04 juli 2020

Bestemmingsplan Woningbouwplan Herenweg Donkerbroek

Op 30 juni 2020 lag er een voorstel van het College op tafel om het bestemmingsplan Woningbouwplan Herenweg Donkerbroek niet vast te stellen. Het plan dateert al van 2015. Het is in juli 2019 ook al eens door de Raad behandeld. Het is toen aangehouden, omdat er eerst nieuw geurbeleid nodig zou zijn. Inmiddels is het College van mening dat het plan los van het geurbeleid besproken kan worden. 

Als CDA zien we dit als een erfenis uit het verleden. Zowel pluimveehouder als initiatiefnemer hebben ongekend lang in slopende onzekerheid verkeerd. De pluimveehouder vraagt zich al drie jaar af of hij toekomst heeft, de initiatiefnemer vraagt zich al drie jaar af of zijn woningbouwplan mag doorgaan. 

Het bedrijf van de pluimveehouder staat net buiten de dorpskern Donkerbroek. De woningen komen er recht tegenover. Om de juiste geurnorm te bepalen is het belangrijk te weten of dit binnen of buiten de bebouwde kom valt. En daar zit de worm. De geuruitstoot van het pluimveebedrijf is 9 tot 13 oDeur. Binnen de bebouwde kom geldt een norm van maximaal 8 oDeur. Buiten de bebouwde kom van maximaal 20. Binnen de bebouwde kom zit hij er dus boven. Buiten de bebouwde kom zit hij er onder. In de Wet Geurhinder gaat men bij ‘bebouwde kom’ uit van de aard van de omgeving. Wat dat is, wordt door juristen verschillende geïnterpreteerd. Het eigen geurbeleid is wel duidelijk. Dat gaat uit van buiten de bebouwde kom. Helaas is er verschil van inzicht bij juristen. Jurist 1 gaat uit van de Wet Geurhinder. Hij vindt dat er sprake is van binnen de bebouwde kom. Jurist 2 gaat uit van het eigen geurbeleid. Híj vindt dat er sprake is van buiten de bebouwde kom. 

In de Raad ontstond uitgebreide discussie. Een meerderheid was het erover eens dat er nu eindelijk eens duidelijkheid moet komen. Uiteindelijk is er een uitweg gevonden, dankzij een amendement van WL, CU, S+ en Ter Heide. Met het amendement is het raadsvoorstel aangepast. In plaats van het bestemmingsplan niet vast te stellen, is het uiteindelijk wél vastgesteld. Dan blijft er een keuzemogelijkheid over. Als CDA konden wij ons hierin vinden. Wij vinden dat er verwachtingen zijn gewekt richting initiatiefnemer, dat er duidelijkheid moet komen en dat wij een betrouwbare overheid moeten zijn. De keuze om te bepalen dat het plangebied buiten de bebouwde kom ligt maakt niet alleen het bouwen van de gevraagde woningen mogelijk, maar zorgt er ook voor dat bezwaarmaker met zijn bedrijf niet de beperkingen van een bebouwde komgebied krijgt. Hiermee wordt mogelijk voorkomen dat het bedrijf van bezwaarmaker geen revisie- of ontwikkelingsmogelijkheden meer heeft.

Aanvankelijk stond er nog een 3e bullet in het amendement waar we wat meer moeite mee hadden, namelijk om het College op te dragen de juridische knelpunten zo spoedig mogelijk op te lossen. Maar dat is, nog tijdens de vergadering, opgelost door een ingelaste Collegevergadering, waarin ze een besluit hebben genomen over de juridische hobbels  (Nota van Zienswijzen en Besluit Wet Geluidshinder). Dankzij deze move kon er dus toch  een besluit genomen worden in deze langslepende zaak. De 3e bullet werd geschrapt uit het amendement en toen kon ook het CDA instemmen met het aangepaste raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.