20 juli 2021

Niet langer wachten met aanpak erftoegangswegen

De erftoegangswegen in het buitengebied zijn jaren geleden ingericht voor de toen geldende verkeersomvang en intensiteit. Dat is inmiddels achterhaald vanwege de toename van meer en zwaarder, breder (landbouw- en vracht-) verkeer. De gemeente is momenteel bezig met de keuzenota Mobiliteitsvisie 2050 wat uiteindelijk moet leiden tot een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat gepland welke erftoegangswegen in aanmerking komen voor alleen bestemmingsverkeer of voor andere doeleinden. Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit wordt het wegprofiel breder of smaller.

Het uitvoeringsprogramma zal pas zo het nu lijkt in 2023 worden vastgesteld, dat duurt te lang voor het CDA. Omdat veel erftoegangswegen intensief worden gebruikt, te smal zijn wil CDA Noordoostpolder de erftoegangswegen die gepland staan en waar toezeggingen zijn gedaan nu al op een breedte brengen van 4.50 meter, zoals beschreven staat in het beleidsplan openbare ruimte 2014-2024. Er zijn momenteel erftoegangswegen die 3.00 meter breed zijn en waarvan de bermen er zeer slecht bij liggen waardoor de veiligheid voor fietsers in het gedrang komen wanneer een landbouwvoertuig of vrachtauto op de weg rijdt. Fietsers moeten dan de berm in met alle gevolgen van dien.

Het kan niet zo zijn dat er dit jaar groot onderhoud wordt gepleegd aan een erftoegangsweg en alleen het huidige asfalt wordt vernieuwd. Dat er niks aan de bermen wordt gedaan en een paar jaar later alsnog de weg wordt verbreed. Om die reden heeft CDA Noordoostpolder 5 juli een motie ingediend om vooruitlopend op het vaststellen van het uitvoeringsprogramma jaarlijks €250.000 extra aan de erftoegangswegen te besteden en dit uit de algemene reserve te halen. De afgelopen jaren is er bezuinigd op het onderhoud van de erftoegangswegen met als consequentie dat bij het geplande groot onderhoud toezeggingen die zijn gedaan aan bewoners van wegen niet kunnen worden nagekomen, omdat het geld er niet is voor het aanbrengen van bermbeton. Wanneer het geld er zou zijn kwam deze weg voor verbreding, bermbeton in aanmerking heeft de wethouder aangegeven in de commissie. De motie is mede ingediend door de VVD, ONS en PU en haalde een ruime meerderheid. De veiligheid van onze polderwegen zal vele jaren een extra kostenpost worden voor onze gemeente.

Fractievoorzitter,

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.