05 juli 2021

Algemene beschouwingen juli 2021

Voorzitter,

Te beginnen met een compliment voor de ambtelijke dienst en de portefeuillehouder. De verantwoording van de jaarrekening en de financiële perspectieven zijn ondanks de Corona beperkingen op tijd gerealiseerd. Voorzitter, er zijn voor de toekomst veel onzekerheden door de voorgestelde wijzigingen in het Gemeentefonds, de inkomsten vanuit de Omgevingswet en de uitgaven en inkomsten van de jeugdzorg. Dit maakt het opstellen van een volwaardige Perspectiefnota moeilijk. Daarnaast zijn er in 2020 en 2021 financieel en bestuurlijk gezien belangrijke investeringsbeslissingen genomen. De investeringen in het zwembad en de VO Campus hebben in de tijd een duidelijk effect op de financiële keuzes van onze gemeente.

Jaarrekening 2020

Voor ons ligt de jaarrekening 2020 van gemeente Noordoostpolder. De financiële positie van onze gemeente is uitstekend. Een gerealiseerd saldo van baten en lasten van 11,2 miljoen, totale reserves van 117 miljoen, een solvabiliteit van 72 % , een netto schuldquote van -11 % en een weerstandsratio van 4,27. Allen meer dan uitstekende ratio’s. Menig gemeente zou hier met trots naar kijken.

Als Raad bestemmen we over het resultaat van 5,9 miljoen. Het CDA heeft samen met Groen Links in een aangenomen motie op de vorige Perspectiefnota aangegeven dat de € 100.000 bezuinigingen in 2021 op de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen uit het positieve resultaat van 2020 mag worden bestemd. Vandaar dat we hierover samen met Groen Links en CU SGP een amendement op de jaarrekening indienen.

Het CDA heeft over de jaarrekening een vraag aan de portefeuillehouder; Waarom blijven de verschillen tussen de begroting en de realisatie zo groot? Voor 2020 bijvoorbeeld was het verschil in saldo baten en lasten 14 miljoen en het verschil in de reserves was 25 miljoen! Het CDA zou graag zien dat er bij de komende begroting scherper wordt begroot.

Perspectiefnota 2022- 2025

De Perspectiefnota is financieel sluitend dankzij de stelpost: “Úitkomsten onderzoek jeugdzorg”, Maar geeft dit een getrouw beeld van de extra inkomsten? Een vraag aan de portefeuillehouder: Wat zijn de werkelijke extra inkomsten die het Rijk voor de Jeugdzorg voor onze gemeente heeft toegekend? Wat betekent dit concreet voor 2022- 2025?

Het CDA is tevreden dat de opgebouwde reserves nu worden besteed aan duurzame onroerende zaken, als het Zwembad en de VO Campus. Er wordt de komende jaren 50 - 60 miljoen in gebouwen geïnvesteerd. En dan komen nog het Cultuurgebouw, het Werelderfgoedcentrum, de bruggen, de wegen, klimaatadaptatie, gasloze wijken en de nieuwe woningbouwlocaties. Een vraag aan de portefeuillehouder: Kunnen wij de kapitaallasten voor deze ambities opbrengen gezien de benodigde investeringsruimte? Het CDA zou in een volgende Perspectiefnota hier graag een doorkijk in willen zien met voorafgaand overleg in de commissie BFE.

De warmtetransitie betekent dat de wijken op termijn van het gas af gaan. Maar heeft de wethouder een idee wie dit gaat betalen. Wat is de financiële rol van de gemeente hierin? Biedt het duurzaamheidsfonds daarvoor een oplossing? Het CDA vraagt hierover helderheid, kan de wethouder hier een antwoord op geven?

Het CDA vindt het belangrijk dat serieus ingezet moet worden op personeel met een lokale verankering en minder dure inhuur. We zijn blij dat bij het KCC die stappen genomen worden om mensen met een lokale verankering structureel werk aan te bieden. Het CDA pleit ervoor lokale verankering van het personeel ook op andere afdelingen te bezien.

Ondanks de opgebouwde reserves is het moeilijk de structurele baten en lasten in evenwicht te houden. Voor de toekomst zou het CDA graag de toeristenbelasting willen onderzoeken of daar structurele extra inkomsten uit te behalen zijn.

Het CDA dient de volgende moties in:

Het CDA vindt dat de veiligheid van een aantal erfontsluitingswegen ter discussie staat. Het wachten op het uitvoeringsprogramma vanuit de Mobiliteitsvisie duurt te lang. Het CDA vraagt via een motie hiervoor structureel 250.000 euro uit te trekken. Daarnaast vraagt het CDA samen met ONS en VVD in de motie incidentele middelen voor de meest urgente wegen.

Het CDA wil onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een weekend openstelling van Bouwerskamp voor de doelgroep ggz.

Ondanks dat de begroting sluitend is mist het CDA in de Perspectiefnota een doorkijk naar 2025 - 2030. Wat zijn voor onze gemeente de ambities en wat is daarvan financieel haalbaar. Wat betekenen bijvoorbeeld 5.000 woningen extra voor onze gemeente in financieel perspectief, mobiliteitsperspectief en ruimtelijk perspectief.

Het CDA stemt in met de geamendeerde bestemming van het resultaat en wenst het college en de raad alle sterkte en wijsheid toe om de juiste keuzes te maken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Frans van Erp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.