16 april 2018

Datebase Lokale Ondernemers

‘Dronten ken je ondernemers’. Dat was één van onze speerpunten tijdens de verkiezingscampagne. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de gemeente Dronten haar ondernemers niet altijd goed kent en ook niet altijd weet voor welke diensten zij onze bedrijven kunnen inzetten.

Motie

Daarom is in november 2016 door Siert Jan Lap in nauwe samenwerking met Trudy Stoker van de VVD een motie opgesteld waarin zij voorstellen een database in te richten waarbij lokale ondernemers hun diensten kunnen aanmelden bij de gemeente. Zij kunnen dan bij een vraag (enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbestedingen) naar diensten/producten kijken of en wie in Dronten deze producten/diensten kunnen leveren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de ondernemer wel in actie/beweging komen en zich aanmelden. Uiteindelijk is deze motie door vijf partijen (ook met D66, LD en SP) ingediend en breed aangenomen.

Invulling motie

Nadien heeft het college van burgemeesters en wethouders de wens van de gemeenteraad opgepakt en is zij hiermee aan het werk gegaan. Na ruim een jaar werden wij als raad begin februari geïnformeerd over de invulling van de motie. Hierin wordt door het college aangegeven dat de database eerst in een pilotvorm wordt ingezet voor de Grond, Weg en Waterbouw (GWW). Als argument wordt gebruikt dat wij veel projecten in deze categorie uitvoeren en dat hiermee veel geld mee gemoeid is. Als CDA vinden wij deze pilot veel te smal, vooral omdat deze groep van ondernemers al gewend is mee te doen aan aanbestedingen. Het doel van de motie was juist dat alle ondernemers, ook die geen of minder ervaring hebben met het aanbesteden, zich bij de gemeente kenbaar konden maken en zo kunnen meedoen aan onderhandse aanbestedingen/gunningen. Daarom hebben wij deze brief opgewaardeerd en hebben wij er donderdag over gesproken.

Wat missen wij

In de commissievergadering van april 2018 hebben wij aan het college aangegeven dat, naar de mening van het CDA, de uitvoering van de pilot niet is geweest conform de strekking van de motie. Verder hebben wij gevraagd waarom de pilot niet breder is opgezet. Naast de, relatief gemakkelijke, GWW werken ook een database aanleggen voor de kleinere diensten/producten zoals drukwerk, onderhoud van gebouwen/inventaris, bloemen, etc. etc. Daarbij hebben wij benadrukt dat juist voor deze groepen ondernemers de Database een welkome aanvulling is. Juist voor hen is de drempel vrij hoog en deze kan met de database fors worden verlaagd. Wethouder van Amerongen gaf aan “er wel naar te willen gaan kijken” maar was duidelijk niet enthousiast en gaf aan dat er veel (juridische) haken en ogen aan zaten. Deze houding vindt het CDA heel erg jammer. Juist een pilot voor deze dienstverlening/producten is zinvol omdat dit niet gangbaar is. Ook de OVDD heeft zich ook altijd hiervoor sterk gemaakt.

Oproep

Daarom hebben wij een dringende oproep gedaan aan de wethouder, wat ondersteund wordt door een groot deel van de raad, om de pilot uit te breiden en ook kleine enkelvoudige of meervoudige aanbestedingen toe te voegen. Maak nu een echte database waarop iedere ondernemer zich kan aanmelden voor levering van producten/diensten zodat zij zichtbaar worden voor de gemeente en dat niet altijd bij één en dezelfde (con)collega wordt gekocht binnen of buiten de gemeente. Wij hopen dat de wethouder de oproep van de gemeenteraad alsnog ter harte neemt en de pilot gaat verbreden.

Vinger aan de pols

Het aanbesteden staat hoog op de lijst van het CDA en wij zullen de ontwikkelingen met aandacht blijven volgen en indien nodig het weer onder de aandacht te brengen. Heeft u praktijkvoorbeelden of heeft u andere ideeën dan horen wij deze graag. Wellicht kunnen wij dan samen optrekken om zo de dienstverlening van Dronten nog beter te maken.

Namens de CDA-fractie

Ferdinand Zomerman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.