18 juli 2019

De laatste avond voor het zomerreces

De laatste avond voor het zomerreces

11 juli j.l hield de gemeenteraad de laatste vergadering voor het zomerreces. Het zou een bijzondere avond worden. De journalisten zaten er klaar voor. Wij als CDA hadden ons voorbereid op een stevig debat rondom de kadernota voor 2020.

Een nieuwe wethouder werd geïnstalleerd. De jaarrekening 2018 werd goed gekeurd en daarna kwam de kaderbrief wat de basis is voor de begroting 2020, aan de orde.

De kadernota

Ons standpunt is niet bezuinigen op het sociaal domein. Dat willen we zien in de kadernota. Natuurlijk wel onderzoeken of de zorg meer kostenbesparend en efficiënter kan worden uitgevoerd. Daarmee de ingezette lijn voor transitie blijven ondersteunen. De verantwoordelijkheid daar neerleggen waar die hoorde. Namelijk in Den Haag. En dat standpunt deelt de coalitie niet.

Een terugkijkje naar de vorige raadsvergadering.

Als we even teruggaan naar 2 maanden geleden. Het college legde de raad een 4 tal scenario’s van bezuinigen voor. Hieruit mocht de raad een keuze gaan maken. Alle varianten hadden verregaande consequenties voor alle onderwerpen die spelen in Assen. Hierbij verschraling van meedoen beleid, minder subsidies, bezuinigingen op diverse beleidsterreinen maar ook een verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) voor de Asser burger en een zeer forse verhoging van de toeristenbelasting kwam ook nog eens uit de hoge hoed.

Elke variant was voor het CDA onbespreekbaar. Op onze vraag of een variant onderzocht is, waarbij niet bezuinigd gaat worden op het sociaal domein werd nee geantwoord.

Het antwoord was een sluitende begroting te willen aanleveren en geen tekorten. Daarbij is er in Den Haag echt het uiterste er uitgehaald. En dat betwijfelen we. Wij willen voorkomen dat de Asser burger en ondernemers de dupe worden van het landelijke overheidsbeleid.

Koppen bij elkaar

Vervolgens heeft onder aanvoering van het CDA de oppositie de koppen bij elkaar gestoken. En met gelijkluidende visie het college tijdens de vergadering eensluidend het signaal afgegeven dat het echt anders moet. In de wetenschap dat er nog diverse regelingen worden overgeheveld naar de gemeenten waarbij we eenzelfde scenario verwacht. Namelijk veel verantwoordelijkheid met een bezuinigingsopdracht die simpel wordt opgelegd door te weinig budget over te hevelen.

Met 15 (alle oppositiepartijen) stemmen tegen deze kadernota en 16 (alle coalitiepartijen) voor, heeft het college een stevige boodschap gekregen.

De pers

De pers heeft geschreven over de unieke situatie dat Assen nu 4 vrouwelijke wethouders heeft en over boze recreatieondernemers terwijl de zorg voor onze inwoners in het geding is. Dat is leeswaardig natuurlijk maar de belangrijkste boodschap die de oppositiepartijen deze avond afgaven, hierover is geen woord geschreven.

Stop, het is genoeg

Als we ons realiseren dat we over 2 jaar verkiezingen hebben laat zich raden wat het thema van de partijen gaat worden. Onderwijl klotst het geld in Den Haag tegen de plinten omhoog. En omdat we niet genoeg als BV Nederland hebben uitgegeven zal de bijdrage in het gemeentefonds volgend jaar beduidend lager zijn. Lekker dan. Dat wordt dubbelop bezuinigen.

Wij zeggen stop het is genoeg. Het CDA dankt de collega-oppositie in het delen van deze zorg. Vijftien stemmen tegen en 16 voor, dat signaal dient bloedserieus genomen te worden.

Wij wensen jullie allemaal een goede zomer en gaan in september verder met het op peil houden van daar waar we voor staan. Met in ons achterhoofd onze waarden rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.

Namens de fractie,

Ronald Witteman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.