28 juni 2023

Motie Seniorvriendelijke gemeente Hoogeveen

De raad van de gemeente Hoogeveen

Constaterende dat:
1. Het aantal ouderen - of senioren – in de gemeente Hoogeveen al jaren toeneemt en de komende jaren nog verder toe zal nemen.
2. Het overgrote deel van deze ouderen, vaak naar eigen wens, zelfstandig thuis woont en prettig, gezond en veilig oud wil worden.
3. De stijging van het aandeel zelfstandig wonende ouderen betekent dat de samenleving verandert en daarmee ook de aandachtsgebieden relevant binnen onze samenleving.
4. Het beleid en de belangrijke thema’s van onze gemeente direct de groep ouderen raken. Van een prettige leefomgeving, wonen, zorg en ondersteuning, cultuur, recreatie en toerisme, vitaliteit en gezondheid, mobiliteit en toegankelijkheid, mantelzorg en vrijwilligers tot aan huiselijk geweld onder ouderen, schuldhulpverlening en begraafbeleid.
5. De gemeente een actieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige ouderen in onze gemeente.

Overwegende dat:
1. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning de gemeente de taak heeft ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
2. De gemeente vanuit de Wet publieke gezondheid een taak op het gebied van preventie heeft als het gaat om de gezondheid van ouderen. 
3. De gemeente Hoogeveen een inclusieve samenleving wil zijn waarin iedereen mee kan doen en waarin iedereen ertoe doet; ook op hogere leeftijd.
4. Ouderen nog te vaak aangeven zich niet gehoord of gezien te voelen in onze gemeente. Het vertrouwen in het collegebestuur steeds verder afneemt.
5. Ouderen tot op hoge leeftijd nog zeer van betekenis zijn en kunnen zijn in de samenleving.
6. Het aantal ouderen neemt toe, daarmee ook het aantal ouderen die in kwetsbare situaties terechtkomen door onder meer ziekte, eenzaamheid, beperkte mobiliteit, hoge lasten/schulden, huiselijk geweld, (digitale) oplichting, etc. Dit direct invloed heeft op kwaliteit van leven als ook op de uitgaven binnen het sociaal domein van een gemeente.
7. De coalitiepartijen in het Coalitieakkoord hebben aangegeven actief de samenwerking op te willen zoeken met onder meer inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente op belangrijke thema’s, en het accent wordt gelegd op samen, op verbinden en verbeteren. Vanuit de wens grote uitdagingen en onzekerheden samen aan te gaan, in verbinding met elkaar.

Verzoekt het college het volgende:
1. De gemeente Hoogeveen door te ontwikkelen tot een ‘seniorvriendelijke gemeente2’ waarin ouderen prettig, gezond en zo lang mogelijk actief oud kunnen worden. Waar zij gezien worden en van betekenis kunnen blijven ook op hogere leeftijd. En hulp en ondersteuning krijgen als dit nodig is, op het moment dat dit nodig is en op de plek waar dit nodig is: thuis als het kan, zo dichtbij huis mogelijk als dit niet meer lukt.
2. Waarin beleid gericht is op of in ieder geval getoetst wordt aan alle ouderen in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare ouderen.
3. Actief ouderen en instellingen/organisaties voor ouderen, als ook belangenorganisaties van ouderen te laten meedenken, meepraten en meeparticiperen over het uit te voeren en te ontwikkelen beleid in de gemeente. Met als doel samen actief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van ouderen in onze gemeente Hoogeveen.
4. Dit gaat verder dan zorg en ondersteuning of vervoer bij ziekte en/of ouderdomsbeperkingen. Dit gaat juist ook over prettig wonen en gezond leven, mogelijkheden voor bewegen, goede fiets- en wandelpaden, veilig over straat kunnen, zingeving en van betekenis zijn en blijven voor de samenleving, vormen van ontmoeting, etc.
5. Voor 1 juli 2023 samen met ouderen, ouderenpartijen (o.a. Seniorenplatform, ouderenbonden, partners in ouderenzorg, etc.) en overige betrokkenen in Hoogeveen een werksessie te organiseren om te verkennen waar kansen liggen voor het anticiperen op en het verbinden en verbeteren van activiteiten voor ouderen. Doel is om zoveel mogelijk ouderen mee te laten doen, onderdeel te laten blijven van onze samenleving. Wat is hiervoor nodig? De uitkomsten en acties van deze sessie worden verwerkt in het uitvoeringsprogramma van het programmaplan sociaal domein en worden gedeeld met de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.