07 november 2019

Begroting 2019 - eerste termijn: Samen de schouders eronder

De beschouwing bij begroting 2019 zoals uitgesproken op 5 november 2019:

 

Voorzitter,

 Noodgedwongen. Recent sprak ik een jongere die sinds kort, noodgedwongen, op zichzelf woonde. Hij was uit huis gegaan, maar optimistisch. Hij vertelde dat hij, via een hulpverlener, weer eens op een plek was waar ze met z’n allen aan tafel avondeten. Een keer niet voor de TV. Vol energie en ook mooi, hij droomde van een eigen zorgbedrijf.

Dromen, zo staat bij de ingang van ons stadhuis, dromen komen uit in Lelystad. Dat schept een zekere verwachting. Op onderdelen lukt dat, meer inwoners zijn aan het werk en bedrijven weten Lelystad te vinden. Tegelijkertijd is de realiteit erg weerbarstig:

  • pensioenen, die al jaren niet meer zijn verhoogd, en onder druk blijven staan; 

  • veel inwoners voelen zich eenzaam;

  • de werkdruk van onderwijzers is hoog;

  • en een enorme bezuinigingsopgave van € 11 mln.;

Hoe kom je met al je ambitie in deze situatie nog tot een evenwichtig pakket van bezuinigingen? CDA Lelystad waardeert de stap van het college om vooraf hulp te vragen aan de straat (de inwoners) en aan de raad:  Zo kan je er samen de schouders onder zetten. Goed dus dat dit is gedaan, maar dat is zeker ook nodig bij het vervolg. Zeker als er vanuit Den Haag geen geld bij komt. CDA Lelystad is van mening dat het liggende voorstel, gegeven de grote van de bezuinigingsopgave, een redelijk evenwichtig pakket is, maar het moet en kan zeker nog beter.

De bezuinigingen betekenen dat de overheid zich verder terugtrekt. De CDA fractie heeft daarvanuit de volgende zorgpunten bij het plan van het college:

  • De bezuiniging op schuldhulpverlening / het MDF: CDA Lelystad maakt zich zorgen over oplopende wachtlijsten. Begin dit jaar de keuze is gemaakt voor de inzet op vroeg-signalering. CDA wil dat de mensen die hierdoor eerder in beeld komen ook geholpen kunnen worden. CDA wil dus deze bezuiniging beperken. Om dit mogelijk te maken is het voorstel om het budget voor City Marketing te verlagen. CDA Lelystad dient hiervoor een voorstel in; 

  • De bezuiniging op welzijn / WMO: Dit betekend een versobering van de huishoudelijke ondersteuning voor ouderen en op de ondersteuning voor mantelzorgers. CDA Lelystad maakt zich hierover zorgen, de huishoudelijke hulp heeft een signalerende werking en is ook gewoon een sociaal contact moment. Het college geeft aan dat dit acceptabel is om voor 2020 voor een brede versobering te kiezen. CDA verneemt graag waarom het college deze bezuiniging acceptabel vindt en hoe tegen 2021 en verder aan wordt gekeken?;

  • De tekorten bij jeugdhulp: Het college werkt nog aan een voorstel over de precieze invulling van deze bezuiniging. CDA wil dat in de uitwerking van dit voorstel de focus zit op de zorg voor het kind, het gezin waarin hij/zij opgroeit en de hulpverlener. De zorg moet, uitgaande van het budget, komen bij de kinderen die dit, het hardst nodig hebben;

  • CDA onderschrijft dat beperkt dan wel niet bezuinigd is op de voorzieningen voor kinderen: onderwijs en sport;

Verder de volgende twee voorstellen / opmerkingen:

  • Veilige fietsstad: De CDA fractie wil werken aan een veilige fietsstad en wil dat belastinggeld doelmatig wordt besteed. Onze fractie dient daarom een voorstel in om het geld dat nu in de ROS gereserveerd is voor ‘veiligste fietsstad’ daadwerkelijk in te zetten om fietsknelpunten aan te pakken en dient hiervoor een voorstel in; 

  • De budgetten van de gesubsidieerde instellingen: CDA constateert een toenemende druk op deze instellingen om tot een goede invulling te komen van hun taken.  CDA onderschrijft het de onderzoeksopdracht naar meer samenwerking bij de Kubus, Corneel en Agora. CDA wil dat doelen gehaald kunnen blijven worden. Een onafhankelijke blik op de efficiency t.a.v. de huisvesting, bedrijfsvoering en management van de grote  gesubsidieerde instellingen, zoals stichting Welzijn Lelystad, zou hier ook een kunnen bijdragen.

Tot slot voorzitter, ik sluit af.

De bezuinigingen zijn stevig, dit gaat zeker de nodige aandacht nodig hebben, ook van het college bij de invulling ervan. CDA wil echter ook dat het college ook oog blijft hebben voor samenwerking en de kansen voor onze stad.

De CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.