12 december 2022

Waarom stemde de CDA-fractie (opnieuw) tegen de begroting?

Op 31 oktober en 1 november werden de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 in de raad behandeld. Het CDA kwam met maar liefst 5 amendemen-ten (voorstellen) en 3 moties.

Daarnaast werd bij de behandeling van de 2e Turap 2022 door het CDA een amende-ment ingediend om de Reserve Coronamiddelen (€ 922.000) niet over te hevelen naar de Algemene reserve (voorstel college), maar te reserveren voor de Ontvlechtingskosten met Noardeast-Fryslân. Het college wil - tegen beter weten in - rekening houden met een bedrag van slechts 1 miljoen, terwijl de ontvlechtings-kosten voor Dantumadiel vrijwel zeker minimaal 2 miljoen zullen gaan bedragen….

Het college is trots op de sluitende begroting. Dantumadiel staat er financieel de komende jaren goed voor. Het college verwijst terecht naar de herijking/verhoging van het gemeentefonds, daardoor ontvangt D’diel vanaf 2023 t/m 2025 structureel (jaarlijks) ruim 4 miljoen extra. De coalitie-partijen daarentegen schrijven de gunstige cijfers met name toe aan de effecten van het Herstelplan 2019. In dit herstelplan werd o.a. de 1 miljoen subsidie voor het mfc Feanwâlden ingetrokken.

De perspectiefnota 2023 – 2026 toont echter duidelijk aan dat de effecten van dit herstelplan al volledig zijn opgedroogd. M.a.w.: de gunstige winstcijfers zijn nagenoeg geheel een gevolg van de extra miljoenen uit Den Haag, maar daar is ook het CDA uiteraard uiterst tevreden mee.

Waar we als CDA-fractie minder tevreden over zijn is de ruimte die de coalitie bereid was ons te geven. In de gepresenteerde begroting 2023 was er voor 1.9 miljoen ruimte voor nieuw beleid. Als fractie hebben we deze ruimte voor € 870.000 ingevuld, o.a. 0.5 miljoen voor armoede-bestrijding in de komende jaren, € 250.000 voor stimuleringssubsidie verduurzaming van dorpshuizen en sportkantines, een bedrag van € 100.000 om de laag-geletterdheid fors aan te pakken. Ook voor de jaren 2024 en 2025 telkens een bedrag van € 100.000 hiervoor uit te trekken.

Tenslotte een bedrag van € 60.000 (voor de jaren 2023, 2024 en 2025 telkens € 20.000) te gebruiken om de muziekkorpsen en zangkoren de komende drie jaar een booster te geven. Alleen het laatste amendement haalde de eindstreep.

De  anderen kregen jammer genoeg geen steun van de coalitiepartijen. Diezelfde coalitie houdt vooral de hand op de knip, diende geen enkel amendement in en wil de extra miljoenen uit Den Haag in de Algemene reserve stoppen. Volgens de coalitie is het beter dat het college met voorstellen komt, zodat daarna de raad bij de kruisjes kan tekenen……  De raad als hoogste orgaan wordt daardoor opnieuw buitenspel gezet!!      

Gebrek aan ambitie en nagenoeg geen steun voor onze plannen waren de redenen dat wij tegen de begroting 2023 hebben gestemd.

Vrijstelling en kwijtschelding kerkelijke lokaliteiten 

Op grond van de gemeentewet zijn alle kerkgebouwen in Nederland vrijgesteld van ozb. Deze vrijstelling is ook van toepassing voor kerkelijke lokaliteiten die, samen met de kerk, één gebouw vormen. De vrijstelling is niet van toepassing voor zelfstandige kerkelijke lokaliteiten, zoals bijv. de kerkelijke lokaliteiten in de Beijer, de Mienskip en bij de Hervormde kerk in Wâlterswâld. Voor deze lokaliteiten is ozb verschuldigd. Ongeveer zes jaar geleden heeft de raad in Dantumadiel besloten om kwijtschelding van de ozb te verlenen voor dorpshuizen en sportkantines. Bij navraag blijkt dat De Mienskip in Feanwâlden sindsdien wel kwijtschelding krijgt voor de ozb, maar o.a. de kerkelijke lokaliteiten in Rinsumageast en Wâlterswâld niet. Om deze willekeur en rechtsongelijkheid op te heffen had het CDA een motie ingediend om voor alle zelfstandige kerkelijke lokaliteiten in de gemeente Dantumadiel vanaf het belastingjaar 2023 kwijtschelding ozb te verlenen.

Na een harde toezegging van wethouder Kees Wielstra is de motie ingetrokken. We blijven m.b.t. deze kwijtschelding de vinger aan de pols houden.

NB. Vrijstelling is een recht en kwijt-schelding is een gunst!

Klaas Houtstra, Riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.