06 maart 2023

Schriftelijke vragen van o.a. CDA Hoogeveen over Gemeentelijke Kredietbank

De raad van Hoogeveen heeft op 16 juni 2022 een amendement (ingediend door CDA, D66, PvdA, SGP, GL, SP) aangenomen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de GKB. De kern van de zienswijze is om als bestuur van de GKB te kijken naar alternatieven over de toekomst van de dienstverlening van de kredietbank. Daarnaast heeft de raad door middel van deze zienswijze het bestuur verzocht om de uitkomsten van de impactanalyse voor te leggen aan de raad om zo de raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze uit te brengen voordat het bestuur van de GKB een definitief besluit neemt.

Op 5 december jl hebben wij vanuit het bestuur van de GKB een reactie op de ingediende zienswijze ontvangen.

Tevens hebben wij als raad op 25 januari 2023 een collegebrief ontvangen over de voortgang van de GKB.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

 1. In de zienswijze hebben wij gevraagd om alternatieven te onderzoeken zoals het overnemen van deze taken door de gemeente die eigenaren zijn van de GKB, of een organisatievorm die het midden houdt tussen overheid en markt. Echter in de reactie vanuit het bestuur van de GKB wordt geen inhoudelijke motivering gegeven waarom deze alternatieven niet worden onderzocht. Graag ontvangen wij alsnog een inhoudelijke motivering hieromtrent vanuit het DB van de GKB.
 2. In de zienswijze hebben wij eveneens gevraagd om de uitkomsten van de impactanalyse voor te leggen aan de raad om de raad zo in de gelegenheid te stellen om een zienswijze uit te brengen voordat het bestuur van de GKB een definitief besluit neemt. Echter in de reactie van het bestuur van de GKB wordt enkel gemeld dat de impactanalyse vertrouwelijk ter inzage is gelegd voor de raad. Is het college of het DB het met het CDA eens dat dit geen inhoudelijke reactie is op deze inhoud van de zienswijze? Zo ja/nee, waarom?
 3. In de collegebrief van 25 januari j. stelt het college dat de scenario’s worden geactualiseerd en uitgewerkt aan de hand van een afwegingskader. Het afwegingskader is gebaseerd op de Nota Verbonden Partijen.
  1. Welke scenario’s worden geactualiseerd, heeft dat ook betrekking op het scenario “ inzichtelijk maken of het mogelijk is om (delen van) de activiteiten, die momenteel door de GKB voor de GR-gemeenten uitgevoerd worden, in eigen beheer te laten uitvoeren”? Waarom wel of waarom niet?
  2. Uit navraag bleek dat de gemeente Hoogeveen op dit moment geen nota Verbonden Partijen heeft.
   1. Hoe kan het college dan stellen dat de nota Verbonden Partijen het afwegingskader is?
   2. Kan het college inzichtelijk maken wat dan wel het afwegingskader is in deze voor gemeente Hoogeveen en in bijzonder voor de GKB?
 4. Kan het college aangeven hoe zij de toekomst ziet van de dienstverlening schuldhulpverlening, op het moment dat de GKB op houdt te bestaan?
 5. Is het college bereid om de raad vooraf te consulteren voordat het college definitieve besluiten neemt ten aanzien van de GKB? Waarom wel, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.