Hoe willen we dat de gemeente Dronten groeit?

Een groei van Dronten zal niet op zichzelf mogen staan of alleen gestoeld zijn op de vraag van de centrale overheid. Wij bouwen aan een samenleving en niet sec woonwijken. Werkgelegenheid, bereikbaarheid en voorzieningen zijn belangrijk, naast de vraag naar woonruimte, ‘woonverdunning’ en de demografische ontwikkeling. Al deze factoren hangen samen bij het bepalen welke groei in omvang en per segment nodig is, mogelijk en verantwoord is. Daarom is regie van de gemeente noodzakelijk. Groei is nodig om het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar te houden. Vooral de kernen Biddinghuizen en Swifterbant verdienen in dit opzicht extra aandacht omdat daar het draagvlak aan voorzieningen dun is. De leefbaarheid kan daardoor onder druk komen te staan.

Onze speerpunten:

  • Een nieuwe woonvisie moet op korte termijn worden opgesteld. Daarin wordt niet uitgegaan van de ‘woningmarkt’ maar van de opgave aan volkshuisvesting. Voor het opstellen van deze visie worden inwoners, woningbouwcorporatie OFW, hogeschool Aeres en marktpartijen geconsulteerd. Deze visie past binnen de vastgestelde Integrale Visie voor de Leefomgeving.
  • Woningbouw moet gericht zijn op volkshuisvestingsdoelen i.p.v. winstmaximalisatie door grondverkoop. De bouw moet voorzien in passende huisvesting voor de samenleving met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding voor de bewoners. Woningbouw mag daarom niet ten prooi vallen aan partijen die enkel uit zijn op winstbejag. Is dat het geval dan worden daartegen direct maatregelen genomen. Ook moet voldoende ruimte beschikbaar worden gesteld in woningbouwprogramma’s voor de sociale woningbouw. Een normering moet hiervoor worden opgesteld. Een aan te stellen bouwregisseur zal de bouwopgave in goede banen moeten leiden.
  • bereikbaarheid is essentieel en voornamelijk een opgave voor de provincie. Wij maken ons daarbij sterk voor de instandhouding van bereikbaar openbaar vervoer. Zeker nu door bezuinigingen op het busvervoer lijnen vervallen zijn andere vormen van passend vervoer noodzakelijk tegen een aanvaardbaar kostenniveau.
  • Het CDA is voorstander van diversiteit in woonwijken. Daar kan uitzondering op worden gemaakt als een specifieke woonopgave niet goed inpasbaar is of van tijdelijke aard (bijvoorbeeld flexbouw gericht op tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen).
  • Starters moeten betere kansen krijgen om een zelfstandige woonruimte te verkrijgen. Specifieke huisvesting voor starters en vervolgens het stimuleren van de doorstroming zijn daarbij cruciaal. Het bevorderen van de doorstroom van senioren schept ruimte. Nagegaan wordt of het aanbieden van bijv. verhuisfaciliteiten effect kan hebben en of een doorstroom makelaar daarin een rol kan vervullen.
  • De huisvesting van specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten, studenten, statushouders heeft extra aandacht nodig. Eengezinswoningen moeten niet aan de beschikbare voorraad worden onttrokken door verkamering voor deze doelgroepen. Voor hen moet op maat worden gebouwd. Met inzet van flexbouw en landelijk beschikbare subsidies moet op zeer korte termijn capaciteit worden gerealiseerd.
  • Voor mensen met een zorgvraag is voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij beschikbaar. Bij het bouwen van woningen voor senioren is extra aandacht voor de bereikbaarheid van medische voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.