21 mei 2019

Algemene beschouwingen: Hink-Stap-Sprong!

  Hieronder staat de algemene beschouwing bij de kadernota 2020-2023 van de CDA fractie zoals uitgesproken bij de eerste behandeling hiervan op 21 mei:

  Voorzitter,

  We wonen in een mooie stad. Het resultaat van inzet en samenwerking van vele mensen: vrijwilligers, ondernemers, ambtenaren en anderen:

  • Trots zijn wij op de Batavia en op Batavia stad: Een parel welke jaarlijks vele miljoenen mensen naar onze stad trekt;
  • Positief zijn wij over de inzet van velen voor behoud van een volwaardig Ziekenhuis, zoals de leden van Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad;
  • Positief zijn wij over de inzet van vrijwilligers in de verenigingen. Deze verenigingen dragen bij aan de noodzakelijke verbindingen tussen mensen in onze stad. Een mooi voorbeeld hiervan is het jaarlijks terugkerend schoolkorfbaltoernooi van Exakwa. Toevallig vanavond weer aan de gang;
  • Positief zijn wij over de recente officiële opening van het respijthuis: een plek waarmee mantelzorgers ontlast kunnen worden.
  • Blij zijn wij over de gezamenlijke plannen van onze schoolbesturen voor het verbeteren van de basisscholen. Hiermee wordt een fijne leeromgeving voor de kinderen en hun docenten mogelijk;
  • Het stadshart: De ondernemers en wijkraad dragen met hun inzet bij aan de leefbaarheid van de huiskamer van onze stad.

  Initiatieven en inzet van mensen die samen maken tot de stad zoals deze nu is.

  En nu? Lelystad wil verder. Een sprong voorwaarts!, wat de titel verleden jaar van het raadsprogramma. CDA onderschrijft deze ambitie. Tegelijkertijd, maken tegenslagen, het faillissement van het ziekenhuis en noodzakelijk bezuinigingen, dat het mogelijk niet zo snel kan gaan als wij willen. Het zal meer ‘hink-stap-sprong’ worden. Hink-stap-sprong: een technisch moeilijk onderdeel in de atletiek. Hierbij moet een optimale verhouding gevonden worden in de grootte van de hink, de stap en de sprong. Voor Lelystad is de uitdaging een optimale verhouding te vinden tussen continueren, bezuinigen en investeren. En dit na al een lange aanloop van bezuinigingen. Het college heeft een voorstel hiervoor gedaan. Het kan en het moet nog beter.

  ⇒ Continueren, wat gaat goed?

  • De inzet vanuit het college voor een volwaardig Ziekenhuis: Het verlies is nog groot. Wij willen een volwaardig ziekenhuis terug. Maar terugkrijgen van een volwaardig ziekenhuis is uitdagend. Rond 1 juli komt de zorgverkenner met zijn toekomstvisie voor zorg in onze Regio. CDA heeft er volop vertrouwen in dat ook het college zich in blijft spannen voor het juiste plan voor onze inwoners;

   ⇒ Continueren en bezuinigen: wat kan beter?

  • Meer keuzeruimte in de bezuinigingsvoorstellen: Door recente tegenvallers lijkt het college te zijn ingehaald. De keuzeruimte in het liggende voorstel voor de raad is zeer beperkt: Enkel valt nog over de volgorde van de bezuinigingen te kiezen. Maar, als je € 4 mln. moet bezuinigen en de bezuinigingsvoorstellen tellen op tot € 4 mln., dan doet de volgorde niet meer ter zake. Het CDA wil meer keuzeruimte voor de raad zodat niet te snel verloren gaat wat nog van waarde is:
  • Het CDA wil behoud van de re-integratieprojecten op de Bataviawerf;
  • Het CDA wil behoud van de vangnetregel voor eenzame minima: Een noodzakelijk vervoersregeling voor een zeer kwetsbare groep. Een regeling die mogelijk maakt dat mensen mee kunnen blijven doen. Extra promotie is hier nodig;
  • Opvoedondersteuning oudernetwerken: Kinderen verdienen een veilige omgeving om op te groeien. Preventief werken is hierbij een must in de zorg voor onze jeugd. CDA wil dat deze netwerken met 2 jaar worden gecontinueerd;
  • Lelykracht: CDA vindt stimulatie van maatschappelijke betrokkenheid vanuit jongeren belangrijk. CDA wil verlenging van de bijdrage aan Lelykracht;
  • Onderwijs: CDA wil behoud van de extra inzet voor bijvoorbeeld de hoger begaafde kinderen: het is al maar 1 dag in de week. Dus niet nu al besluiten te stoppen met de extra inzet op onderwijs. CDA steunt hier het voorstel om besluit 52 te schrappen.

  CDA wil dat het college verdere bezuinigingsvoorstellen uitwerkt waarin meer keuzeruimte zit voor de raad en dient hiertoe een voorstel in. Hierbij verwacht het CDA dat het college ook kijkt naar mogelijke dwarsverbanden tussen verschillende aandachtsgebieden denk aan Sport, Gezondheid en Welzijn.

  ⇒ Investeren, wat is goed?

  • Inzet op actie tegen Eenzaamheid: Veel van de volwassen Lelystedelingen geven aan matig tot ernstig eenzaam te zijn. Inzet hiervoor blijft noodzakelijk met aandacht voor jong tot oud. Een punt ter bespreking in de raad bij de verdere behandeling van de uitvoeringsnota WMO 2019;
  • CDA wil investeren in een bruisend Stadshart en is daarom positief over het voorstel inzake ‘gratis parkeren’ en wil het budget voor de extra schoonmaak van de parkeergarages behouden.
  • CDA wil groei van de stad en voldoende woningen voor jong en oud en is daarom positief over besluit 50 voor extra budget voor de ontwikkeling van de woningbouw;

   ⇒ Investeren, wat moet nog beter?

  • Mensen willen verbeteringen zien van hun leefomgeving. Investeren is daarom nodig. Ook ontstaat hiermee een goede basis om te kunnen springen:
  • CDA wil € 3.000.000 stoppen in de Reserve voor ontwikkeling van de Stad, de zogenoemde Ros, om te kunnen investeren en tijdelijk te continueren wat van waarde is. CDA dient hiervoor een voorstel in;
  • CDA wil investeren op een verbonden en vitale stad door middel van Sport en Bewegen. Meer dan gemiddeld in Nederland kampen mensen in onze stad met gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd geven wij als Stad gemiddeld gezien minder geld uit aan Sport en Bewegen. CDA Lelystad wil € 400.000 reserveren om een investering in ‘Sport en Bewegen’ mogelijk te maken. 

  Als raad hebben wij begin april in de keuzenota ‘Sport en Bewegen’ aangegeven ook inzicht te willen hebben in het zogenoemde ontwikkelscenario. CDA wil dat wij als raad onszelf de ruimte geven om ook echt een investering te kunnen overwegen. CDA denkt hierbij nu aan inzet op kunstgrasveld voor o.a. de korfbalclub Exakwa en inzet op zogenoemde buurtsportcoaches. Hier dient het CDA een voorstel voor in;

  Tot slot, door de inzet en plannen van inwoners is de stad zoals die nu is. CDA zal voorstellen steunen die bij onze plannen voor de stad passen en het CDA vraagt uw steun voor onze plannen.

  Namens fractie CDA Lelystad

  Jelle Hijmissen

  06 247 347 86

  Landelijk/​Provinciaal

  De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.