Olie en kolen worden schoner

Duurzaamheidscriteria voor conventionele energiebronnen 

Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht,

 

Constaterende dat:

1. ons grote energieverbruik een maximale inspanning vergt ten aanzien van duurzaamheid

2. mijnbouw, winning en transport van conventionele bronnen als kolen en olie grote schade kunnen toebrengen aan het milieu, maar ook aan de gezondheid en de mensenrechten

3. ongelukken in o.a. de Mexicaanse Golf (olie), Chili en China (kolen), alsmede mensenrechten– schendingen in Colombia dit illustreren

4. de sociale gevolgen van onduurzame productie vaak ook uitmonden in gewelddadigheden en conflicten

 

Overwegende dat :

1. de CDA-beginselen rentmeesterschap en gerechtigheid verplichten tot duurzame ontwikkeling, hier en in de grondstoffenlanden;

2. een gelijk speelveld dient te ontstaan voor alle verschillende energiebronnen (conventionele en hernieuwbare);

3. duurzaamheidscriteria bij biobrandstoffen, mede tot stand gekomen dankzij de Nederlandse regering, hebben bijgedragen aan betere werkwijzen met minder schade voor mens en milieu; 

 

Spreekt uit dat:

1. het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om te komen tot het opstellen van adequate duurzaamheidscriteria voor conventionele energiebronnen t.a.v. mijnbouw, winning en transport.

2. het nieuwe kabinet wordt opgeroepen na te streven dat deze criteria in Europees verband worden geimplementeerd.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.