Reactie voorjaarsrapportage en perspectiefnota 2020–2023

Kunnen we onze ambities allemaal wel waar maken?

Allereerst dank aan de ambtelijke dienst, het is altijd een hele klus om voorjaarsrapportage en Perspectiefnota aan de raad aan te bieden.

De voorjaarsrapportage laat zien dat we redelijk op koers liggen en uitkomen met onze middelen. Wel zijn wij benieuwd waar het college mee komt t.a.v. de bereikbaarheid van onze polder naar de dorpen middels nieuwe vervoersvormen en de verdere kanteling van het sociale domein. Wethouder, in 2020 evalueren we de budgetneutraliteit, verwacht u dat onze gemeente dat gaat lukken of zal er geld bij moeten?

De perspectiefnota geeft in grote lijnen de richting aan die wij de komende jaren gaan varen. Na een aantal jaren van bezuinigen zitten we momenteel steviger in het zadel, al is het elk jaar maar weer afwachten of we minder of meer middelen vanuit het gemeentefonds ontvangen. De economie is nog steeds goed, de werkeloosheid sinds jaren nog nooit zo laag, en inwoners en het bedrijfsleven investeren nog steeds. Dat kan ook niet anders als je de MKB vriendelijkste gemeente bent van Flevoland en Regio Zwolle. De verkoop van grond voor zowel particulieren als ondernemers verloopt nog steeds voorspoedig. Wel is de roep om goed opgeleid personeel groot, het wordt een steeds groter probleem om goede vakmensen te vinden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het investeren in goede aansluiting, maar ook afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk voor ons bedrijfsleven. College, is het ook transparant te maken wat de inzet vanuit de gemeente aan de werkgelegenheid heeft bijgedragen aan onze ondernemers en dus het terugdringen van de werkeloosheid?

Als we naar de perspectiefnota kijken zijn er nog voldoende uitdagingen maar kunnen we deze ook allemaal waarmaken? Het sociale domein, gaat het ons lukken middels preventie en betere samenwerking de kosten echt naar beneden te krijgen en nog goede kwaliteit van zorg te leveren terwijl onze bevolking vergrijst? We zijn gekort door de overheid, maar dit mag niet ten koste gaan van kwetsbare inwoners in onze polder. Deze inwoners moeten ervaren dat ze welkom zijn en meedoen in de samenleving, omdat dat belangrijk is voor hun welzijn. Verder zijn er nog onzekerheden die we nu nog niet direct in kunnen schatten; Komen we uit met de middelen die zijn gereserveerd voor voorzieningen in vastgoed, vanwege de hogere bouwkosten door de markt, renovatie zwembad, vervanging van de kunstwerken, bruggen, toename van bijdrage Veiligheidsregio, GVVP, Energietransitie, Omgevingswet, het IBP en het Delta plan Ruimtelijke Adaptatie, de Woonvisie, het buitengebied en de vrijkomende erven, inbreiding bebouwd gebied vanwege de leeftijd van de gebouwen, renovatie industrieterreinen, centrumplan, Schokland en zo kan ik nog wel een tijdje door gaan. College, is al voldoende in beeld wat daarvan de gevolgen zijn, zo niet wat staat ons nog te wachten de komende jaren?

Bij een mooi gebied als de polder hoort ook een goede bereikbaarheid, willen we deze polder voor de toekomst aantrekkelijkheid houden. Verder pleit het CDA de weg van participatie met onze inwoners bij plannen en projecten om hier vooral mee door te gaan, het gaat niet altijd goed, maar wij horen ook goede signalen. Voorzitter, het CDA is erg blij dat de Lelylijn inmiddels vaak in het nieuws is. De druk erop houden, dan moet deze lijn er t.z.t. komen. College, kunt ook zeggen wat op dit moment de stand van zaken is t.a.v. het lobbyplan? Verder voorzitter, dienen wij samen met ONS de motie Biodiversiteit in omdat wij de polder wat kleurrijker willen maken, en belangrijk is voor de landbouw, natuur en onze leefomgeving. De motie Woningaanbod voor jongeren met D66, en ondersteund door PVDA en SP omdat wij steeds vaker signalen krijgen dat jongeren moeilijk en niet snel aan huurwoningen of starterswoningen komen, en als laatste de motie staat van onderhoud buitenwegen die mede wordt ondersteund door VVD, ONS en CU/SGP, omdat de wegen in het buitengebied veilig moeten zijn voor alle gebruikers.  Verder voorzitter, heeft het CDA op 17 december 2018 een motie ingediend Afval Stoort Ons (ASO). Het stoort het CDA nog steeds dat er zoveel afval langs de kant van wegen en fietspaden en openbare ruimte ligt. Wij willen hier een vervolg aan geven, we hadden de wethouder iets willen aanbieden. Echter,  hetgeen we willen aanreiken is nog niet gereed maar dat houdt dhr. Simonse van het CDA nog te goed. Ik dank u wel.

  

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Goos

Fractievoorzitter CDA Noordoostpolder

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.