30 september 2018

CDA Dronten stemt voor Voorkeursalternatief Windplan Groen

Op 27 september heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het Voorkeursalternatief Windplan Groen.

Voor de gehele raad een lastig besluit, want door het hoge ambitie niveau van Regioplan Wind, de uitwerking van hoogtebeperkingen van vliegveld Lelystad en relatief recent afgegeven vergunningen aan een tweetal windmolen lijnen, moeten we in lijnen ter hoogte van Biddinghuizen en gebied Lelystad afwijken van de kaders die we met elkaar hadden afgesproken in het Regioplan.

Als CDA willen we lastige keuzes niet uit de weg gaan. Niet instemmen heeft ook ingrijpende consequenties, die we mee moeten nemen in een zorgvuldige afweging.

Wat betekent het als we niet instemmen met dit VKA ?
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving heef de klimaatdoelen van kabinet Rutte III doorgerekend; met het opwekken van meer groene stroom is de hoogste en snelste CO2 reductie te behalen; 18,6 megaton, evenveel als het energiezuiniger maken van huizen en duurzamer maken van de industrie tezamen oplevert. Als we er in Flevoland gezamenlijk niet uitkomen, zijn we de regie kwijt en is de kans zeer groot dat het Rijk voor ons gaat bepalen waar de windmolens moeten komen.

Wat staat er op het spel ?

1. Participatie van 400 huishoudens in het buitengebied;
2. Regioplan Wind zorgt ervoor dat opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk in Flevoland blijven;
3. Kansen om méér maatschappelijk draagvlak te creëren door andere vormen van participatie (investering met rendement of goedkope groene stroom voor eigen inwoners);
4. Ambitieuze gebiedsgebonden bijdragen van € 1.050,= per MW per jaar, die als het aan het CDA ligt, in overleg met inwoners worden besteed aan de kernen (voorzieningen) en een vitaal platteland (voorzieningen, natuur);
5. Vergunningen worden na sanering onder Regioplan Groen verstrekt voor 25 jaar, ter vervanging van vergunningen voor onbepaalde tijd.

We herkennen de zorgen die leven onder inwoners in de woonkernen Ketelhaven en Biddinghuizen over de effecten van de windmolens op de leefomgeving.

Bevindingen van het RIVM, die in opdracht van de GGD de effecten van windmolens op de gezondheid en leefomgeving heeft onderzocht, zijn wat ons betreft leidend.

Windkoepel Groen heeft 1 windmolen geschrapt bij Ketelhaven, waardoor de afstand tot woningen 900 meter wordt (in Nederland wordt als richtlijn een minimale afstand van 450 meter voorgeschreven), hetgeen vergelijkbaar is met de afstand van windmolens tot de kernen Swifterbant en Biddinghuizen.

De MER rapportage zal in de volgende ontwerp-fase die gezondheids- en milieu- effecten nader onderzoeken en toetsen en wij zullen als CDA-fractie de bevindingen nauwlettend volgen.

Dit alles overwegende is de CDA-fractie tot de conclusie gekomen dat we vóór het voorkeursalternatief windplan Groen moeten stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.