Kansen voor ''zorg voor elkaar''

Beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar:

Toegankelijke zorg

Zorg moet voor elke inwoner toegankelijk zijn. Het CDA vindt dat zorg moet worden gecoördineerd door professionals. Toegangsteam (Wmo/Jeugd), buurteam, huisartsen in de eerste lijn en specialisten in de tweede lijn. In samenwerking met aanbieders van zorg organiseert de gemeente die zorg op effectieve wijze. Maar gezondheid vraagt om een bredere blik. Het accent moet niet alleen op de ziekte liggen, maar ook op het welzijn van mensen. Noaberschap is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

We zijn kritisch op nieuwe initiatieven voor begeleid wonen in woonwijken. Wij zijn voorstander van evaluatie met alle partijen om nader te bezien of een nieuw initiatief inpasbaar is. Bewoners van een wijk zijn geen zorgverleners en handhavers. Daar hebben we specialisten voor. Het CDA wil dat de buurten in balans blijven en dat nieuwe zorginitiatieven aansluiten bij de draagkracht van de wijk.

Inzetten op preventie en gezond leven in de buurt

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de wijken en buurten én hun inwoners.
Het CDA Assen wil dat het gemeentebestuur meebetaalt aan de geprivatiseerde buurthuizen, die weer ingezet moeten worden als trefpunt. Deze trefpunten geven ruimte en mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten, vergaderingen en allerlei activiteiten. Wijkverenigingen en belangenorganisaties hebben zo een ontmoetingsplek die laagdrempelig en betaalbaar is.
Het CDA wil daarbij dat de gemeente Assen haar eigen loket in het wijkgebouw heeft waar Assenaren vragen kunnen stellen en informatie kunnen krijgen. Kortom, de zorg voor welzijn van en voor inwoners moet terug in de wijk.

Zorg in de buurt

De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) Jeugd werkt goed in Assen. Het CDA is ervan overtuigd dat dit ook zo werkt voor ouderen. Vroeg signalering op diverse vlakken zoals: eenzaamheid en armoede.

Weg met de wachtlijsten

De gemeente heeft een zorgplicht voor inwoners met hulp en ondersteuningsvragen. De zorg in het kader van de WMO en de Jeugdhulp moet snel en goed georganiseerd zijn.
Het CDA wil dat de wachtlijsten verdwijnen en iedereen weer direct de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Aandacht, zorg en kansen voor iedereen:

Corona en jongeren: uitvoering ideeën

Corona heeft het leven van jongeren op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag gingen scholen dicht en zaten de meeste jongeren thuis. Stappen of sporten zat er even niet in en veel jongeren verloren hun eerste baan of bijbaantje. Als samenleving deden we een groot beroep op hun solidariteit: om de ouderen en kwetsbaren te beschermen leverden de jongeren veel van hun vrijheid in.

We moeten daarom alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de corona generatie van later. Het is belangrijk om jongeren een actieve rol te geven bij het vormgeven van een aanpak. De ideeën van onze jonge generatie doen ertoe!  Het CDA Assen wil jongeren in onze gemeente actief betrekken  bij het vormgeven van een aanpak om meer perspectief te bieden tijdens coronatijd. Daarom wil het CDA een jeugd- en jongerenkwartiermaker aanstellen die de ideeën van jeugd en jongeren begeleidt en zorgt dat ze uitgevoerd kunnen worden. Door middel van een actieve benadering van jongeren komen veel groepen in beeld en kan er gewerkt worden aan dat wat hen bezighoudt. Hierbij moet de samenwerking met jongerenwerkers in wijkcentra en buurthuizen financieel beter ondersteund worden.

Jeugd en jongeren en Cultuur

Iedereen moet kunnen meedoen, vooral op cultureel vlak. Jongeren krijgen op hun 18e verjaardag van de Stad een voucher van 100 euro om eigen keuze te besteden aan een culturele activiteit in Assen.

Ouderen: wonen

Ouderen die dat willen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In voldoende en betaalbare woningen op loopafstand van belangrijke voorzieningen. Het CDA is voor het ontwikkelen en mogelijk maken van nieuwe woonvormen en het faciliteren van de terugkeer van het “bejaardentehuis”, maar dan in een moderne vorm. Hierbij kunnen vrijwilligers en maatschappelijke stages een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de professional.


Mantelzorgers

Ook mantelzorgers hebben zo nu en dan rust nodig. Het CDA gaat daarvoor zorgen, door de huidige aanvragen voor begeleiding en respijtzorg eenvoudiger te maken. Bovendien willen we nieuw beleid ontwikkelen, waarmee mantelzorgers meer kansen en ondersteuning krijgen. Daarnaast zal het mantelzorgcompliment actief aan hen worden aangeboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.