16 november 2017

De programmabegroting

De programmabegroting gaf voor de raad weinig financiële speelruimte om een aantal wensen te realiseren. We hebben een aantal fracties voorgesteld om 10% te bezuinigen op inhuur om zo middelen vrij te spelen (inhuur was 1,7 tot 2,5 keer zo duur dan eigen personeel), temeer daar het college nog geen kadernota  inhuur had opgeleverd voorafgaand aan de programmabegroting. Dat vonden velen een goed idee. Zo konden nog diverse wensen worden gerealiseerd waarbij voor ons een langere openingstijd van de bibliotheek voorop stond. Het college had grote moeite met de voorgestelde bezuiniging op inhuur. Het college herriep de eerder aan ons gemelde hogere kosten voor inhuur. Deze zouden duidelijk lager zijn. Na veel overleg konden deels andere dekkingsposten worden gevonden, waardoor de financiële taakstelling op inhuur is verlaagd en bleef het amendement inhoudelijk overeind met als resultaat langere openingstijden van de bibliotheek en o.a. extra middelen voor schuldhulpverlening en taalonderwijs. Via een goede samenwerking met diverse fracties hebben we dit resultaat kunnen bereiken.

Naast dit amendement hebben we bij motie meer aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid en hebben we een twee moties vanuit de motiemarkt omarmd (speeltoestellen voor kinderen met een beperking en landmark Hollandse Hout) en hebben we  diverse moties gesteund.

Uitgesproken tekst

Voorzitter, in de bestuurlijke boodschap van de programmabegroting trekt het college een vergelijking met het wielrennen. Na 4 jaar een raadsprogramma kunnen we zeker nog niet in een zetel naar de finish rijden. De schuldpositie is zo’n 10 miljoen lager dan 4 jaar geleden (mede door een zeer lage rente en sterke bezuinigingen op sociaal en cultureel vlak). De reserves en voorzieningen zijn met ruim 15 miljoen gestegen. Daarentegen zijn de woonlasten voor de burger met 14% gestegen. Een megahaven Flevokust is afgeschaald naar een perspectiefvolle veel kleinere haven. Het grondbedrijf ging door zijn hoeven en krabbelt langzaam weer op nu het economisch tij meezit. Ook de 3D transformaties hebben een grote impact gehad: versobering van de huishoudelijk hulp; de jeugdzorg op de rit krijgen met minder geld. De zorgboerderijen stonden zwaar onder druk mede door te lage tarieven. Ja er ligt nog steeds een uitdaging. Of de gemeente als regievoerder niet wat te ver op afstand staat komen we binnenkort nog over te spreken. We zijn blij dat het college extra aandacht gaat geven aan de jonge mantelzorger, waar we bij de kadernota om gevraagd hebben.

Vz. Het afvinklijstje van het college in de programmabegroting over bereikte resultaten kleurt overwegend groen. Toch moet je daar kritisch op zijn. Een voorbeeld vereenzaming ouderen. Volgens het CDA staan we nog aan het begin van de aanpak van de problematiek. Inzetten op laagdrempelig vervoer in de haarvaten van de wijk, bijv via golfkarretjes is een oplossingsrichting. Het Stadshart blijft ook een uitdaging. We hadden graag gezien dat daar meer middelen op waren ingezet en dat een vorm van gratis parkeren van de grond was gekomen.

 Vz. Om Lelystad meer toekomst bestendig te maken moet de stad groeien, het Stadshart op gaan bloeien en de werkgelegenheid groeien. Het CDA is dan ook blij dat het college nu serieus werk maakt van onze motie inkomende pendel om mensen te verleiden in Lelystad te komen wonen. We zien ook graag het voorstel tegemoet naar aanleiding van onze motie om versterkt in te zetten op het toe leiden van mensen naar werk met de komst van grote (nieuwe) werkgevers. Onze wens realisatie van een 2e zandstrand langs de kust komt dichterbij. Dat is goed voor de recreatieve aantrekkingskracht en de recreatiemogelijkheden van onze inwoners.

