18 februari 2019

Gemeentehuis: nieuwbouw of renovatie?

Als CDA fractie waren we 29 november jl. tegen het voornemen van het college om zomaar, zonder grondig onderzoek naar alternatieven, 24,9 miljoen euro uit te geven aan renovatie van het gemeentehuis.

We hebben toen alleen ingestemd met een amendement, omdat de wethouder daarmee akkoord ging met uitstel van besluitvorming en een onderzoek naar alternatieve scenario’s.

Als CDA denken we dat renovatie sober en doelmatig, dwz véél goedkoper, kan.

Nieuwbouw is als alternatief het onderzoeken waard als blijkt dat renovatie niet goedkoper kan. Voorzichtig ingeschat zal nieuwbouw van een gemeentehuis al gauw 20 miljoen euro bedragen, ook aan nieuwbouw kleven risico’s (stijgende bouwkosten). We kunnen bedragen maar één keer uitgeven.

In de klankbordgroep bleek echter geen ruimte voor andere scenario’s en nieuwbouw een gepasseerd station.

Tijdens de commissievergadering van 14 februari is duidelijk geworden dat het college helemaal niet van zins was af te wijken van het in november gepresenteerde voorstel. De wethouder is enkel bereid de kaasschaaf te hanteren, zodat het met een paar miljoen euro minder kan. Coalitie partijen VVD, CU en LD steunen het college hierin.

Door nu aan te sturen op een snel besluit tot renovatie voor ruim 20 miljoen euro, wordt voorbij gegaan aan de roep vanuit de samenleving en de raad om een grondig extern onderzoek naar alternatieven waaronder nieuwbouw en scenario’s voor verbouwing.

Dit college, dat de mond vol heeft over participatie en nieuwe verbindingen, heeft inwoners niet vooraf mee laten denken over een nieuw gemeentehuis.

Inwoners en raadsleden die hebben gevraagd om serieus en grondig onderzoek naar andere scenario’s en alternatieven zoals nieuwbouw, worden door het college niet serieus genomen.

Goede ideeën van inwoners of raadsleden hebben geen schijn van kans gekregen.

Een communicatieplan en gelegenheid tot participatie volgen volgens het college pas nadat de raad heeft ingestemd met het voorstel van het college.

We zijn het volstrekt eens met inspreker (en oud wethouder) de heer Smit, dat het college hiermee een volstrekt verkeerd signaal afgeeft!

Natuurlijk hebben ambtenaren recht op een gezonde werkplek, maar het kan niet zo zijn dat een efficiënte en duurzame werkomgeving €610 per inwoner gaat kosten!

Als instellingen, scholen of sportverenigingen bij de overheid een verzoek indienen voor een investering, vraagt het college toch ook om een gedegen onderzoek met de nodige alternatieven voor een goede afweging ?

En verhoudt deze investering zich tot onderwijs accommodaties, waar de gemeente ook verantwoordelijk voor is ? Heeft men daar geen recht op een gezonde werkplek ?

We verwachten dat het college alsnog uitvoering geeft aan het amendement van de raad: we willen een échte keuze kunnen maken tussen een aantal sobere en doelmatige scenario’s voor renovatie.

En als het college zo overtuigd is dat ruim 20 miljoen euro voor renovatie noodzakelijk is, vindt de CDA fractie een grondig (extern) onderzoek naar nieuwbouw nodig om het vertrouwen van de inwoners te herwinnen en alsnog tot een zorgvuldige afweging te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.