09 juni 2023

Zorg over halen doelstellingen raadsakkoord

De bijdrage van de CDA fractie op dinsdagavond 7 juni:

Voorzitter,

We zijn nu bijna een jaar op weg met het raadsakkoord en het college. In het algemeen is de CDA fractie positief over ons college. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen over het halen van doelstellingen uit het raadsakkoord. Wij lopen vanavond zes thema’s langs. Waarbij wij op onderdelen vinden dat er een stap bij moet.

1. Halvering armoede onder gezinnen: Door de recordinflatie is deze doelstelling nu extra uitdagend, maar uw inzet blijft nodig want het is belangrijk dat kinderen goed opgroeien. Positief dat u, het college, aangeeft te blijven streven naar deze doelstelling.

2. Trage voortgang realisatie CPO’s: De CDA fractie vindt het belangrijk dat initiatiefgroepen van een particulierwoningbouwproject (CPO’s) ruimte hebben om te bouwen. Meer dan een jaar geleden werd hierop een mooie ambitie vastgesteld: elk jaar drie passende grondaanbiedingen. Zover is er geen enkele aanbieding gedaan. Dat is teleurstellend. Goed dat het college hier nu de turbo op zet. Dat klinkt mooi, maar het is intussen eerst resultaat zien en dan geloven. Een teleurstellende stand van zaken.

3. Een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten: Vanmiddag heb ik een rondje door de Bastion gemaakt. Dat maakte maar weer eens duidelijk waarom dit een belangrijke doelstelling is: een locatie om de druk op woonwijken te verlagen. Helaas is deze ambitie niet gehaald en is de praktijk weerbarstig. U neemt hierop wel actie maar wij missen regie / urgentie. Die is nodig zodat onze wijken leefbaar blijven. De CDA fractie heeft daarom een sessie aangevraagd hierover die over twee weken staat gepland.

4. Betere samenwerking met inwoners: Hier is het relevant dat er een adequate reactie komt op vragen van inwoners. Anders haken ze af. Wij hebben het college vragen gesteld over de reactie vanuit de gemeente op vragen vanuit inwoners. Vanuit het college hebben wij antwoorden op onze vragen ontvangen. Het college geeft hierin aan dat de verantwoordelijkheid voor het beantwoorden van vragen vanuit inwoners bij gemeentelijke vakteams ligt. De verantwoordelijkheid ligt hiermee laag in de organisatie. Dat is goed en dit zal ook vaak goed gaan, maar de vraag vanuit de CDA fractie is  hoe het college nagaat of dit goed gaat. De vraag is: Heeft u / het college hierover gesprek met uw ambtenaren? Hoe houdt u er zicht op dat inwoners ook daadwerkelijk antwoord krijgen? En ik begrijp dat u niet alle antwoorden langs kan lopen.

5. Het financiële tekort: Dat is een zorg. Brengt het college deze zorg ook onder de aandachts in Den Haag. Recent is een mooie sportvisie en cultuurvisie vastgesteld. Hierin staan mooie ambities om jong en oud aan het bewegen te krijgen en voor goede sportvoorzieningen waarvoor nu geen ruimte is gemaakt is de kadernota. Maar hier zien wij gelukkig degelijke voorstellen van collega’s.

6. Lelystad in 2026 bij de beste fietssteden van Nederland: In het raadsakkoord staat dat er voor deze ambitie een plan voor aanpak moet komen. Maar dan moeten we er wel mee gaan beginnen. Begrijp intussen dat u verwacht dat dit plan er einde van het jaar is. Vanuit de CDA fractie twee moties om deze ambitie vooruit te helpen:

  • Het eerste voorstel gaat wil een stuk fietspad langs de Gelderse diep (met steun van ML en de SP) veiliger maken, bijvoorbeeld door hier verlichting aan te brengen.
  • Het tweede voorstel gaat om oplossingen voor de fietsenparkeerproblematiek bij het Dukaatplein. Hierop hebben wij vragen gesteld maar van het college geen antwoord ontvangen. Daarom nu een motie.

Zover de zes punten vanuit de CDA fractie. Tot slot voorzitter, wij verwachten dat ons college deze zes punten komend jaar een stap verder brengt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.