Vz Er is nog veel te doen (of het nu gaat om duurzaamheid, passend onderwijs of bijv activiteiten voor jongeren), in wielertermen “Parijs is nog ver”. Bij de kadernota bleek dat naast onontkoombaar er nog veel wensen zijn die in de Programma begroting niet direct konden worden ingevuld. De CDA-fractie ziet graag een langere openingstijd van de bibliotheek van 33 naar 47 uur. Dat draagt bij aan de ontmoeting en meer reuring in het Stadshart. Andere fracties hebben andere wensen. In de zoektocht naar financiële middelen hebben we die gevonden door structureel 10% te gaan bezuinigen op de inhuur. In 2016 bedroeg de inhuur maar liefst 7,5 miljoen. Daarmee komen middelen vrij om diverse voorstellen in de Programmabegroting die structurele middelen vragen en waar nu geen dekking voor was alsnog te realiseren. Afschalen van inhuur zal enige tijd vergen daarom willen we de korting op inhuur in 2019 laten ingaan. 2018 is een overgangsjaar. De benodigde middelen voor 2018 komen uit de ROS. De medeindieners PvdA, GroenLinks, D66, SP en Christenunie zullen in hun betoog nader ingaan op een aantal van de besluitpunten in het amendement.

Vz. Er moest nog dekking gevonden voor de E-bike route. De CDA-fractie vindt het geen goed idee omdat uit het wijk verkeersveiligheidsbudget te laten komen zoals de bedoeling was. Daarin worden we gesterkt door een onderzoek uit 2014 waarin  40% van de deelnemers  aangeeft dat snel maatregelen nodig zijn om de fietsverkeersveiligheid te verhogen. Bij motie vragen CDA en Christenunie om te rapporteren wat met het onderzoek is gedaan en welke acties nodig zijn.

Vz. De CDA-fractie vindt verder dat bij besluitpunt 22 waar voor een periode van  2 jaar 5,6 fte gevraagd wordt , de ambitie moet zijn om daar eigen personeel voor aan te nemen. Inhuur is dubbel zo duur dan eigen personeel. Met het gevraagde budget kun je eigen mensen 4 jaar aan het werk houden en die kunnen op termijn vast wel doorstromen binnen de organisatie. Met Groenlinks hebben we daarvoor een amendement.

Verder zijn we medeindiener van diverse andere amendementen en moties zoals het werk maken van 213a onderzoeken en diverse moties uit de motiemarkt

Vz Als CDA vinden dat je verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de samenleving moet leggen. Onze inwoners hebben goede ideeën en willen ook de handen uit de mouwen steken als men daar de ruimte voor krijgt. De gemeente faciliteert. De motiemarkt is daar een voorbeeld van. Wij hebben met veel fracties het idee van mevrouw Mouij-Tahid omarmt die aandacht vraagt voor een passend speeltoestel voor kinderen met een beperking.  Het is belangrijk dat ieder kind mee kan doen. Het lijkt de fracties van CDA,d66, GL, PvdA, CU goed om samen met bewoners na te gaan of en waaraan behoefte is (misschien is dat soms een aangepaste schommel) en hoe is dat te realiseren binnen het bestaande speelplekken beleid.

Met de fracties van D66 en PvdA zijn we het idee van de heer Euverman en bewoners Hollandse Hout voor een duurzame vervanging van de vergane Landmark Hollandse Hout.  In samenspraak met en mede uitvoering door bewoners kunnen de kosten beperkt blijven tot 12,5 K bijdrage uit het motiemarkt budget. Overigens dienen naar de toekomst toe dienen wijk ideeën zoveel mogelijk uit het buurtbudget te worden betaald.

Tot slot: College, ambtenaren en raad laten we er de komende maanden nog “een snok” aangeven voor het welzijn van de inwoners van Lelystad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.