Een dienstbare en beschermende gemeentelijke overheid

Een gemeente is dienstbaar aan de samenleving in zijn geheel maar ook aan groepen en individuele inwoners. De gemeente houdt bij het nemen van besluiten rekening met het algemeen belang. Dat mag geen ‘dooddoener’ zijn maar zal steeds zorgvuldig worden gewogen en verantwoord. De gemeente heeft veel taken waarvan veiligheid een heel specifieke taak is die in dit hoofdstuk nader is uitgewerkt.

a. Hoe voert de gemeente haar taken uit?

De gemeente heeft in relatie tot haar inwoners uiteenlopende taken te vervullen. De inhoudelijke uitwerking daarvan staat vooral in vorige hoofdstukken. Hier wordt onze visie besproken over ‘hoe’ en vanuit welke houding deze taken moeten worden vervult. De gemeente is laagdrempelig voor een ieder die op de gemeente een beroep wil doen. Getoond wordt door houding en gedrag wat het betekent om Huis van de gemeente, de gemeenschap te willen zijn.

Onze speerpunten:

 • Eén (fysiek) loket, waar iedereen terecht kan ongeacht zijn vraag aan de gemeente.  Daar worden vragen beantwoord, klachten opgelost of ondersteuning geboden als een inwoner een klacht bijv. wil voorleggen aan de nationale ombudsman.                              Er moet worden nagegaan of een ideeënmakelaar kan worden ingezet om initiatiefnemers te ondersteunen in het realiseren van hun ideeën.
 • De gemeente betrekt de samenleving zowel bij het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. Daarvoor worden spelregels opgesteld zodat steeds vooraf duidelijk is hoe inwoners worden betrokken en hoe met hun inbreng zal worden omgegaan. Inwoners kunnen de gemeente ook uitdagen met voorstellen om taken over te nemen omdat zij deze beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente zelf.
 • De gemeente heeft oog voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving. Verenigingen kunnen het zwaar hebben bijvoorbeeld als gevolg van de periode dat coronamaatregelen ook het verenigingsleven hebben geraakt. De gemeente ondersteunt en faciliteert de besturen zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen blijven uitvoeren.
 • De gemeente biedt ook een ‘vangnet’ voor de zwakkeren. De mens staat daarin centraal en niet sec de toepassing van formele regels. Daarbij wordt steeds in het oog gehouden hoe, met respect voor de mens, kan worden ondersteund en hoe zelfredzaamheid kan worden verbeterd. De gemeente faciliteert initiatieven uit de samenleving die hieraan bijdragen. Dat kan ook inhouden dat activiteiten worden bekostigd omdat deze adequaat bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft.
 • De gemeente gaat zorgvuldig om met de maatschappelijke middelen die zij ter beschikking heeft gekregen. Daar past geen potverteren bij of het doorschuiven van kosten naar toekomstige generaties.
 • Specifieke overheidstaken worden door de gemeente uitgevoerd of onder regie van de gemeente door marktpartijen en gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente beleidsmatig haar zeggenschap behoud en het budgetrecht in stand blijft. Daarom past samenwerking tussen gemeenten soms beter dan een gemeenschappelijke regeling. Belangrijk is ook dat, ongeacht wie de uitvoering doet, de gemeente daarop aanspreekbaar is.

b. Hoe kan de samenleving veiliger worden?

Iedereen wil graag wonen in een veilige, schone en plezierige wijk of buurt. Het CDA richt zich dan ook in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, de directe (leef)omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. We denken daarbij met name aan feiten als ondermijning en woninginbraken, maar ook aan thema’s als veilige sport- en schoolomgeving en openbare ruimte.

Onze speerpunten:

 • We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoelens in wijken en buurten en pakken dit samen met bewoners aan. We stimuleren bewoners om actief te zijn in hun eigen buurt en daarvoor medeverantwoordelijkheid te dragen. Dit kan bijv. door deelname aan initiatieven gericht op preventie.
 • Veilige woningen zijn voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Hierbij wordt minimaal voldaan aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voorlichting daarover kan worden gegeven door de duurzaamheidswinkel om bij te dragen dat ook bestaande woningen  hieraan gaan voldoen.
 • Wijkagenten en gemeentelijke handhavers (BOA’s) zijn de ogen en oren in de wijk.          Het CDA vindt het belangrijk dat zij bekend zijn bij onze inwoners en zichtbaar aanwezig zijn in wijken van de dorpskernen.
 • Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is adequate samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak van - en de hulp aan verwarde personen is het van belang dat het werk van politie, gemeente en zorgverleners op elkaar is afgestemd. Het CDA wil de samenwerking hierin verder versterken. Met woningcorporaties wordt ingezet op buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar de rechter.
 • Het CDA vindt een sportklimaat waarin iedereen veilig kan sporten essentieel.                  Daarbij bevorderen we het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen.
 • Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. We willen dat gezamenlijk aan onze inwoners voorlichting wordt geven over ondermijning, waaraan zij dat kunnen herkennen en waar zij signalen daarover anoniem kunnen melden.
 • Het gebruik van verdovende middelen is slecht voor de eigen gezondheid en daarnaast is het netwerk, dat voorziet in drugs, onderdeel van de criminele wereld. We willen daarom dat het zerotolerancebeleid voor coffeeshops wordt voortgezet.
 • Datzelfde geldt meer ook voor prostitutie. We willen daarom dat in onze gemeente ook het  zerotolerancebeleid voor prostitutie wordt voortgezet.
 • Op bepaalde plekken kan men te maken hebben met ernstige overlast. In die situaties wil het CDA dat het mogelijk wordt om (mobiele) cameratoezicht in te zetten. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.