27 oktober 2021

Raadsvergadering Begroting 2022

Harlingen – Algemene Beschouwingen - Begroting 2022.  

De jaarlijkse begrotingsvergadering stond op het programma. Traditiegetrouw beginnen we altijd met de Algemene Beschouwingen. Iedere fractie krijgt de mogelijk om haar visie te geven op de afgelopen periode of ziet alvast vooruit waarbij het college ongevraagd suggesties krijgt aangereikt.

De algemene beschouwing van het CDA is hier te lezen.

Inhoudelijk werd er over de begroting zelf bijna geen debat gevoerd.

Naast het raadsvoorstel zijn er een aantal partijen geweest die wijzigingen of toevoegingen hebben ingediend.

Twee wijzigingsverzoeken(amendementen):

  1. Cultuurhuisvesting
  2. Full time aanstelling griffier

Ad1) Het college heeft € 200.000 gereserveerd voor het realiseren van een cultuurfunctie in het Entrepot gebouw. Het bedrag is in principe bestemd voor het verbouwen en geschikt maken voor de culturele sector. Het CDA wilde samen met VVD en Wad n Partij het bedrag van € 200.000 niet alleen bestemmen voor het Entrepotgebouw, maar voor cultuurhuisvesting in het algemeen. Mocht de renovatie binnen het daarvoor gestelde bedrag blijven, dat er dan met het restant van het krediet in de behoefte kan worden voorzien in het realiseren van meer cultuurhuisvesting. De meerderheid van de raad heeft hier helaas niet voor gekozen. Als er geld overblijft, dan gaat het restant weer terug naar de algemene reserve. Het CDA is blij met deze investering voor cultuur.

Ad2) De gemeente Harlingen is op zoek naar een nieuwe raadsgriffier. De Werkgeverscommissie wilde voor het publiceren van de vacature de deeltijdfunctie wijzigen naar een full time arbeidsovereenkomst. Het CDA had graag gezien dat er voorafgaand aan het sollicitatieproces eerst met gemeenteraad inhoudelijk was gesproken over wat voor griffie we eigenlijk als Raad van Harlingen willen hebben. Daar was voldoende tijd voor geweest de afgelopen maanden. Nu moest dit nog snel even voor de begroting ‘geregeld’ worden. De raad stemde unaniem in met dit voorstel.

Daarna volgde de stemming over de begroting. Wad n Partij en Harlinger Belang stemden tegen (3), de meerderheid (14) heeft de begroting voor 2022 aangenomen.

Met het aannemen van de begroting zijn de volgende nieuwe wensen structureel in de begroting opgenomen.

Beter en veiliger gebruik ICT applicaties, Uitbreiding formatie PR en communicatie, Versterken continuïteit organisatie, Budget opleiding en vorming raad, Uitbreiding formatie adviseur haven/Wadden, Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, investering, Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, exploitatielasten, Aanvullende werkzaamheden loodsen 5 en 7, Duurzame verwarmingsinstallatie loods 5, Duurzame verwarming entrepot, Aanleg vuilwaterinnamepunt voor schepen in Willemshaven, Ophogen budget onderhoud parkeerautomaten, Verhogen stadsparkeeropbrengsten, Verbeteren openbare toiletvoorziening in Harlingen, Meerkosten sportattributen, Uitbreiding Waddenhal met 2 zaaldelen, Vervangen vloer bordes zwembad, Bijdrage Great Bubble Barrier, exploitatiebijdrage.

Daarnaast zijn er een aantal eenmalige investeringen in de begroting verwerkt:

Privacy en gegevensbescherming, Aanschaf IPads raad, Incidentele capaciteitsuitbreiding aanpak ondermijning, Aanlegvoorzieningen Nieuwe Willemshaven, Monitoring straatparkeren, Onderzoek extra parkeercapaciteit randen binnenstad, Uitbreiding formatie citymarketing, Recreatie& toerisme, nieuwe beleidsnotitie en ondersteuningsbudget, Opstellen strategisch citymarketingplan 2022-2026, Aanvullende middelen actieplan economie, Verhogen toeristenbelasting van 1,10 naar 1,20, Bijdrage herinrichting schoolpleinen, Uitbreiding formatie educatie Hannemahuis, Revitalisering bomen Rozengracht-Schritsen- Brouwersstraat en Zuiderhaven, Cultuurfunctie entrepotgebouw, Verbetering ketensamenwerking (opgroeien in Harlingen), Verlenging pilot preventieve inzet jeugdteam (formatie), Pilot verbetering mobiliteit i.h.k.v inclusie, Inzet energiecoach, Investeringsbijdrage Great Bubble Barrier, Bijdrage reserve Westerzeedijk, Invoering Omgevingswet, Stads- en dorpsvernieuwingsfonds.

Het CDA is blij met de aangenomen begroting, Dit is er een met perspectief! Wij feliciteren en complimenteren het college en de beleidsambtenaren met dit resultaat.

Moties

Bij de begroting waren ook een aantal wensen en verzoeken ingediend van een aantal fracties:

  1. CDA - Gratis Wifi netwerk in het gehele winkelgebied en de toeristenhaven. Motie is aangehouden totdat duidelijk is wat de huidige dekking is.
  2. CDA, VVD, Wad’ n Partij en GL – Zwemonderwijs ook voor alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Harlingen, maar niet in onze gemeente in groep 3 en 4 op een basisschool zitten. De Wethouder geeft aan dat ouders zich hiervoor bij het gebiedsteam kunnen melden. Motie komt niet meer in stemming.
  3. D66 en CU – IJslands model (preventie model voor het terugdringen van alcohol,- drugs en tabak gebruik) Overgenomen door de wethouder
  4. GL en PvdA – IPads raad (uit te zoeken hoe de IPads van de huidige gemeenteraad circulair ingezet zouden kunnen worden. (Denk daarbij aan schenken aan scholen, overname door raadsleden, schenken aan mensen die het nodig hebben). Deze motie is verworpen (6-11)
  5. GL en PvdA – Samenwonen zonder verlies van inkomen. Deze motie is na wijziging unaniem aangenomen.
  6. D66 en CDA – Verzuimmotie (Om de ambitie te hebben om het verzuimpercentage terug te dringen) Deze motie is verworpen (4-13)

Dit was onze laatste algemene beschouwingen en begrotingsvergadering van deze bestuursperiode. Terugkijkend over de gehele bestuursperiode, kunnen wij als raad trots zijn op alle projecten die gerealiseerd zijn of in de steigers zijn gezet.

Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, bezoek dan eens onze openbare fractievergadering of meldt u aan op onze website. www.cda.nl/harlingen

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.