10 maart 2023

Vragen over gevolgen nieuwe distributiecentra op de leefbaarheid in wijken

De CDA fractie maakt zich zorgen over de leefbaarheid in onze wijken. Deze leefbaarheid staat onder druk door illegale kamerhuur bijvoorbeeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten die werken in distributiecentra.

De CDA fractie heeft daarom naar aanleiding van een recent bericht op Omroep Flevoland over de komst van een nieuw groot distributiecentrum naar Lelystad (zie link), de volgende vragen gesteld aan het college van Lelystad:

  • Een van de aanbevelingen van het rapport van het aanjaagteam ‘Roemer’ is: 'Breng in kaart hoeveel arbeidsmigranten naar verwachting in een nieuw bedrijf of nieuw distributiecentrum zullen gaan werken en wat dit betekent voor huisvesting, vervoer, leefomgeving, zorg, enz. van de arbeidsmigranten, wanneer een gemeente een nieuw bedrijf of distributiecentrum naar de gemeente wil halen (gebruik van impact assessments).'
    Vraag: Is het college nagegaan wat de impact is van de ontwikkeling benoemd in bovenstaande bericht van Omroep Flevoland?
    • Zo ja, kan gedeeld worden wat de impact is?
    • Zo nee, waarom is het college dit niet nagegaan?
  • In hoeverre is in 2022 nagegaan wat de impact is van nieuwe bedrijven en distributiecentra op Lelystad en waarom? Kan de hoofdlijn van de uitkomst van deze assessments worden gedeeld?
  • In de raadssessie van dinsdag 20 maart 2022 is benoemd dat er circa 10 tot 14 locaties nodig zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de periode tot 2030. Kan het college aangeven in hoeverre zij voornemens is deze huisvesting te realiseren? Indien dit niet het voornemen is, graag aangeven waarom niet. Indien dit wel het voornemen is, kan het college aangeven op welke wijze zij voornemens is deze huisvesting te realiseren?
  • Graag aangeven in hoeverre / op welke wijze de raad sturing kan hebben op de groei van het benodigd aantal locaties voor huisvesting arbeidsmigranten (bijvoorbeeld minder inzetten op de komst van distributiecentra)? Hierbij graag aangeven in hoeverre deze sturing volgens het college gewenst is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.