In wat voor Dronten wil jij leven, wonen en werken?

Het CDA gaat voor een gemeente….

 • waar het plezierig wonen is in groene woonwijken, waar genoeg te beleven valt en waarin ook het dorpse karakter van gemoedelijkheid behouden blijft;
 • met ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Echter niet ten koste van het milieu en het landelijk karakter van de gemeente;
 • waar recreanten rust, ontspanning en vertier vinden in de kustzone. Een gebied met belangrijke natuurwaarden;
 • waar mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen zich thuis voelen. Iedere inwoner de kans krijgt mee te doen naar vermogen. Waar rekening met elkaar wordt gehouden en verdraagzaamheid getoond;
 • met een landbouwsector die belangrijk is voor onze voedselvoorziening en als motor voor de (lokale) economie. Een sector die ook op lange termijn perspectief heeft. Landbouwgrond waarop we zuinig moeten zijn.
Het CDA gaat voor een samenleving waarin….

 • mensen omzien naar elkaar. Dat betekent dat mensen die in de knel zijn geraakt gehoor vinden. Waarbij wordt ingezet op het vinden van oplossingen die bijdragen aan het welbevinden en welzijn van mensen. De mens staat centraal en niet toepassing van de formele regel;
 • evenwicht is tussen woon- en werkgelegenheid en een daarbij passend niveau aan voorzieningen. Een groei van Dronten moet bijdragen aan dat evenwicht;
 • duurzaamheid vanzelfsprekend is. Wat wij ondernemen moet houdbaar zijn. Gestreefd wordt om zelfvoorzienend te zijn bij het opwekken van duurzame energie. Deze vormen van energieopwekking kunnen echter grote impact hebben op het landschap. Dan past het niet om bedrijven ruimte te bieden die een duurzame energiebalans nadelig beïnvloeden;
 • het aanbod aan onderwijs aansluit bij de kwalitatieve vraag uit de samenleving. In Dronten zelf of op goed te overbruggen afstand. Onderwijsvoorzieningen ondersteunen het kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd;
 • de vereiste zorg beschikbaar is. Dagelijkse zorg dichtbij en zorg op afstand goed bereikbaar;
 • een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd in een leefomgeving die ruimte biedt voor ontspanning, lichaamsbeweging en sport.
Zo’n samenleving vraagt wat van de gemeente als overheid en van jou als inwoner

Zorg voor elkaar voert terug op de grondbeginselen van de christendemocratie: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. In een coöperatieve samenleving, gebouwd op het principe van zorg voor elkaar, dragen wij met elkaar de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Die opdracht is actueler dan ooit en geeft antwoord op de onzekerheid van deze tijd en de groeiende tegenstellingen in onze samenleving.
De gemeente draagt zorg voor veiligheid en het beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Daarnaast heeft een gemeente taken die vooral effect hebben op de langere termijn.
Keuzes op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vestigingsbeleid en mobiliteit zijn bepalend hoe Dronten er in de toekomst uit gaat zien. Bij taken, waar de overheid niet zelfstandig aan het roer zit, worden inwoners betrokken bij het opstellen van beleid.

Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?

Om onze visie te realiseren wordt ingezet op vier aandachtsvelden:

 1. Zorg voor elkaar
 2. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 3. Een toekomst bestendige economie
 4. Een dienstbare en beschermende gemeentelijke overheid

Per aandachtsveld worden vragen gesteld die richtinggevend zijn voor de te bereiken doelen. Vervolgens zijn daarbij speerpunten benoemd; wat is nodig om deze doelen te bereiken?
Wanneer nieuwe onderwerpen, nog niet benoemd, relevant of actueel worden, zal het CDA deze toetsen aan haar visie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.