04 april 2023

Zorg over voortgang realisatie CPO projecten

De CDA fractie heeft vragen gesteld over de voortgang in de realisatie van CPO projecten (collectief particulier opdrachtgeverschap). Begin vorig jaar heeft de gemeenteraad het college een duidelijke opdracht heeft meegegeven hiermee aan de slag te gaan. Ondanks de ambitie op dit dossier komt de voortgang naar indruk van de CDA fractie helaas moeizaam van de grond. We vernemen hierover meerdere zorgelijke geluiden van initiatiefnemers. De CDA fractie wil duidelijkheid van het college hoe ze de opdracht van de gemeenteraad afgelopen jaar ter hand heeft genomen. Indien dit beperkt is, willen wij weten waarom dit zo is en welke acties het college gaat nemen om te versnellen.

De CDA fractie vindt het belangrijk dat initiatiefgroepen van een particulierwoningbouwproject (CPO’s) ruimte hebben om te bouwen. Het is goed als inwoners, zoals in een knarrenhof, regie nemen in het vormgeven van de eigen woonomgeving. In de woonvisie van 8 maart 2022 staat hierover: We streven naar het minimaal realiseren van 5 CPO of soortgelijke projecten in de periode 2022 – 2025 en doen daarvoor jaarlijks in ieder geval drie initiatieven een passende grondaanbieding om hun project te realiseren en informeren de raad met redenen omkleed als dit niet lukt.

De vragen van de CDA fractie zijn:

 • Kan het college aangeven hoeveel initiatieven sinds de vaststelling van de woonvisie een passende grondaanbieding hebben gekregen?
  o Indien minder dan drie initiatieven een aanbieding hebben gekregen, graag aangeven waarom het aantal van drie niet is gehaald;
  o Indien minder dan drie initiatieven een aanbieding hebben gekregen, is de veronderstelling van de CDA fractie juist dat het college de achterstand komend jaar inhaalt? Zo nee, graag aangeven waarom niet.
  o Indien er initiatieven een passende aanbieding hebben gekregen, graag aangeven hoe dit een vervolg heeft gekregen.

 • Graag ook aangeven of u verwacht dat u in 2023, in ieder geval, drie initiatieven een passende grondaanbieding kan doen?
  o Indien u verwacht minder dan drie aanbiedingen te kunnen doen kunt u aangeven waardoor dat komt en wat mogelijk nodig is om alsnog voldoende aanbiedingen te kunnen doen.

 • In de kwartaalrapportage (‘INFO kwartaalrapportage Wonen Q4-2022’) staat niks over de voortgang m.b.t. CPO’s. Kan de voortgang vanaf heden in deze rapportage worden opgenomen?

 • In de notitie ‘333. BIJL. Woningbouw in de vijfde versnelling’ wordt gesproken over de actie ‘dedicated procesmanagement voor CPO’s’. Is invulling gegeven aan deze actie? Zo nee, graag aangeven waarom niet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.