30 juni 2020

Kernenergie noodzakelijk voor duurzaamheid

Tijdens de behandeling van de Duurzaamheidsvisie 2050 heeft de CDA-fractie met klem naar voren gebracht dat in het Klimaatakkoord de nadruk te eenzijdig ligt op de hernieuwbare energiebronnen wind, zon en biomassa. Daarom moet wat ons betreft serieus gekeken worden naar alternatieve en aanvullende energiebronnen die aan de klimaattafels in een vroeg stadium terzijde zijn geschoven, ook door de sterke invloed van de milieubeweging.

Bijdrage CDA Duurzaamheidsvisie Urk 2050

raadsvergadering 25 juni 2020

Het is een goede zaak dat nu ook Urk een Duurzaamheidsvisie heeft. Met de Duurzaamheidsvisie beschrijft de gemeente Urk welke inzet zij wil plegen om als goed rentmeester ook voor de generaties na ons vorm te geven aan een duurzame toekomst. Graag willen wij het college en in het bijzonder wethouder Post daarmee complimenteren.  De Reactienota n.a.v. de inbreng van fracties in de commissievergadering  is echt een professionele verbeterslag die wat ons betreft voor herhaling vatbaar is bij andere onderwerpen.  

Wel willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen zoals wij ook al in de commissie hebben gedaan, om onze zorgen duidelijk te maken. 

Allereerst: Urk groeit: de bevolking groeit en in relatie daarmee moet ook de economie groeien. Met zekerheid is te voorspellen dat we in de toekomst meer energie nodig zullen hebben, niet minder, hoe energiezuinig we ook zullen zijn. Ook in 2050 zal Urk absoluut niet in eigen energie kunnen voorzien; die moet van buitenaf komen. Dat betekent dat leveringszekerheid van elektriciteit gegarandeerd moet zijn vanuit reguleerbare bronnen en via robuuste netwerken. De stroom mag niet uitvallen in onze koelcellen! 

Maar overeenkomstig de doelen uit het Klimaatakkoord zet de nu voorliggende Duurzaamheidsvisie sterk in op de zg. hernieuwbare bronnen; dat wil zeggen vooral wind, zon en biomassa. In de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie over het Klimaatakkoord wordt in toenemende mate duidelijk dat we daarmee de klimaatdoelen in 2050 niet gaan halen.

Een voorbeeld. Gisteren verklaarde energiebedrijf Vattenfall af te zullen zien van de bouw van de zwaar omstreden biomassacentrale in Diemen, omdat het ontbrak aan maatschappelijk draagvlak daarvoor. Dat is een belangrijke ontwikkeling! Het Klimaatakkoord was een top down akkoord, met relatief veel invloed van de milieubeweging. Maar nu komen de reacties bottom up los. Gebrek aan lokaal draagvlak bij bepaalde vormen van de energietransitie heeft gevolgen voor de politieke besluitvorming. De bestuurder van Vattenfall - een Zweeds staatsbedrijf dat ook in Flevoland stroom levert - gaf dat ook aan: als biomassa geen optie meer is kan het Klimaatakkoord niet uitgevoerd worden. En waar haal je als samenleving en bedrijfsleven op Urk dan in de jaren tot 2050 je energie vandaan? Het woord beleidscrisis is hier op zijn plaats.            

Een tweede punt. Van het gas los gaan in bestaande bebouwing is maatschappelijk zeer omstreden, technisch ingewikkeld en kostbaar. Wat ons Oude Dorp betreft moeten we geen overhaaste beslissingen. De wethouder heeft al in de commissie aangegeven zijn aanvankelijk forse ambities wat dit betreft ingetoomd te hebben. Daar zijn we blij mee.       

Wij zijn van mening dat de gemeente Urk de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord niet lijdzaam af moet wachten maar zich proactief moet mengen in de politieke netwerken die voor de energietransitie van belang zijn, en daar haar inzet voor een realistisch, haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid uit dragen. Ook belangrijk is het om de inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de volgende versie van de Duurzaamheidsvisie. Draagvlak is cruciaal voor de energietransitie.

Om ons betoog kracht bij te zetten willen wij graag een motie indienen. De fractie van de PVV heeft de motie mede-ondertekend.

Na een aantal kleine tegemoetkomingen aan wethouder Gerrit Post jr. werd de motie door alle fracties in de gemeenteraad ondersteund. Daar zijn we erg blij mee, want hiermee zetten we een belangrijke stap voorwaarts om eigentijdse kernenergie uit de politieke taboesfeer te halen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.