24 december 2018

Zienswijze op het Rijksinpassingsplan Windplan Groen in raad besproken.

In december heeft het college een zienswijze op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen aan de raad voorgelegd.

Bij de behandeling van de zienswijze in de commissie vergadering bleken de onderlinge standpunten tussen VvE Ketelhaven en Windkoepel Groen te zijn verhard. De onzekerheid over de toegestane hoogte van een aantal windturbines ten zuiden van Biddinghuizen maakt het buitengewoon lastig voor Windkoepel Groen om concrete toezeggingen of concessies te doen richting de inwoners van Ketelhaven.

Het uitblijven van concessies, ondanks gedane toezeggingen van de wethouder, hebben ertoe geleid dat de onderlinge standpunten tussen VvE Ketelhaven en Windkoepel Groen verder uit elkaar zijn komen te liggen.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van inwoners in de woonkernen Ketelhaven en Biddinghuizen heeft het CDA in de commissievergadering een tweetal suggesties aan de wethouder gedaan. Deze zijn door het college als volgt in de zienswijze aan het Ministerie van EZ verwerkt:

“Wij gaan ervan uit dat u voor dit doel van de meest innovatieve mogelijkheden en technieken op gebied van windenergie gebruik wenst te maken. Wij vragen u dit vast te leggen in het Rijksinpassingsplan. Daarnaast verzoeken wij de door Windkoepel Groen toegezegde beperking tot onder de wettelijke norm van geluid en slagschaduw op de kernen vast te leggen. Bij voorkeur door een regeling in het Rijksinpassingsplan. Vanzelfsprekend zijn wij bereid deze (ook) vast te leggen in de Omgevingsvergunning.”

Tijdens de raadsvergadering van 20 december bleek de onderlinge verstandhouding tussen wethouder, Windkoepel Groen en de inwoners van Ketelhaven inmiddels wat verbeterd.

Mede dankzij inbreng van het CDA is raadsbreed een amendement aangenomen, waarmee de brief aan het ministerie van EZ nog wat is aangescherpt:

“Ook doen wij een beroep op u om bij aanpassing van de plaatsingsplannen de woonkernen zoveel mogelijk te ontzien.”

Hiermee hopen we dat het Rijk de zorgen van inwoners van buitenplaats Ketelhaven en Biddinghuizen meeneemt in de belangenafweging. We blijven als CDA-fractie het proces rond Windplan Groen nauwlettend volgen.

Ferdinand Zomerman, raadslid CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.