensen.

Dan nog de opmerking dat in 2030 een kwart minder leerlingen van ons voortgezet onderwijs gebruik maken. Onderwijs, wonen, werken, sport en cultuur, alles hangt als een samenhangend geheel aan elkaar. Verstoor je daar een van de elementen dan loop je een risico. Het alleen maar benoemen is te eenvoudig. Heeft het College hier een actieve rol. Hoe gaat het college de balans bewaken. Is er een risico-inventarisatie gemaakt of gaat die er komen?

Goed dat er een impuls wordt gegeven aan preventie op het gebied van leefstijl. Echter mag dit wat het CDA betreft nog wat sterker. Niet alleen preventie, om fysieke problemen te voorkomen, maar ook om mentale problemen te voorkomen. Het coronavirus laat ons o.a. zien waarom dit zo belangrijk is. Iedereen heeft kunnen lezen dat 80% van de mensen op de IC overgewicht heeft.
Daarnaast zorgt dit ellendige virus ook voor meer eenzaamheid en daaraan gelinkte mentale problemen. Wat voor plannen heeft het College, anders dan uitvoering van het Sportakkoord, om preventief te werken aan de fysieke en mentale toestand van onze inwoners?

Aantrekkelijk Assen
Het programma geeft ons zicht op de organisatorische kant van het orgaan dat uiteindelijk de binnenstad weer op orde moet brengen. Veel gedoe over wie waar zit, wat mag of moet en wie dat betaalt. Behalve het Koopmansplein is er geen enkel zichtbaar resultaat van deze aanpak. Het lijkt op doormodderen in de eigen kokervisie. De recente analyse bevestigt dat. College, wanneer pakt u nu eens door? En vooral : hoe pakt de lokale overheid dit financieel aan.

Er is veel aandacht voor veiligheid en daar is het CDA blij mee. Toch zijn er ontwikkelingen in onze mooie stad die haaks staan op de cijfers. “De overlastcijfers laten een dalende trend zien in onze Gemeente” aldus het programma. Maar de cijfers van de politie zijn anders: Niks daling. Verdubbeling. Wat gaat het College hieraan doen?

Samen werken aan Assen
Wij hebben besloten de aandelen Groningen Airport Eelde te verkopen. Onder het mom van dat een gemeente niet de rol van aandeelhouder moet aannemen.
In dat kader geeft het CDA het advies de aandelen van Enexis te koop aan te bieden om zo net als
GAE een eenduidig beleid te voeren. Gaat de wethouder deze suggestie ook overnemen?

Bedrijfsvoering.
Een moeilijke tijd om het geluid van Assen in de volle omvang ten gehore en uitvoer te brengen. Wij zijn er mee bekend dat de kwaliteit en kwantiteit van het ambtelijke apparaat kwetsbaar is. Dit is het gevolg van de aanpak over jaren. Wij wensen de huidige secretaris dat hij zonder belemmeringen uit het College zijn organisatie opnieuw mag opbouwen.

Voorzitter
Goed te zien dat het college steeds meer ideeën en programmapunten van het CDA 2018-2022 meeneemt in de programma’s. Geheel in overeenstemming met de kernwaarden van het CDA namelijk: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap willen wij het College complimenteren met de programmabegroting, adviseren hen balans te brengen tussen duurzaamheid en de andere programma’s.

Wij stellen voor dat Assen zich zou moeten focussen op Mbo en concluderen dat wij een Plan B (bij uitblijven van rijksgelden ) missen. Normaal hou je geen rekening met een pandemie. Maar als die er al een poosje is kan je wel degelijk hier beleid op maken. Dit wordt gemist. College, bereidt u voor! En kom er mee naar buiten. Met transparantie kom je volgens ons verder.

In deze bijzondere tijd voorzitter vinden wij steun in het woord van God. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

Onder dankzegging aan iedereen die betrokken geweest is bij de samenstelling van deze begroting en planvorming

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.