09 mei 2022

De Haadwei Damwâld

Op 26 april jl. stond op de raadsagenda De aanvullende maatregelen Haadwei Damwâld. In 2015 is door toenmalig CDA-wethouder Roelof Bos de klankbordgroep KIK Damwâld geïnstalleerd. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van dorpsbelangen, ondernemers, omwonenden, LTO, de scholen, politie en Veilig Verkeer Nederland. Kortom alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Na diverse bijeenkomsten en discussies kwamen in 2016 de definitieve plannen van de herinrichting van de Haadwei uit de koker. Uiteraard zijn er compromissen gesloten en hebben partijen water bij de wijn moeten doen. Ook in de toenmalige raad waren de meningen verschillend. De fracties van de LLD en D’82 - thans Gemeentebelangen Dantumadiel - wilden op de gehele Haadwei in de dorpskom een maximale snelheid van 50 km i.p.v. deels 30 km. Door deze en eerdere maatregelen wordt er nu in feite meer en meer gekozen voor een 30 km inrichting…..

Volgens het Shared Space (gedeelde ruimte) principe is er voor iedereen ruimte op de openbare rijweg. Dus auto’s, brommers en fietsers allemaal op de rijbaan. Dit remt de snelheid van de auto’s en komt de veiligheid van met name overstekende fietsers en voetgangers ten goede. Men dient rekening met elkaar te houden en (vracht-)auto’s en trekkers zijn niet belangrijker dan andere weggebruikers. Binnen de klankbordgroep waren de meningen hierover verdeeld. In het bereikte compromis mochten de fietsers op de beide fiets-voetpaden, maar ook op de rijweg. Jammer, want daar is in feite het principe van gedeelde ruimte geschonden. Fietsers mogen wel op de rijbaan, maar in de praktijk zie je dit nog te weinig. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid van de auto’s toeneemt en daardoor voor overstekende fietsers en voetgangers de veiligheid afneemt.                                                                                        

Evaluatie in 2019                                                                                        

Na een evaluatie in 2019 hebben alleen aanpassingen bij de kruising Haadwei/Badhúswei (1e fase) plaatsgevonden. De uitvoering zou plaatsvinden in 3 fasen. Alleen de 1e fase is tot op heden uitgevoerd.                                      

In maart 2021 heeft wethouder Kees Wielstra, naar aanleiding van een raadsmotie, een toezegging gedaan te komen met een schetsontwerp met aanvullende maatregelen. Ook zou onderzocht worden of het wenselijk is en er voldoende draagvlak zou zijn om de twee rotondes weer aan te leggen.                                                                                                   

Vervolgens is de wethouder opnieuw om tafel gegaan met de klankbordgroep. Over een aantal punten werden de wethouder en de klankbordgroep het eens. Geen overeenstemming werd er echter bereikt over de rotondes. De overgrote meerderheid in de klankbordgroep zag het opnieuw aanleggen van (mini-) rotondes niet als oplossing voor verbetering van de veiligheid en bovendien onnodige geldverspilling.                                                                                        

Vervolgens heeft het college vlak voor de verkiezingen een digitale enquête uitgezet. Maar 116 inwoners van Dantumadiel (bijna 2% van Damwâld en 0.6% van Dantumadiel) reageerden. Een meerderheid van dit groepje wilde de rotondes terug. Het college is van mening dat 116 deelnemers representatief is om uitvoering te kunnen geven aan de uitkomst van de enquête. Daarnaast is de wethouder van mening dat met name de raadsmotie, waarin o.a. werd gevraagd om de rotondes te herstellen, doorslaggevend voor het college is geweest. De wethouder gaat voorbij aan het feit dat de raadsmotie vroeg om te onderzoeken of er voldoende draagvlak bij de bewoners zou zijn voor het herstellen van de rotondes. Er is volgens het CDA geen sprake van voldoende draagvlak voor de rotondes, immers binnen de klankbordgroep is meer dan 80% tegen de rotondes. De klankbordgroep voelt zich door het college niet meer serieus genomen. De wethouder denkt hier volstrekt anders over. Wielstra:  natuurlijk neemt het college de mensen in de klankbordgroep serieus, maar het college is het niet geheel eens met alle plannen/wensen van de klankbordgroep!

De wethouder zou eens vaart moeten maken met het realiseren van fase 2 en 3 uit de evaluatie van 2019 (o.a. snelheidsremmende maatregelen bij de Willemstrjitte en Thiedemawei). Dan kan er op termijn gekeken worden of er meer nodig is. Eerst moet de snelheid naar beneden, aldus de klankbordgroep.

In de verkiezingsprogramma’s gaven de coalitiepartijen aan dat ze meer naar de mienskip willen luisteren. Het eerste raadsbesluit dat ze nemen na de verkiezingen, gaat daar meteen tegen in. De coalitie zet haar zin door, in tegenstelling tot wat het dorp in grote meerderheid wil.

Tûk útjaan

Het college heeft in 2019 zichzelf spelregels opgelegd m.b.t. het doen van uitgaven. Alleen uitgaven die ONVERMIJDELIJK en ONUITSTELBAAR zijn (zogenoemde 2 O’s), mogen door het college nog worden gedaan. Bij de aanvullende maatregelen Haadwei is een bedrag begroot van € 73.000 voor noodzakelijk onderhoud. Dit onderhoud dient te gebeuren en voldoet aan de zogenoemde 2 O’s. Het grootste bedrag van de aanvullende maatregelen, nl.     € 362.000, is niet noodzakelijk en kan worden uitgesteld. Immers de Haadwei is goed berijdbaar en veilig voor alle gebruikers. Alleen in de eerste helft van 2019 hebben er drie ongelukken plaatsgevonden, waarvan twee alleen met materiële schade….Hoe sa, tûk útjaan…..

Klaas Houtstra

Riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.