29 juni 2020

Perspectiefnota 2021-2014: Niet alles kan en niet alles kan tegelijk

De fractie CDA Noordoostpolder dankt het ambtelijk apparaat voor het werk wat is verricht.

De Perspectiefnota is onder de huidige onzekere omstandigheden eigenlijk in potlood geschreven. Wat zijn de niet vergoede effecten van Corona? Wat zijn de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds? Hoe pakken de kosten van het Sociaal Domein uit? Onzekerheden die het reëel en evenwichtig begroten dit jaar extra moeilijk maken. Vooral de sterke toename van de niet- beïnvloedbare lasten zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en de open eindregelingen in het sociaal domein maken een sluitende begroting moeilijk.

De financiële structuur van gemeente Noordoostpolder is robuust. Er zijn afgelopen jaren flinke reserves en liquide middelen opgebouwd. Een uitkomst van jaren verstandig met middelen omgaan. Echter de ruimte in de exploitatie wordt ieder jaar minder.  Met grote  investeringen is er voorzichtig beleid gevoerd. Eerst sparen en dan pas investeren. In tegenstelling tot vele andere gemeenten is het lenen voor grote duurzame investeringen hier niet aan de orde. Echter het ambitieniveau voor investeringen is groot.  Het CDA is van mening dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan.

Er komen nieuwe tijden en daarbij horen aangepaste ambities, voor alle beleidsterreinen. Echter als grote maatschappelijke investeringen aan snee komen moeten we het gezond verstand gebruiken. Niet alleen cijfers maar ook maatschappelijke effecten bepalen de keuze en het moment van de investering. Daarom vindt het CDA dat na een zorgvuldig gevoerd proces over het Bosbad het verantwoord is te kiezen voor scenario 2. We dienen hiervoor samen met CU-SGP en GL een amendement in.

Het CDA houdt vast aan begrotingsevenwicht. Echter het CDA kiest voor 2021 en 2022 voor een demping van de voorgestelde bezuinigingen. Dit is mogelijk vanwege de omvang van de reserves. We zijn met CU-SGP mede-indiener van een motie.

Het CDA hecht belang aan biodiversiteit in de openbare ruimte. Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondgebruiker. Uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur moeten zo worden uitgevoerd dat ze meer biodiversiteit opleveren en een positief effect hebben op natuur en klimaat. Het CDA is samen met GL mede-indiener van een motie.

Als de gemeente Noordoostpolder een bedrage mag leveren aan het tekort aan woningen in Nederland wil het CDA weten wat de sociaal economische effecten zijn van de bouw van 6000 woningen. Echter bij de bouw van deze woningen horen wel voorwaarden als de N50 vierbaans en de komst van de Lelylijn. Met een gunstige prijsstelling biedt de bouw van extra woningen kansen voor het bedrijfsleven, voor het toerisme en voor de komst van nieuwe inwoners. Samen met D’66 dient het CDA een motie in. Ook is het CDA mede-indiener van een motie om fietsroutes in Noordoostpolder aantrekkelijker te maken.

Het CDA vindt het niet verantwoord dat de lasten in het sociaal domein met ruim 3 miljoen toenemen bij het bestendigen van het huidige beleid.  Het CDA kiest daarom voor scenario 2 met aanvullende maatregelen. Dit scenario laat een evenwicht zien tussen goede zorg en betaalbaarheid.

Sinds de decentralisaties verstrekt het Rijk gemeenten onvoldoende middelen om de lasten in het sociaal domein te dekken. De lage eigen bijdrage in de WMO wekt een toenemende vraag op. Met de PU dient het CDA een motie in om het Rijk te verzoeken het abonnementstarief in de WMO terug te draaien.

Binnen het sociaal domein moet meer ruimte voor innovatie komen. Digitale en technologische ontwikkelingen kunnen in zorg en de toeleiding ernaar versterkend en besparend werken. Om het voordeel en de mogelijkheden te onderzoeken dient het CDA samen met D’66 een motie in. 

Het CDA vindt dat het sportstimuleringsbudget ten goede aan de betreffende sportverenigingen dient te komen. Grote evenementen moeten volgens het CDA gefinancierd worden uit het budgetten voor gebiedspromotie. Het CDA dient hiertoe een motie in.

Raad, College en ambtelijke dienst: De tijden zijn veranderd. We moeten ons echter niet door angst en vastomlijnde taakstellingen laten leiden, maar het gezonde verstand gebruiken. We moeten vooruitkijken en voorstellen doen die niet in beton zijn gegoten, maar flexibel zijn. Hierbij ligt naast financiële haalbaarheid draagvlak onder onze inwoners van belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.